Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Kozienice Przetarg Przebudowa drogi gminnej

Przetarg Przebudowa drogi gminnej Nr 170538W w m Chinów - I i II etap

Kozienice

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

02/24/2021 00:00:00

Ogłoszenie nr 777084-N-2020 z dnia 12/31/2020 11:51:30

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Kozienice

26-900 Kozienice

ul. Parkowa 5

486 117 100

miroslaw.pulkowski@kozienice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 777084-N-2020 z dnia 12/31/2020 11:51:30

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: Zadanie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji: - Funduszu Dróg Samorządowych

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Kozienice

Regon: 52374900000000

ulica: ul. Parkowa

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 26-900

Miejscowość: Kozienice

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 486 117 100,

e-mail: miroslaw.pulkowski@kozienice.pl,

Fax: 486 142 048

Adres strony internetowej (URL): www.kozienice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.kozienice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.kozienice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa drogi gminnej Nr 170538W w m. Chinów - I i II etap

Numer referencyjny:

WI.7011.6.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Nie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

przebudowa drogi gminnej nr 170538W w m. Chinów - I i II etap. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w m. Chinów na odcinku o dł. 1 640,00 m. Projekt obejmuje wykonanie drogi klasy L wraz z wykonaniem chodników, zjazdów, poboczy, oznakowaniem, w tym: dla etapu I: 1. wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie robót, 2. wytyczenie elementów układu drogowego, prace pomiarowe, 3. ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dłużyc, pni, gałęzi, oraz karczowanie krzaków, 4. rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy jezdni, zjazdów i dojść, oraz elementów drogowych, 5. wykonanie robót ziemnych, 6. regulacja wysokościowa uzbrojenia podziemnego, w tym regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej poprzez zastosowanie pierścieni betonowych, płyt nastudziennych wraz z nowym włazem 7. odtworzenie przepustów, 8. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 9. ułożenie geotkaniny i geosiatki, 10. wykonanie podbudowy jezdni, zjazdów, poboczy, skarp, chodników, 11. wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, w tym skropienie nawierzchni, 12. wykonanie nawierzchni zjazdów, chodników, poboczy, wraz z ustawieniem obrzeży, 13. wykonanie umocnienia skarp, 14. odtworzenie terenów zielonych, czyszczenie i pielęgnacja zieleni przydrożnej, 15. badanie, roboty pomiarowe, wymagane przepisami próby, sprawdzenia, 16. wykonanie stałej organizacji ruchu , 17. czyszczenie rowów przydrożnych i skarp, 18. roboty wykończeniowe i porządkowe, 19. inne zgodnie z wymaganiami SIWZ. Dla etapu II: 1. wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie robót, 2. wytyczenie elementów układu drogowego, prace pomiarowe, 3. karczowanie krzewów i wywiezie gałęzi, 4. rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy jezdni, zjazdów i chodników, oraz elementów drogowych, 5. wykonanie robót ziemnych, 6. regulacja wysokościowa uzbrojenia podziemnego, w tym regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej poprzez zastosowanie pierścieni betonowych, płyt nastudziennych wraz z nowym włazem 7. odtworzenie przepustów, 8. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 9. ułożenie geotkaniny, 10. wykonanie podbudowy jezdni, zjazdów, poboczy, skarp, chodników, 11. wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, w tym skropienie nawierzchni, 12. wykonanie nawierzchni zjazdów, chodników, poboczy, wraz z ustawieniem obrzeży, 13. odtworzenie terenów zielonych, czyszczenie i pielęgnacja zieleni przydrożnej, 14. badanie, roboty pomiarowe, wymagane przepisami próby, sprawdzenia, 15. wykonanie stałej organizacji ruchu , 16. czyszczenie rowów przydrożnych i skarp, 17. roboty wykończeniowe i porządkowe, 18. inne zgodnie z wymaganiami SIWZ. Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania: Do wykonawcy należy: 1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę na jego koszt infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci wynikającymi z warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej. Aktualizacja uzgodnień i warunków należy do Wykonawcy. W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich wymiany ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej. 2. Wszystkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych zgodnie z zaleceniami ich właścicieli na koszt Wykonawcy. 3. Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót. 4. Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 kompletów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót. 5. Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z wycinki drzew i krzewów i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy. 6. Odtworzenie ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót. 7. Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów. 8. Wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów, 9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i usunięcia ewentualnych kolizji oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe. 10. Wykonawca zobowiązany jest do w przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem archeologicznym przerwać prace, przy użyciu dostępnych środków zabezpieczyć ten przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 11. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na palety i przekazania właścicielom posesji kostki brukowe pochodzące z rozbiórki.

