Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Olsztyn Usługa programistyczna

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi 

Usługa programistyczna polegająca na przygotowaniu klikalnego prototypu platformy webowej i aplikacji mobilnej w postaci 30 mockupów / interaktywnych makiet 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-02-10 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281524001
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Władysława Trylińskiego 2
1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 10-683
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.7.) Numer telefonu: 89 612 05 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opnt.olsztyn.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opnt.olsztyn.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Usługa programistyczna polegająca na przygotowaniu klikalnego prototypu platformy webowej i aplikacji mobilnej w postaci 30 mockupów / interaktywnych makiet

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ed88c36-6b18-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006319
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
„Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://opnt.olsztyn.eu
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ePUAP:/OPN-T/SkrytkaESP
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wymaga aby dokumenty składane były pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej:1. podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.) lub2. podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730).3. Pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument ( elektroniczny bądź skan ) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.4. Pod pojęciem postaci elektronicznej rozumie się dokument ( elektroniczny bądź skan ) opatrzony podpisem zaufanym ( e-Puap) bądź osobistym ( przy użyciu e-dowodu ).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2021/TP/OPNT/SH
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa programistyczna polegająca na przygotowaniu klikalnego prototypu platformy webowej i aplikacji mobilnej w postaci mockupów / interaktywnych makiet (30 szt.). Makiety zostaną opracowane zgodnie z najnowszymi trendami projektowania UX i UI, w technologii umożliwiającej przetestowanie ich funkcjonalności i intuicyjności (użyte narzędzie analityczne śledzące zachowanie użytkownika) na urządzeniu mobilnym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
72244000-7 - Usługi prototypowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-03-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:1.4.1. realizacji minimum 3 usług (w tym minimum 1 z zakresu ochrony zdrowia/telemedycyny) z zakresu tworzenia UX dla aplikacji mobilnych i websites o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto każda.1.4.2. Realizacji minimum 5 usług z zakresu tworzenia nowych produktów, w szczególności rozwiązań cyfrowych o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto każda.1.4.3. Realizacji minimum 2 usług z zakresu testowania nowych produktów, w szczególności rozwiązań cyfrowych o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto każda1.4.4. Realizacji minimum 2 usług z zakresu design thinking o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto każda1.4.5. Dysponowania min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z potwierdzeniem posiadania wymaganych umiejętności i doświadczenia dla UX designer.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu 1. zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi te zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 3 do SWZ).- zamawiający żąda wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z potwierdzeniem posiadania wymaganych umiejętności i doświadczenia wykazanych na podstawie potwierdzających dokumentów dla: UX designer (Potwierdzenie ukończenia Studiów Wyższych z zakresu grafiki oraz udokumentowane doświadczenie jako wykładowca na studiach wyższych lub podyplomowych z zakresu doświadczeń konsumenckich/UX) (załącznik nr 4 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
jak we wzorze umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-18 14:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego / ePUAP:/OPN-T/SkrytkaESP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-18 15:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-19

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.