Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Gdańsk Świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Kody CPV: 80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe),80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe),80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe),80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/18/2021 19:08:05
Nr 2021/BZP 00008739

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Ogłoszenie o Zamówieniu

02/26/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008739/01 z dnia 02/18/2021 19:08:05

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Politechnika Gdańska

80-233 Gdańsk

Narutowicza 11/12
-

logistyka@eti.pg.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 348 61 52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: logistyka@eti.pg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23b955dd-720a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008739

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:CRZP12/009/U/21.Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać sięna ten znak. 3.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym aWykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pg_eduoraz poczty elektronicznej. 4.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniemZamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub znakiem postępowania. 5.Zalecasię, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza"Wyślij wiadomość", nie za pośrednictwem adresu email.6.W celu skrócenia czasu udzieleniaodpowiedzi na pytania Zamawiający preferuje, aby komunikacja między zamawiającym awykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywanebyły w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza "Wyślij wiadomość dozamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacjiZamawiający uzna datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku "Wyślijwiadomość" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana dozamawiającego.7.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznejza pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji"Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretnywykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy dokonkretnego wykonawcy.8.Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę naplatformazakupowa.pl, tj. a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości niemniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowanyprogram Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platforma działa wedługstandardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danychprzez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasulokalnego serwera zsynchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.9.Wykonawca,przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a) musizaakceptować warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonymna stronie internetowej pod linkiem w zakładce "Regulamin" oraz uznać go za wiążący,b) musi sięzapoznać i stosować do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcji,10.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania zPlatformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciuPlatformy znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że:a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibąw 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr CRZP/12/009/U/21 pn. "Świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania cały czas trwania umowy;f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;h) posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;i) nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2. Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp:1) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie 2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/12/009/U/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 751000,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 4930,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia - Opracowanie materiałów i przeprowadzenie 30 godzin wykładów na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna z przedmiotu "Filozofia wiedzy".1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów i przeprowadzenie wykładów na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna z przedmiotu "Filozofia wiedzy".2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1) Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów o tematyce "Filozofia wiedzy",2) Termin realizacji usługi: 03.2021-25.06.2021,3) Przewidywana liczba godzin : 30 godz. Wykładów (45 min.)4) Usługa będzie świadczona dla 1 grupy 5) Miejsce świadczenia usługi: zajęcia stacjonarne (w razie konieczności) - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, zajęcia zdalne - platforma eNauczanie Politechniki Gdańskiej,6) Salę wykładową z dostępem do Internetu oraz niezbędny sprzęt (w razie potrzeby) zapewnia Zamawiający,7) Przez "godzinę świadczenia usługi" rozumie się godzinę dydaktyczną tzn. 45 min. Szczegółowy harmonogram prowadzenia zajęć zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą. Zajęcia muszą być prowadzone w języku polskim.3. Do obowiązków prowadzącego zajęcia należy w szczególności:1) Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zgodnie z uzgodnionym, z zamawiającym, harmonogramem,2) Sprawowanie nadzoru nad frekwencją uczestników zajęć poprzez prowadzenie imiennej listy obecności w formie tradycyjnej lub elektronicznej.4. Szczegóły dotyczące treści przedmiotu, kryteriów oceniania zawiera karta przedmiotu

4.2.5.) Wartość części: 2550,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (sumę) punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziedziny filozofii wiedzy

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Znajomość i obsługa platformy e-learningowej Moodle

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (sumę) punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia - Opracowanie materiałów i przeprowadzenie 9 godzin wykładów na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna z przedmiotu "Prawne i etyczne aspekty Inżynierii Biomedycznej".1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów i przeprowadzenie 9 godzin wykładów na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna z przedmiotu "Prawne i etyczne aspekty Inżynierii Biomedycznej"2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1) Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów o tematyce "Prawne i etyczne aspekty Inżynierii Biomedycznej",2) Termin realizacji usługi: 03.2021-25.06.2021,3) Przewidywana liczba godzin : 9 godz. Wykładów (45 min.)4) Usługa będzie świadczona dla 1 grupy 5) Miejsce świadczenia usługi: zajęcia stacjonarne (w razie konieczności) - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, zajęcia zdalne - platforma eNauczanie Politechniki Gdańskiej,6) Salę wykładową z dostępem do Internetu oraz niezbędny sprzęt (w razie potrzeby) zapewnia Zamawiający,7) Przez "godzinę świadczenia usługi" rozumie się godzinę dydaktyczną tzn. 45 min. Szczegółowy harmonogram prowadzenia zajęć zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą. Zajęcia muszą być prowadzone w języku polskim.3. Do obowiązków prowadzącego zajęcia należy w szczególności:1) Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zgodnie z uzgodnionym, z zamawiającym, harmonogramem,2) Sprawowanie nadzoru nad frekwencją uczestników zajęć poprzez prowadzenie imiennej listy obecności w formie tradycyjnej lub elektronicznej.4. Szczegóły dotyczące treści przedmiotu, kryteriów oceniania zawiera karta przedmiotu

4.2.5.) Wartość części: 765,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (sumę) punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziedziny prawnych i etycznych aspektów inżynierii biomedycznej

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Znajomość i obsługa platformy e-learningowej Moodle

