Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Warszawa Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi 

Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości biurowych CBA 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-02-10 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralne Biuro Antykorupcyjne
1.3.) Oddział zamawiającego: CBA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140610454
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. Ujazdowskie 9
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-853
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 224371300
1.5.8.) Numer faksu: 224371390
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.cba.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
Służba specjalna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości biurowych CBA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0526ffac-6a28-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006613
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/cba
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/cba
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem PlatformySmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba.2.Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbieraniakorespondencji elektronicznej zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ oraz zawarte w Instrukcjiużytkownika wykonawcy SmartPZP dostępnej jest na stronie Platformy https://portal.smartpzp.pl/cba wzakładce e-learning.3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotoweśrodki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, orazzobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwanedalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe,pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postacielektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy zdnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.z2020r. poz.346, 568, 695, 1517 i2320)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): związku z prowadzonym postępowaniem informuję, że: ????Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku prowadzonego postępowania o udzieleniezamówienia publicznego jest Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego z siedzibą w Warszawie przyAl. Ujazdowskich 9. ???? Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych sprawujePełnomocnik do spraw kontroli przetwarzania przez CBA danych osobowych, o którym mowa wustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1993,2405, z 2018r. poz. 138, 650, 730), który zgodnie z art. 22b ust. 7 tejże ustawy, o naruszeniach przepisów ustawowych informuje organ pełniący funkcję nadzorczą dla Szefa Centralnego BiuraAntykorupcyjnego. ???? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym;????odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”; ???? Pani/Pana dane osobowe będąprzechowywane, zgodnie z art. 78 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowaniao udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywaniaobejmuje cały czas trwania umowy;???? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowychbezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawyPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencjeniepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ???? nie przysługuje Pani/Panu:- prawo dousunięcia danych osobowych,- prawo do przenoszenia danych osobowych, - prawo sprzeciwu, wobecprzetwarzania danych osobowych. ???? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany.W związku z art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. oochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), prawo Wykonawcy do dostępu do danychosobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie mazastosowania i podlega postępowaniu skargowemu wynikającemu z odrębnych przepisów.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 2/>PU/2021/TCz
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 8
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości biurowych CBA na terenie obiektu CBA w Katowicach

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Opis kryteriów oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości biurowych CBA na terenie obiektu CBA w Lublinie

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Opis kryteriów oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości biurowych CBA na terenie obiektu CBA w Lucieniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Opis kryteriów oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości biurowych CBA na terenie obiektu CBA w Łodzi

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Opis kryteriów oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości biurowych CBA na terenie obiektu CBA w Poznaniu (Wysogotowo)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Opis kryteriów oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości biurowych CBA na terenie obiektu CBA w Rzeszowie

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Opis kryteriów oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości biurowych CBA na terenie obiektu CBA w Szczecinie

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Opis kryteriów oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości biurowych CBA na terenie obiektu CBA w Warszawie

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Opis kryteriów oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca musi być wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez właściwego ze względu na miejsce gromadzenia odpadów wójta/burmistrza/prezydenta;b) Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w zakresie odpadów objętych niniejszym postępowaniem.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego wust.1, składa dokumenty określone w rozdziale X SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ;2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia(np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie zart. 58 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec zamawiającego
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przewidywane zmiany umowy zawiera załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-18 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/cba
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-18 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-19

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.