Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Grójec Zakup pojazdu wielofunkcyjnego do prac komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
"Zakup pojazdu wielofunkcyjnego do prac komunalnych (zamiatania, odśnieżania, koszenia, mycia, posypywania)".

Kody CPV: 34144430-1 (Pojazdy do zamiatania dróg),34144400-2 (Pojazdy utrzymania dróg)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/17/2021 07:45:36
Nr 2021/BZP 00007994

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Ogłoszenie o Zamówieniu

02/25/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007994/01 z dnia 02/17/2021 07:45:36

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCU

05-600 Grójec

Aleja Niepodległości 9
-

renata.krawczynska@grojecmiastp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Zakup pojazdu wielofunkcyjnego do prac komunalnych (zamiatania, odśnieżania, koszenia, mycia, posypywania)".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141873606

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Niepodległości 9

1.5.2.) Miejscowość: Grójec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 48 664 28 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: renata.krawczynska@grojecmiastp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojecmiasto.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zakup pojazdu wielofunkcyjnego do prac komunalnych (zamiatania, odśnieżania, koszenia, mycia, posypywania)".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09fa5f9c-70ef-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007994

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://grojecmiasto.bip.info.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej renata.krawczynska@grojecmiasto.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji".2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 4.oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu, al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec, zgk@grojecmiasto.pl , tel. 48 664 28 11;? Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec: inspektor@grojecmiasto.pl , tel. 48 664 30 91 w.45;? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup pojazdu wielofunkcyjnego do prac komunalnych (zamiatania, odśnieżania, koszenia, mycia, posypywania)" prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. . wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;.. w trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGK.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego fabrycznie nowego pojazdu wielofunkcyjnego do prac komunalnych tj. do zamiatania, odśnieżania, koszenia, mycia, posypywania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi parametrami technicznymi został określony w załączniku nr 3 do SWZ. Wypełnione tabele z załącznika nr 3 do SWZ stanowią część oferty.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie kompleksowo, tj. przedmiot zamówienia - pojazd wielofunkcyjny do prac komunalnych wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami (dodatkowym osprzętem) umożliwiającymi użytkowanie pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego wraz z instruktarzem z obsługi przedmiotu zamówienia osób wyznaczonych przez Zamawiającego, na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z legalnego, oficjalnego kanału dystrybucji producenta, musi być wolny od wad fizycznych lub prawnych, zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi.3. Zamawiający wskazuje, że jeżeli do szybkiej wymiany osprzętu w postaci: kosiarki, szczotki walcowej i zespołu zamiatającego będzie niezbędny wózek uniwersalny to Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach zamówienia dostarczył go bez dodatkowego zakupu. 4. Zamawiający wskazuje, że jeżeli do szybkiej zmiany zbiornika na posypywarkę będzie niezbędny wózek do szybkiej wymiany to Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach zamówienia dostarczył go bez dodatkowego zakupu. 5. Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia tj. pojazd wielofunkcyjny wraz z dodatkowym osprzętem. Gwarancja ma obejmować zarówno pojazd oraz dodatkowy osprzęt tj.: kosiarkę do trawy, szczotkę czołową walcową, posypywarkę rolkową bez tarczy rozrzucającej pług jednolemieszowy.6. Zamawiający wymaga aby odległość serwisu pogwarancyjnego od Siedziby Zamawiającego wynosiła nie więcej niż 60 km. Serwis gwarancyjny dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 7.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (operatorów).

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144430-1 - Pojazdy do zamiatania dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144400-2 - Pojazdy utrzymania dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.2.. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;4) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5) oświadczenie Wykonawcy w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty- obowiązkowo2. Załącznik nr 3- obowiązkowo3. Pełnomocnictwo -jeżeli dotyczy4. Informacja o podmiocie wspólnym- jeżeli dotyczy5. Dowód wniesienia wadium- obowiązkowo

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 4.500,00 zł w formie przewidzianej ustawą Pzp. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu (przelewu na konto Zamawiającego),2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110).3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się moment jego zaksięgowania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie moment wydania dyspozycji przelewu przez Wykonawcę.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego 93 9128 0002 2001 0017 5098 0003 z adnotacją: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup pojazdu wielofunkcyjnego do prac komunalnych (zamiatania, odśnieżania, koszenia, mycia, posypywania, znak ZGK.271.2.2021 Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2 ppkt 2 do 4 (tj. w formie gwarancji lub poręczenia), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu oraz Wykonawcy wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z ppkt 4;2) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;4) Wykonawcy zobowiązani są, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa rozdziale VII SWZ, przy czym składa je odpowiednio Wykonawca/-y, który/którzy wykazuje/-ą spełnianie warunku w zakresie opisanym w rozdziale V pkt 2 SWZ.3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej ofertyw zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp. oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Formularz do złożenia oferty dostępny na ePUAP i udostępniony również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-25 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-26

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie: a) 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy w zakresie dostarczenia pojazdu wielofunkcyjnego wraz z zespołem zamiatającymb) 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy w zakresie pozostałego osprzętu wyszczególnionego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniki nr 3 do SWZ).


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Grójec przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.