Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Piła świadczenie usługi ochrony fizycznej oraz dozór obiektów

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
świadczenie usługi ochrony fizycznej oraz dozór obiektów Oddziału ZUS w Pile przy wykorzystaniu monitoringu elektron. urządzeń i syst. alarmowych na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2

Kody CPV: 79710000-4 (Usługi ochroniarskie),79711000-1 (Usługi nadzoru przy użyciu alarmu),79710000-4 (Usługi ochroniarskie),79711000-1 (Usługi nadzoru przy użyciu alarmu),79710000-4 (Usługi ochroniarskie),79711000-1 (Usługi nadzoru przy użyciu alarmu),79710000-4 (Usługi ochroniarskie),79711000-1 (Usługi nadzoru przy użyciu alarmu),79710000-4 (Usługi ochroniarskie),79711000-1 (Usługi nadzoru przy użyciu alarmu)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/15/2021 09:38:35
Nr 2021/BZP 00007355

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

02/24/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007355/01 z dnia 02/15/2021 09:38:35

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

64-920 Piła

Dr. Drygasa 7
-

zamowienia.pila@zus.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
świadczenie usługi ochrony fizycznej oraz dozór obiektów Oddziału ZUS w Pile przy wykorzystaniu monitoringu elektron. urządzeń i syst. alarmowych na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600220

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dr. Drygasa 7

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67-2105885

1.5.8.) Numer faksu: 67-2122238

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.pila@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie usługi ochrony fizycznej oraz dozór obiektów Oddziału ZUS w Pile przy wykorzystaniu monitoringu elektron. urządzeń i syst. alarmowych na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cc75035-6b95-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007355

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002099/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi ochrony fizycznej oraz dozór obiektów O/ZUS w Pile przy wykorzystaniu monitoringu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wobec wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiamy poniższe informacje. W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:. Wykonawcy będącego osobą fizyczną,. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,. pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),. członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),. osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że: . administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa;. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest Inspektor Ochrony Danych, kontakt: ODO@zus.pl;. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na świadczenie usługi ochrony fizycznej oraz dozór obiektów Oddziału ZUS w Pile przy wykorzystaniu monitoringu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych znak sprawy: 270000/271/5/2020-ZAP. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy; . Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; . w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;. posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;. nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie. Treść oświadczenia została zawarta w pkt. 3.10 Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 270000/271/5/2020-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2612217,82 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

świadczenie usługi w Oddziale ZUS w Pile przy ul. Dr. Drygasa 5 oraz ul. Dr. Drygasa 7

4.2.5.) Wartość części: 997577,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-31 do 2024-03-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

ponowne przeprowadzenie postępowania przed końcem okresu obowiązywania

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg zapisów SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

wg zapisów SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

świadczenie usługi w Inspektoracie ZUS w Chodzieży przy ul. Mostowej 2

4.2.5.) Wartość części: 308662,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-31 do 2024-03-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

ponowne przeprowadzenie postępowania przed końcem okresu obowiązywania

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg zapisów SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

wg zapisów SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

świadczenie usługi w Inspektoracie ZUS w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 87

4.2.5.) Wartość części: 698272,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-31 do 2024-03-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

ponowne przeprowadzenie postępowania przed końcem okresu obowiązywania

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg zapisów SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

wg zapisów SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

świadczenie usługi w Inspektoracie ZUS w Wągrowcu przy ul. Przemysłowej 11

4.2.5.) Wartość części: 305565,54 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-31 do 2024-03-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

ponowne przeprowadzenie postępowania przed końcem okresu obowiązywania

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg zapisów SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

wg zapisów SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

świadczenie usługi w Inspektoracie ZUS w Złotowie przy Al. Piasta 37

4.2.5.) Wartość części: 302140,02 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-31 do 2024-03-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

ponowne przeprowadzenie postępowania przed końcem okresu obowiązywania

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg zapisów SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

wg zapisów SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Dotyczy każdej części zamówieniaWykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności na obszarze, którego dotyczy niniejsze zamówienie w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej, oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten muszą spełniać razem Wykonawcy.- sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.- zdolności technicznej lub zawodowej:Dla części 1 zamówienia (Piła) - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub aktualnie wykonuje:a) co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej budynku wynoszącej co najmniej 3000 m2 (słownie: trzy tysiące metrów kwadratowych) trwającej przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy wraz z załączeniem dowodu określającego, że wskazana usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie,b) co najmniej jedną usługę polegającą na dozorze przy wykorzystaniu monitoringu sygnałów alarmowych z budynku użyteczności publicznej trwającą przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy wraz z załączeniem dowodu określającego, że wskazana usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.Dla części 2 zamówienia (Chodzież) - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub aktualnie wykonuje:a) co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej budynku wynoszącej co najmniej 600 m2 (słownie: sześćset metrów kwadratowych) trwającej przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy wraz z załączeniem dowodu określającego, że wskazana usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie,b) co najmniej jedną usługę polegającą na dozorze przy wykorzystaniu monitoringu sygnałów alarmowych z budynku użyteczności publicznej trwającą przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy wraz z załączeniem dowodu określającego, że wskazana usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.Dla części 3 zamówienia (Czarnków) - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub aktualnie wykonuje:a) co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej budynku wynoszącej co najmniej 300 m2 (słownie: trzysta metrów kwadratowych) trwającej przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy wraz z załączeniem dowodu określającego, że wskazana usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie,b) co najmniej jedną usługę polegającą na dozorze przy wykorzystaniu monitoringu sygnałów alarmowych z budynku użyteczności publicznej trwającą przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy wraz z załączeniem dowodu określającego, że wskazana usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.Dla części 4 zamówienia (Wągrowiec) - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub aktualnie wykonuje:a) co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej budynku wynoszącej co najmniej 900 m2 (słownie: dziewięćset metrów kwadratowych) trwającej przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy wraz z załączeniem dowodu określającego, że wskazana usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie,b) co najmniej jedną usługę polegającą na dozorze przy wykorzystaniu monitoringu sygnałów alarmowych z budynku użyteczności publicznej trwającą przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy wraz z załączeniem dowodu określającego, że wskazana usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.Dla części 5 zamówienia (Złotów) - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub aktualnie wykonuje:a) co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej budynku wynoszącej co najmniej 500 m2 (słownie: pięćset metrów kwadratowych) trwającej przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy wraz z załączeniem dowodu określającego, że wskazana usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie,b) co najmniej jedną usługę polegającą na dozorze przy wykorzystaniu monitoringu sygnałów alarmowych z budynku użyteczności publicznej trwającą przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy wraz z załączeniem dowodu określającego, że wskazana usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;6. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 4B do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. koncesji na prowadzenie działalności na obszarze, którego dotyczy niniejsze zamówienie w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej, oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla części 1 zamówienia - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),dla części 2 zamówienia - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),dla części 3 zamówienia - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),dla części 4 zamówienia - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),dla części 5 zamówienia - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

określone w SWZ; dostęp https://miniportal.uzp.gov.pl/

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ; dostęp na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-25

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

zamawiający informuje, że również na swojej stronie internetowej tj.: www.zus.pl zamieszczał będzie w miarę możliwości informacje dotyczące tego postępowania


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Piła przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.