Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Toruń Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu "Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim"

Kody CPV: 80500000-9 (Usługi szkoleniowe),79400000-8 (Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/18/2021 15:19:02
Nr 2021/BZP 00008718

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

02/26/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008718/01 z dnia 02/18/2021 15:19:02

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

87-100 Toruń

Włocławska 167
-

sekretariat@tarr.org.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu "Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870300040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Włocławska 167

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tarr.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarr.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu "Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb6379ac-71e5-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt "Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/tarr/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/tarr/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu komunikowania się Wykonawca musi posiadać aktywne konto e-mail. Korespondencję (poza ofertą i dokumentami składanymi wraz z nią) Wykonawcy poprzez "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" . Zamawiający przekazuje informacje w zakładce "Komunikaty". Indywidualne wezwania Zamawiający przekazuje za pośrednictwem Platformy, na adres e-mail Wykonawcy.1. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), tj. w szczególności w formacie doc, .docx, .pdf, .xml, .rtf, .xps, .odt lub innym formacie oprogramowania na licencji typu open source. Inne oświadczenia lub dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych wskazanych wyżej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w SWZ.2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i Fire Fox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu "cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.3. Dopuszczalna ilość plików lub spakowanych folderów oferty to 10 plików lub spakowanych folderów, przy maksymalnej wielkości 150 MB każdy. W przypadku większych plików zaleca się skorzystanie z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda. Zaleca się, aby łączna objętość plików przesyłanych do Zamawiającego nie była większa niż 0,5 GB.4. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h.5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. Inne niż oferta dokumenty, oświadczenia, informacje uważa się za wniesione z chwilą umieszczenia ich na Platformie.6. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (wykonawcy/wykonawców/podmiotu udostępniającego zasoby) przekazuje się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.7. Wszelkie środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie wykonawców, o którym mowa w dziale 12 pkt. 3 SWZ, pełnomocnictwa przekazuje się w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeśli dokument przekazywany w postępowaniu został wystawiony jako dokument elektroniczny przez upoważniony podmiot inny niż wykonawca/y lub podmiot udostępniający zasoby (np. informacja z KRK pozyskana przez Internet w formacie XML wraz z plikiem podpisu kwalifikowanego), wówczas przekazuje się ten dokument elektroniczny. 8. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentu w postaci papierowej następuje poprzez cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie skompresowanym, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.10. Tajemnica przedsiębiorstwa powinna zostać złożona w osobnym pliku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem danych osobowych osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167, Inspektor Ochrony Danych Osobowych: tel. 56 699 55 00, e-mail: iodo@tarr.org.pl;2) dane osobowe przetwarzane będą w celu:a) związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 roku - Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w związku z art. 6 ust. 1 lit.) c RODO,b) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz jeżeli dana oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu - w celu dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,c) realizacji umowy i/lub działań przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, jeśli dana oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,d) przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa, np. na podstawie przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, czy dostępu do informacji publicznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;3) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych, w szczególności na podstawie art. 74 pzp, lub:a) banki, firmy audytowe i konsultingowe,b) firmy świadczące usługi IT i cloud, pocztowe, kurierskie,c) inne podmioty uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych;4) dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,c)statystycznych i archiwizacyjnych;5) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od zawarcia umowy, jeżeli umowa zostanie zawarta z osobą fizyczną, a w pozostałych przypadkach przez okres trwałości Projektu, jednak nie krócej niż 4 lata od zawarcia umowy;6) osoba ma: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku osoba wnioskująca może zostać zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 7) osobie nie przysługuje:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;8) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba, której dotyczą dane osobowe ma: a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TARRSA/DnS/WSPARCIE_SD/1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi wsparcia szkoleniowo-doradczego, na którą składa się:1) organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, w formie zdalnej umożliwiających uzyskanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej; 2) indywidualne doradztwo w zakresie opracowania biznesplanu oraz prognozy finansowej;3) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji związanej z realizacją usługi wsparcia szkoleniowo-doradczego.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie poprzez zlecenie Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych szkoleń oraz świadczenie dodatkowego indywidualnego doradztwa maksymalnie dla 39 kolejnych Uczestników projektu. Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, na warunkach analogicznych jak dla zamówienia podstawowego. Zlecenie w ramach prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego a nie jego obowiązkiem. Zamawiający może zlecić prawo opcji w całości lub tylko w części. W przypadku nieskorzystania lub niepełnego skorzystania z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żądne roszczenia odszkodowawcze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie poprzez zlecenie Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych szkoleń oraz świadczenie dodatkowego indywidualnego doradztwa maksymalnie dla 39 kolejnych Uczestników projektu. Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, na warunkach analogicznych jak dla zamówienia podstawowego. Zlecenie w ramach prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego a nie jego obowiązkiem. Zamawiający może zlecić prawo opcji w całości lub tylko w części. W przypadku nieskorzystania lub niepełnego skorzystania z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żądne roszczenia odszkodowawcze.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe trenerów

