Dzisiaj jest: 29.11.2023, imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina

Kraków Świadczenie usług ochroniarskich

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi 

Świadczenie usług ochroniarskich w budynkach Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-02-11 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Kanclerza
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275719
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. św. Tomasza 43
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-027
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@amuz.krakow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.amuz.krakow.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usług ochroniarskich w budynkach Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bd807db-6c59-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006952
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-11
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbierania dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem :https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeW sytuacjach awaryjnych np. w przypadku nie działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakowZamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej zp@amuz.krakow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem PRM z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet ogwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwerasynchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się doInstrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej platformazakupowa.pl 3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomośćdo Zamawiającego”).4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowejpod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje5. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiającyrekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg). b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z6.Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. W przypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego:a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO, informuję, że :• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, 31- 027 Kraków, ul. św. Tomasza 43, NIP : 675-00-07-587, REGON : 000275719, tel. 12 423-20-78, fax 12 422-44-55; e-mail: rektor@amuz.krakow.pl, • Pani/ Pana dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: - realizacji obowiązków prawnych Administratora, związanych z realizacją postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - "obowiązek prawny", - dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją postępowania o udzielenia zamówienia publicznego lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.• Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać - oprócz osób upoważnionych przez Administratora - innym podmiotom, w tym:- osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 ustawy Pzp,- innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,- podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze)- innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym). • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• może Pani/ Pan złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w RODO i z ograniczeniami, o których mowa poniżej:- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia tego postępowania.Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Ma Pani/Pan także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/001/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi polegającej na:- całodobowej ochronie osób i mienia, realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej oraz pełnienie usługi portierskiej w budynku Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43, wykonywane przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.) całodobowym monitoringu sygnalizacji napadu i włamania obiektu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy ul. Potebni 7 (zamówienie podstawowe),- ochronie koncertów, imprez i innych wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego, odbywających się w w Krakowie w jego obiektach, realizowanej w ramach opcji (art. 441 ust.1 ustawy Pzp – prawo opcji), każdorazowo na odrębne zlecenie Zamawiającego, przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Opcja obejmuje ochronę koncertów, imprez i innych wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego, odbywających się w w Krakowie w jego obiektach, realizowanej w ramach opcji (art. 441 ust.1 ustawy Pzp – prawo opcji), każdorazowo na odrębne zlecenie Zamawiającego, przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.). Wartość opcji nie przekroczy 21 000, 00 zł brutto. Zamawiający może z opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części lub w całości. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający określa warunki realizacji opcji, zgodnie z poniższym:a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji, w okresie nie przekraczającym okresu, na który została zawarta umowa;b) opcja realizowana będzie na szczegółowych warunkach określonych w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji (miejsce i czas wykonywania usług, wymagana liczba ochroniarzy i inne istotne uwarunkowania); c) stawka za jedną roboczogodzinę zamówienia objętego opcją będzie taka sama jak określona w ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego.d) warunkiem skorzystania z opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. – o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. 2020 poz. 838 ze zm.). Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) co najmniej 3 usługi (3 odrębne kontrakty/ umowy) o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych brutto każda, obejmujące swoim zakresem usługi polegające na fizycznej, stałej ochronie osób i mienia obiektów użyteczności publicznej* oraz na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, z których przynajmniej dwa trwały nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Jedna usługa to jedna umowa (kontrakt), w ramach której wykonano lub nadal są wykonywane usługi ochrony, odpowiadające postawionemu warunkowi. Wykonawca może wykazać, zgodnie ze swoim wyborem, usługę wykonaną lub wykonywaną, przy czym- pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (rozpoczętą i zakończoną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert), na co najmniej 150 000, 00 zł brutto która była realizowana nieprzerwanie w okresie następujących po sobie min. 12 miesięcy;- pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną), której wykonana część wyniosła co najmniej 150 000, 00 zł brutto i była wykonana nieprzerwanie w okresie następujących po sobie min. 12 miesięcy.Zamawiający przez „odrębny kontrakt/ umowę” rozumie każdą jedną, pisemną umowę odpłatną - a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.* budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.2) dysponują co najmniej dwoma pojazdami mechanicznymi dla grup interwencyjnych * w pełni wyposażonymi w broń palną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji – t. j. Dz. U. 2015 poz. 992 ze zm.) i środki przymusu bezpośredniego, przemieszczającymi się w charakterystycznie dla Wykonawcy oznakowanych pojazdach, posiadających łączność radiowo-dyspozytorską i GSM, przy czym radiowóz z grupą interwencyjną ma przybyć do obiektów na wywołany alarm, w czasie do 20 minut w godzinach od 7.00 do 19.00, oraz w czasie do 15 minut w godzinach od 19.00 do 7.00. *grupa interwencyjna (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji – t. j. Dz. U. 2015 poz. 992 ze zm.)- co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie realizują zadania ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia.4.3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:- co najmniej 1 osobą nadzorującą i kontrolującą wykonanie usługi, wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (koordynator) posiadającą minimum 3 - letnie doświadczenie w wykonaniu usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz - co najmniej 4 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, a każda spośród wy kazanych osób musi posiadać minimum 3 - letnie doświadczenie w wykonaniu usług w zakresie ochrony osób i mienia (dot. osób dedykowanych do wykonywania fizycznej, stałej ochrony osób i mienia w budynku Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43);4.4) spełniają wymagania normy zarządzania jakością PN - EN ISO 9001: 2015 lub równoważnej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) informacji z KRK w zakresie: a.1) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzpa.2) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,a.3) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) Pzp,a.4) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,a.5) art. 109 ust. 1 pkt 3 Pzp dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;e) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie:- art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,- art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,- art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,- art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,- art. 109 ust. 1 pkt 1Pzp, dotyczących do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r,. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b) Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit.c) Pzp- art. 109 ust. 1 pkt 3 Pzp dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,- art. 109 ust. 1 pkt 5 – 10 Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w odniesieniu do warunku dotyczącego wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, należy przedstawić: aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. – o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. 2020 poz. 838 ze zm.). 2) w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, należy przedstawić:a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do formularza oferty. b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do formularza oferty. c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do formularza oferty. d) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, potwierdzającego, iż wykonawca spełnia wymogi określone w normie PN - EN ISO 9001: 2015 lub równoważnej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (oferta właściwa) zawierający w szczególności cenę oferty oraz indywidualną kalkulację ceny oferty z cenami netto i brutto, uwzględniającą wymagania i zapisy SWZ, w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich tabel cenowych zawartych formularzu oferty wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):1.1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oraz w przypadku udziału podwykonawców – oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w części dotyczącej podwykonawców.1.2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,1.3) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,1.4) wyjaśnienia dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot.).1.5) zobowiązanie i oświadczenia podmiotu trzeciego wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (jeśli dot.)1.7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeśli dot.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.Niewniesienie wadium w tym terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Wadium ustala się w wysokości 3 000, 00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów z uwzględnieniem postanowień art. 58 ustawy Pzp (Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp; Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, dostępny na stronie prowadzonego postępowania: I. 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w § 9 (wzoru) umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa w ust. 1, będzie się odnosić wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT), w stosunku do której znajdzie zastosowanie oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której znajdzie zastosowanie zmiana stawki tego podatku.3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.II. Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z podwykonawcy, wymienionego w umowie, to zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.W celu dokonania zmiany, o której mowa , Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie umożliwiającym jego ocenę zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. W/w zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-22 13:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-22 13:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Ze względu na specyfikę w budynku Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43 zaleca się przed sporządzeniem oferty dokonanie wizji lokalnej, po umówieniu terminu wizyty (w tym celu należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami wskazanymi w SWZ). Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie spowoduje odrzucenia oferty.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.