Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Olkusz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dodano: 6 lat temu Czytane: 609

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E 

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów w Zedermanie i Kogutku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku.

 

Obszar opracowania obejmuje:

 • fragment terenu po południowej stronie drogi krajowej Nr 94: na odcinku o długości 350 m od granicy administracyjnej z Gminą Jerzmanowice-Przeginia w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową Zederman-Kosmolów Nr 1087 o szerokości ok 390 m,
 • - fragment terenu po północnej stronie drogi krajowej Nr 94: na odcinku o długości 1040 m od granicy administracyjnej z Gminą Jerzmanowice-Przeginia w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową Zederman-Kosmolów Nr 1087 o szerokości od 470 do 250 m,
 • fragment terenu po południowej stronie drogi powiatowej Zimnodół-Zederman Nr 1084K w odległości 150m od skrzyżowania z drogą krajową Nr 94 na długości 540 m,
 •  fragment terenu od skrzyżowania drogi krajowej Nr 94 i powiatowej Zimnodół-Zederman Nr 1084K do drogi gruntowej, działka nr 756 i działki 92/1 z wyłączeniem fragmentu terenu pomiędzy drogą krajową Nr 94 i powiatowej Zimnodół-Zederman Nr 1084K o długości 270 m,
 • rejon po północnej stronie drogi krajowej Nr 94 od działki nr 733/3 w Kogutku do działki nr 2112/1 w Zedermanie na długości 1150 m i szerokości ok. 215 m,
 • rejon Kogutka - po południowej stronie drogi krajowe Nr 94 na długości 500 m oraz po północnej stronie drogi krajowej Nr 94 na północ od drogi nr 1203/1 na długości 290 m.

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się  w dniach od 21 grudnia 2015 r. do 22 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz,  ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w godzinach od 9.00 do 13.00 – (od wtorku do piątku)  oraz w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30.

Ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 stycznia 2016r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w sali narad (nr 112) o godzinie 12:00.

 

 Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, w tym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu Planu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2016r. włącznie.

Uwagi należy składać:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1,  32-300 Olkusz;
 • drogą elektroniczną - opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: poczta@umig.olkusz.pl.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1235, z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:

 • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku,
 • o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. Planu.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. Planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.
 

Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 5 lutego 2016 r. włącznie w formie:

 • pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków,
 • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: poczta@umig.olkusz.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Sposób ich rozpatrzenia będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na stronie internetowej. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na  stronie internetowej.

                                                                                 

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY OLKUSZ

Roman Piaśnik

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.