Dzisiaj jest: 2.3.2024, imieniny: Halszki, Heleny, Karola

Urząd Gminy Świętajno

ZARZĄDZENIE NR 15/16
WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO
z dnia 15 marca 2016r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świętajno, na rzecz jej użytkownika wieczystego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 163/3, położonej w obrębie Świętajno, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1 i ust. 3 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych, zabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 2014 m2, położoną w Świętajnie, składającą się z działki nr 163/3 w obrębie Świętajno, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Olecku nr KW OL1C/00032683/5 na własność Gminy Świętajno. 
 
§ 2
  1. Ustalam cenę nieruchomości opisanej w § 1 na kwotę 14 641,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden 00/100).
  2. Termin i forma zapłaty należności określone zostaną szczegółowo w protokole z rokowań w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.
§ 3
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący integralną część niniejszego zarządzenia (załącznik), zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
Andrzej Stanisław Kisiel
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 15/16
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 15 marca 2016r.

WYKAZ nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie gminy, przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego

Gmina Świętajno wykaz nieruchomości
 
Świętajno, dnia 15 marca 2016r.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, a informacja o jego wywieszeniu – opublikowaniu w prasie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Przedmiotowa nieruchomość nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu wymienionej w wykazie nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa tej własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz wywieszono………………………………………… Wykaz zdjęto…………………………………………


Urząd Gminy Świętajno

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.