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe doradców

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym i/lub uprawnienia do prowadzenia określone działalności gospodarczej lub zawodowej.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (dalej: RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek musi spełniać ten Wykonawca, który będzie wykonywał usługę szkolenia.2. Warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w zakresie sytuacji finansowej Wykonawcy.3. Warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - kwalifikacje personelu. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje i/lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wskazanie:1) 1 trenera do każdego obszaru tematycznego szkolenia przedstawionego poniżej, ale nie mniej niż 3 trenerów łącznie dla wszystkich obszarów tematycznych, z których każdy posiada wskazane doświadczenie i kompetencje:a) Obszar tematyczny szkolenia: Formalno-prawno-organizacyjne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej:- wykształcenie wyższe (administracyjne lub prawne lub ekonomiczne, z zakresu finansów, rachunkowości, marketingu, zarządzania); - minimum 2 lata (24 miesiące) samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej;- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu formalno-prawno-organizacyjnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej rozumiane jako przeprowadzenie w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert minimum 10 szkoleń z ww. zakresu;- minimum 2 lata doświadczenia w świadczeniu usług doradczych dla MŚP;- ukończone szkolenia/kursy lub studia podyplomowe związane tematycznie z formalno-prawno-organizacyjnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej.b) Obszar tematyczny szkolenia: Zarządzanie i marketing/promocja:- wykształcenie wyższe (administracyjne lub prawne lub ekonomiczne, z zakresu finansów, rachunkowości, marketingu, zarządzania); - minimum 2 lata (24 miesiące) samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej;- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu/promocji rozumiane jako przeprowadzenie w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert minimum 10 szkoleń z ww. zakresu;- minimum 2 lata doświadczenia w świadczeniu usług doradczych dla MŚP;- ukończone szkolenia/kursy lub studia podyplomowe związane tematycznie z zarządzeniem przedsiębiorstwem, marketingiem/promocją.c) Obszar tematyczny szkolenia: Finanse i rachunkowość:- wykształcenie wyższe (administracyjne lub prawne lub ekonomiczne, z zakresu finansów, rachunkowości, marketingu, zarządzania); - minimum 2 lata (24 miesiące) samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej;- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu rachunkowości, finansowania działalności gospodarczej rozumiane jako przeprowadzenie w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert minimum 10 szkoleń z ww. zakresu;- minimum 2 lata doświadczenia w świadczeniu usług doradczych dla MŚP;- ukończone szkolenia/kursy lub studia podyplomowe związane tematycznie z rachunkowością i finansami firm.d) Obszar tematyczny szkolenia: Tworzenie biznesplanu- wykształcenie wyższe (administracyjne lub prawne lub ekonomiczne, z zakresu finansów, rachunkowości, marketingu, zarządzania); - minimum 2 lata (24 miesiące) samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej;- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu tworzenia/sporządzania biznesplanów rozumiane jako przeprowadzenie w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert minimum 10 szkoleń z ww. zakresu;- minimum 2 lata doświadczenia w świadczeniu usług doradczych dla MŚP;- ukończone szkolenia/kursy lub studia podyplomowe związane tematycznie z tworzeniem biznesplanów.2) 2 doradców, z których każdy powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć indywidualnych z zakresu biznesplanu tj.a) wykształcenie wyższe (administracyjne lub prawne lub ekonomiczne, z zakresu finansów, rachunkowości, marketingu, zarządzania) oraza) minimum 2 lata doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa indywidualnego z zakresu sporządzania, opracowania biznesplanu oraz przeprowadzenie w tym okresie minimum 90 godzin usług doradztwa z zakresu sporządzania, opracowania biznesplanu oraz b) wiedzę z zakresu problematyki zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej i/lub funkcjonowania firm na rynku.3) Zamawiający dopuszcza, aby jeden 1 trener posiadał wymagane kwalifikacje w dwóch obszarach tematycznych szkoleń (przy czym łączna liczba trenerów nie może być mniejsza niż 3), jak również dopuszcza łączenie funkcji wskazanych w ppkt. 1) i 2).4. Warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że:1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - należycie wykonał (a w przypadku usług powtarzających się lub ciągłych również wykonuje):a) co najmniej 2 usługi polegające na realizacji szkoleń w formie stacjonarnej lub zdalnej , ale nie e-learning-owej, dotyczących założenia/rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej dla co najmniej 90 osób łącznie, b) zrealizował co najmniej 5 szkoleń w formie zdalnej, nie e-learning-owej, które objęły łącznie co najmniej 50 godz. lekcyjnych (45 min.), c) co najmniej 1 usługę (jedna usługa to jedna umowa) obejmującą doradztwo indywidualne w zakresie opracowania lub przygotowania biznesplanu dla co najmniej 30 osób.Szkolenia wskazane na potwierdzenie spełnienia warunku z lit. b) mogą być jednocześnie szkoleniami objętymi warunkiem z lit. a).2) zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. System bezpieczeństwa informacji musi zapewniać:a) spełnienie wymagań określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, a w szczególności w art. 28, 29, 30, 32 i 33,b) gwarancje, że dostęp do powierzonych danych osobowych, przetwarzanych w każdej formie (np. elektronicznej, papierowej, ustnej), w imieniu Administratorów, będą miały jedynie osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania w poufności tak pozyskane informacje oraz że Wykonawca posiada w tym zakresie stosowne procedury i jest w stanie wykazać ich stosowanie,c) zapewnienie, że upoważnione osoby przez Wykonawcę, które w ramach swoich obowiązków, będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przeszły odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,d) że systemy, aplikacje informatyczne i urządzenia komputerowe stosowane przez Wykonawcę, na których przetwarzane będę powierzone dane osobowe, są zabezpieczone i posiadają wymagania określone przepisami prawa (np. posiadają odpowiednią autoryzację do systemów informatycznych, oprogramowania antywirusowe, politykę back up-ów, licencje, aktualizacje itp.),e) o ile Wykonawca będzie korzystał ze zdalnego dostępu do systemu informatycznego, zapewnienie że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego, będzie odbywało się w sposób bezpieczny, szyfrowanym kanałem,f) że Wykonawca, który będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego, w ramach powierzonych czynności przetwarzania, będzie korzystał tylko z usług takich podmiotów zewnętrznych, którzy zostali przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych,g) że Wykonawca posiada (lub będzie posiadał), środki kontroli dostępu fizycznego do budynku, czy pomieszczeń, w których będą przetwarzane powierzone dane osobowe (np. procedury przechowywania kluczy, kart dostępu itp.).3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doświadczenie Wykonawców w zakresie wskazanym w ppkt. 1) lit. a i b nie podlega sumowaniu, tj. przynajmniej jeden z Wykonawców musi posiadać doświadczenie w pełnym zakresie dotyczącym usług szkoleniowych.4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w zakresie RODO musi spełniać każdy z Wykonawców, który będzie przetwarzał dane osobowe.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.9. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie "spełnia/nie spełnia" w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie:a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lub 2 pzp (dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną lub w przypadku wykonawcy będącego osobą prawną - urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta),b) art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,3) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:a) art. 108 ust. 1 pkt 3 pzp,b) art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,c) art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,d) art. 108 ust. 1 pkt 6 pzp.5) dokumenty z pkt.1-4 dotyczące podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 1: 1) ppkt. 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawioną(y) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;2) ppkt. 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawiony(e) nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,3) Opis środków organizacyjno-technicznych,4) Wykaz osób,5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeśli dotyczy,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)Formularz Oferty,2) stosowne pełnomocnictwa, w tym dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy),3)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza należy dołączyć do oferty.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Dziale 11 pkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Dziale 11 pkt. 4 SWZ, składa na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swej treści następujące postanowienia:1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,4) określenie lidera Konsorcjum,5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,6) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie i w następujących przypadkach: 1) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej ze zmiany stawki podatku; wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian;2) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmiany przepisów prawa oraz wytycznych, mających wpływ na realizację Programu lub Projektu;3) zmiana w Programie lub Projekcie wpływająca na realizację Umowy;4) zmiana innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia którejkolwiek ze stron; 5) zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji przedłużającej się rekrutacji uczestników do projektu, rezygnacji uczestników z udziału w projekcie, skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu zwolnienia uczestników projektu z konieczności odbywania szkoleń i doradztwa, zmiany okresu realizacji projektu, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy).6) zmiana terminu realizacji lub sposobu wykonania w zakresie spowodowanym działaniem siły wyższej; zmiana nie może powodować zmiany przedmiotu umowy jak i zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy;7) zmiana liczby osób objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym w sytuacji wprowadzenia zmian w projekcie wynikających z przebiegu rekrutacji. 2. Strona Umowy mająca interes w dokonaniu zmiany wnioskuje na piśmie do drugiej Strony o dokonanie zmiany, przekazując wraz z wnioskiem szczegółowe uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany. Uzasadnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera w szczególności: podstawę prawną dopuszczalności zmiany, opis okoliczności faktycznych i/lub prawnych skutkujących koniecznością zmiany, zakres wnioskowanych zmian, proponowany termin obowiązywania zmian, wpływ zmiany na wynagrodzenie wykonawcy i kary umowne, o ile występuje. 3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy następują w drodze Aneksów zawieranych pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/tarr/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-26 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-27

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.6. Odwołanie wnosi się w terminie:1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Toruń przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.