II.5) Główny kod CPV

45233100-0

Dodatkowe kody CPV

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

0,00

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

W miesiącach: 6

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

Zastosowanie urządzeń równoważnych: 1) W przypadku gdy w projekcie budowlano-wykonawczym lub szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem nazw, znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), typów materiałów czy produktów lub norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 2) przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w Dokumentacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem stanowią wyłącznie wzorzec określający minimalne /graniczne/ parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych, 3) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie ze SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów techniczno-jakościowych nie gorszych /takich samych bądź lepszych/ od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim wypadku, Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 4.5. Finansowanie: Zadanie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji: - Funduszu Dróg Samorządowych oraz - Budżetu Gminy Kozienice. 4.6. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: - na roboty i wbudowane materiały objęte niniejszym postępowaniem minimum 36 miesięcy gwarancji. Wymaga się, aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji. Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Punkty w kryterium "Okres gwarancji" zostaną przyznane zgodnie z zapisami pkt. 22 SIWZ. 4.8. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 6. Zmawiający wymaga od Wykonawcy obowiązku posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ( polisy ubezpieczeniowej) z tytułu prowadzonej działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego postępowania, ważnej w okresie trwania umowy (lub odnawialnej z dostarczeniem do Zamawiającego potwierdzonej kserokopii opłaconej polisy na okresy następne) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100% wartości oferty brutto. Wartość ubezpieczenia podana w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wydania dokumentu przez ubezpieczyciela. Dokument ten w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. W przypadku ubezpieczenia nieobejmującego całego okresu realizacji zamówienia Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia w zakresie jw. na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia Ochrona danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuję, że: a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice. b. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozienice.pl. c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 170538W w m. Chinów - I i II etap" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu archiwizacji. d. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. e. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej "ustawa Pzp", a także podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych umów. f. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów szczególnych dotyczących archiwizacji, a w przypadku finansowania zadania ze środków pochodzących z UE czas przechowywania wynikać będzie z umów o dofinansowanie, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). g. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych , ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. h. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty 7.4. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące bezpośrednio wszystkie prace związane z robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia, określonymi w SST, dokumentacji technicznej, w szczególności czynności przy wykonywaniu robót drogowych i oświetlenia drogowego. Realizacja powyższych czynności musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.) Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że ww. czynności nie będą w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez wykonawcę lub podwykonawcę oraz nie ma on zastosowania do kierownika budowy i kierowników robót. Na etapie składania ofert Wykonawca składa oświadczenie dotyczące w/w wymogu zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 1 do SIWZ- Formularz oferty. 7.5. W trakcie realizacji zamówienia, zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wskazanych w pkt. 7.4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 7.5.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonania ich oceny, 7.5.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogów, 7.5.3. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7.6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie w każdym jednak przypadku nie później niż w terminie 5 dni roboczych od przesłania wezwania przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wskazanych w 7.4., w szczególności dokumenty, o których mowa w art. 143e. ust.2 ustawy Pzp. 7.7. Wymogi w ww. zakresie określone w pkt. 7.4 - 7.7 zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym część II do niniejszej SIWZ.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazać, że: a. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: - co najmniej dwie roboty budowlane, gdzie przedmiotem każdej była budowa lub przebudowa drogi/ulicy, o nawierzchni bitumicznej jezdni i powierzchni (każda) co najmniej 6 500 m2 . Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1716 z późn. zm.) b. dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, legitymującym się: 1) kwalifikacjami zawodowymi tj. uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydanymi na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót drogowych objętych niniejszym zamówieniem, - posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w branży drogowej liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych.

