Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Lublin, dnia 15 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 114 ust. 4, art. 115 ust. 3, w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), Starosta Lubelski

zawiadamia

o wszczęciu z dniem 16 marca 2016 r. na wniosek PGE Dystrybucja SA w Lublinie, postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Maszki Wojciechowskie, gmina Wojciechów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 410 (obr. 10 – Maszki Wojciechowskie, ark. 1), poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „ Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110kV relacji: Poniatowa - Nałęczów (od GPZ Poniatowa do słupa 118)”.

Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe oraz jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

W ewidencji gruntów jako właściciele działki nr 410 wpisani są Kazimiera Depta, Henryk Mirosław, Irena Mirosław, Jan Mirosław, Krystyna Mirosław, Lech Mirosław i Małgorzata Mirosław. Z informacji załączonej do wniosku wynika, iż Pan Jan Mirosław nie żyje, zaś przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym.

Po zamieszczeniu ogłoszenia o zamiarze wszczęcia niniejszego postępowania i upływie 2-miesiecznego terminu, nie zgłosiły się osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do w/w nieruchomości po zmarłym Janie Mirosław.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wojciechów, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).

Starosta Lubelski

Paweł PikulaStarostwo Powiatowe w Lublinie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.