Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Gdańsk Dostawa testów do diagnostyki molekularnej metoda multiplex PCR

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa testów do diagnostyki molekularnej metoda multiplex PCRwraz z dzierżawą aparatu do wykonywania badań dla UCK

Kody CPV: 33696500-0 (Odczynniki laboratoryjne),38434000-6 (Analizatory)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/17/2021 10:13:02
Nr 2021/BZP 00008082

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o Zamówieniu

02/25/2021 08:30:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008082/01 z dnia 02/17/2021 10:13:02

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

80-952 Gdańsk

Dębinki 7
-

dzp@uck.gda.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa testów do diagnostyki molekularnej metoda multiplex PCRwraz z dzierżawą aparatu do wykonywania badań dla UCK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dębinki 7

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-952

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@uck.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa testów do diagnostyki molekularnej metoda multiplex PCRwraz z dzierżawą aparatu do wykonywania badań dla UCK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a7f8efc-7105-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008082

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji zawarte zostały w ust. VIIISWZprzygotowanej do postępowania.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca RozporządzeniaoOchronieDanych Osobowych (RODO) Realizując obowiązek informacyjny Administratoradanychosobowych,uprzejmie informujemy, iż:1. Administratorem Twoich danych osobowychjestUniwersyteckie CentrumKliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibąprzyul. Dębinki 7, 80-952Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym KrajowegoRejestruSądowego SąduRejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150,NIP 957-07-30-409, REGON000288640.2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne powołało InspektoraOchronyDanych. Danekontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@uck.gda.pl.3. Twoje daneosobowe sąprzetwarzane (wtym są zbierane) przez UCK wyłącznie w celu:a) przeprowadzeniapostępowania oudzieleniezamówienia publicznego,b) dochodzenia ewentualnych roszczeń.4.Podstawa prawnaprzetwarzaniaprzez UCK Twoich danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,zgodnie z któregotreścią dopuszcza sięprzetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne dowypełnieniaobowiązku prawnego ciążącegona administratorze. Podanie przez Ciebie danychosobowych jestobowiązkowe, jest wymogiemustawowym i wynika z ustawy Prawo zamówieńpublicznych.Niepodanie tych danych uniemożliwiaprzeprowadzenie postępowania o udzieleniezamówieniapublicznego z Twoim udziałem.5. Twoje daneosobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:a) podmiotom uprawnionymna podstawie przepisów prawa,b)podmiotomwspółpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeńniezbędnych dla realizacjiprzedmiotowegoprocesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotomzaopatrującym UCK wumożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne,a zwłaszczadostawcom usług:.teleinformatycznych,. księgowych,. prawnych, doradczych orazwspierających UCKw dochodzeniunależnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególnościkancelariomprawnym, firmomwindykacyjnym),. kurierskich i pocztowych,. archiwizacyjnych,.związanych zutylizacją dokumentacjioraz innych nośników zawierających dane osobowe,c) osobomupoważnionymprzez AdministratoraDanych, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzymuszą miećdostęp do danych, abywykonywać swoje obowiązki,d) osobom i/lub podmiotom przezCiebieupoważnionym,e) organowizałożycielskiemu UCK (Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu)wzwiązku ze sprawowaniemnadzoru właścicielskiego nad UCK,f) innym osobom i/lub podmiotomzewzględu na jawnośćpostępowania.6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przezokreswymagany przepisamiprawa. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Twoichdanychjest dochodzenieroszczeń, to przetwarzamy dane - w tym celu - przez okres przedawnieniaroszczeńwynikający zprzepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresówTwoje danesą usuwanelub poddawane anonimizacji.7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywanedo państwatrzeciego aniorganizacji międzynarodowej.8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoichdanych,ichsprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz takżeskorzystaćzuprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszeniadanychdoinnego administratora danych.9. Przysługuje Ci prawo wniesienie skargi do OrganuNadzorczego(do25 maja 2018 r. GIODO, od 25 maja 2018 r. PUODO), gdy uznasz, iż ichprzetwarzanie naruszaunijneRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. wsprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawieswobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólnerozporządzenieo ochroniedanych osobowych, w skrócie RODO).10. Twoje dane osobowe niepodlegajązautomatyzowanemupodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 17/TP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: a) Dostawa testów do diagnostyki molekularnej metoda multiplex PCR w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 4 do SWZb) Dzierżawa aparatu do wykonywania testów DNA metodą MULTIPLEX RT-PCR zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434000-6 - Analizatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Względem kryteriów:Kryterium cena: 60% Kryterium termin dostawy: 20% Kryterium Jakość aparatu: 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość aparatu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy PZP, wraz z ofertą należy złożyć:1. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-25 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-26

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt. 7-8 ustawy PZP.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 3 do SWZ.5. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt. IX SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 454 ustawy PZP.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Gdańsk przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.