Nie

Informacje dodatkowe:

UWAGA: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 2) Kierownik budowy, o których mowa w pkt. 9.2.2.b. powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy. 3) Zamawiający określając wymogi dla osób, o których mowa w pkt. 2) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza, odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane. 9.3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, i ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 9.2 SIWZ. 9.3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 9.3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 11.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 9.3.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym. winna zawierać co najmniej: - strony umowy, - przedmiot i cel działania konsorcjum, - zakres prac powierzonych do wykonania każdej ze stron i sposób współdziałania, - okres obowiązywania umowy (obejmujący również okres rękojmi i gwarancji jakości), - sposób odpowiedzialności, - sposób rozliczenia płatności, - obowiązki i uprawnienia partnerów, w tym lidera, - regulacje prawne w stosunku do umowy konsorcjum. 9.4. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 9.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 9.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając nie budzące wątpliwości co do czasu, sposobu i zakresu udostępnienia zasobów zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Części I SIWZ - Załącznik nr 4. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć wymagane zobowiązanie. 9.4.3. Zamawiający oceni czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp. 9.4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów wyłącznie, jeśli podmioty zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 9.4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 9.2.2. 9.4.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w w pkt. 11.1

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Dla potwierdzenia tego warunku Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Wykonawca winien wskazać Zamawiającemu na ogólnie dostępne i elektronicznie prowadzone bazy danych z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Zapisy pkt. 11.3 stosuje się. 11.4. W zakresie oceny podstaw do wykluczenia Wykonawcy, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca celem dochowania terminu 3 dniowego winien przesłać oświadczenie pocztą elektroniczną lub faxem (dane w pkt. 16.1.) a oryginał niezwłocznie pocztą na adres Zamawiającego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż? w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są? referencje bądź? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać? tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z wzorem dokumentu zamieszczonego w części I SIWZ - załącznik nr 5 do SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z treścią niniejszej SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z wzorem dokumentu zamieszczonego w części I SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

11.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9, 10 i 11 SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 11.6. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp Zamawiający żąda dokumentów, o których mowa w pkt. 11.2.2) lit. a). Zapisy pkt. 11.2.2) lit. a) stosuje się. Wraz z ofertą Wykonawca składa: a) oświadczenia wymagane postanowieniami pkt. 11.1 SIWZ (składane w oryginale), b) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego/innych podmiotów zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt.9.4.2 SIWZ, oraz oświadczenia dla podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca (składany w oryginale), c) jeżeli dotyczy pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii) d) jeżeli dotyczy pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa (składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii).


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

okres gwarancji

4,00


Kryteria

Znaczenie

cena

60,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy a zależnych od decyzji leżących po stronie współfinansującego realizację zadania. c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), d) konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, e) konieczność wykonania robót koniecznych, zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, f) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy w szczególności warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury i instalacjami, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjęciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami, g) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. h) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, i) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, j) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, k) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. Strona , która nie może prawidłowo wykonać umowy wskutek działania siły wyższej jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia , pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność 2) zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub ze względu na zmiany wprowadzone przez strony, f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. Strona , która nie może prawidłowo wykonać umowy wskutek działania siły wyższej jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia , pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2. 3) Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 4) Zmiany wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 5) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art.149ust.1 u.p.z.p. 6) Rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji jakości w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę, 7) Zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo - finansowego robót, 8) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót koniecznych lub/i zamiennych, ,lub/i zaniechanych, 9) Zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom 10) zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawcę w Ofercie, pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia; 11) Powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, która nie została wskazana przez Wykonawcę w Ofercie, jako część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy; 12) Zmiany podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że wykonawca wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 13) zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego - nie wymaga aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

02/24/2021 00:00:00

godzina:

10:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

0

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

1

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Kozienice przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.