Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Wójta Gminy Czernica

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Czernica

o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeszkowice, zachód - Gmina Czernica.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXV/228/2013 z dnia 21 marca 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeszkowice, zachód - Gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.03.2016r. do 13.04.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernicy ul. Kolejowa 3, w godz. od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 12.04.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernicy o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pizp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czernica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2016r.Wójta Gminy Czernica

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.