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (sumę) punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III zamówienia - Opracowanie materiałów i przeprowadzenie 15 godzin wykładów na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna z przedmiotu "Propedeutyka medycyny".1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów i przeprowadzenie 15 godzin wykładów na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna z przedmiotu "Propedeutyka medycyny"2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1) Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów o tematyce "Prawne i etyczne aspekty Inżynierii Biomedycznej",2) Termin realizacji usługi: 03.2021-25.06.2021,3) Przewidywana liczba godzin : 15 godz. Wykładów (45 min.)4) Usługa będzie świadczona dla 1 grupy 5) Miejsce świadczenia usługi: zajęcia stacjonarne (w razie konieczności) - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, zajęcia zdalne - platforma eNauczanie Politechniki Gdańskiej,6) Salę wykładową z dostępem do Internetu oraz niezbędny sprzęt (w razie potrzeby) zapewnia Zamawiający,7) Przez "godzinę świadczenia usługi" rozumie się godzinę dydaktyczną tzn. 45 min. Szczegółowy harmonogram prowadzenia zajęć zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą. Zajęcia muszą być prowadzone w języku polskim.3. Do obowiązków prowadzącego zajęcia należy w szczególności:1) Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zgodnie z uzgodnionym, z zamawiającym, harmonogramem,2) Sprawowanie nadzoru nad frekwencją uczestników zajęć poprzez prowadzenie imiennej listy obecności w formie tradycyjnej lub elektronicznej.4. Szczegóły dotyczące treści przedmiotu, kryteriów oceniania zawiera karta przedmiotu:

4.2.5.) Wartość części: 1275,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (sumę) punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziedziny propedeutyki medycyny

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Znajomość i obsługa platformy e-learningowej Moodle

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (sumę) punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV zamówienia - Opracowanie materiałów i przeprowadzenie 4 godzin wykładów na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna z przedmiotu "Prawne i etyczne aspekty Inżynierii Biomedycznej".1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów i przeprowadzenie 4 godzin wykładów na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna z przedmiotu "Prawne i etyczne aspekty Inżynierii Biomedycznej" w zakresie certyfikacji urządzeń medycznych.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1) Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów o tematyce "Prawne i etyczne aspekty Inżynierii Biomedycznej",2) Termin realizacji usługi: 04.2021-25.06.2021,3) Przewidywana liczba godzin : 4 godz. Wykładów (45 min.)4) Usługa będzie świadczona dla 1 grupy 5) Miejsce świadczenia usługi: zajęcia stacjonarne (w razie konieczności) - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, zajęcia zdalne - platforma eNauczanie Politechniki Gdańskiej,6) Salę wykładową z dostępem do Internetu oraz niezbędny sprzęt (w razie potrzeby) zapewnia Zamawiający,7) Przez "godzinę świadczenia usługi" rozumie się godzinę dydaktyczną tzn. 45 min. Szczegółowy harmonogram prowadzenia zajęć zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą. Zajęcia muszą być prowadzone w języku polskim.3. Do obowiązków prowadzącego zajęcia należy w szczególności:3) Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zgodnie z uzgodnionym, z zamawiającym, harmonogramem,4) Sprawowanie nadzoru nad frekwencją uczestników zajęć poprzez prowadzenie imiennej listy obecności w formie tradycyjnej lub elektronicznej.4. Szczegóły dotyczące treści przedmiotu, kryteriów oceniania zawiera karta przedmiotu:

4.2.5.) Wartość części: 345 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (sumę) punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziedziny prawnych i etycznych aspektów inżynierii biomedycznej, w szczególności z dziedziny certyfikacji urządzeń medycznych.

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Znajomość i obsługa platformy e-learningowej Moodle

4.3.6.) Waga: 10

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (sumę) punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie4) zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego zdolności technicznej.Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że osoba która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada:Część I zamówienia - Opracowanie materiałów i przeprowadzenie 30 godzin wykładów na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna z przedmiotu "Filozofia wiedzy":1. Wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych ze stopniem co najmniej doktora.2. Minimum roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć obejmujących treści zawarte w konspekcie dla przedmiotu "Filozofia wiedzy" semestr 3 studiów stacjonarnych II stopnia zatwierdzonym przez Radę Programową kierunku Inżynieria Biomedyczna. 3. Znajomość i obsługa platformy e-learningowej Moodle.Część II zamówienia - Opracowanie materiałów i przeprowadzenie 9 godzin wykładów na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna z przedmiotu "Prawne i etyczne aspekty Inżynierii Biomedycznej":1. Wykształcenie wyższe w dziedzinie medycyny ze stopniem co najmniej dr n. med.2. Minimum roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć obejmujących treści zawarte w konspekcie dla przedmiotu "Propedeutyka medycyny" semestr 4 studiów stacjonarnych inżynierskich zatwierdzonym przez Radę Programową kierunku Inżynieria Biomedyczna.3. Znajomość i obsługa platformy e-learningowej Moodle.Część III zamówienia - Opracowanie materiałów i przeprowadzenie 15 godzin wykładów na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna z przedmiotu "Propedeutyka medycyny":1. Wykształcenie wyższe w dziedzinie medycyny ze stopniem co najmniej dr n. med.2. Minimum roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć obejmujących treści zawarte w konspekcie dla przedmiotu "Propedeutyka medycyny" semestr 4 studiów stacjonarnych inżynierskich zatwierdzonym przez Radę Programową kierunku Inżynieria Biomedyczna.3. Prawo wykonywania zawodu lekarza.4. Znajomość i obsługa platformy e-learningowej Moodle.Część IV zamówienia - Opracowanie materiałów i przeprowadzenie 4 godzin wykładów na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna z przedmiotu "Prawne i etyczne aspekty Inżynierii Biomedycznej". 1. Wykształcenie wyższe techniczne ze stopniem co najmniej dr inż. 2. Minimum roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć obejmujących treści zawarte w konspekcie dla przedmiotu "Prawne i etyczne aspekty Inżynierii Biomedycznej" semestr 4 studiów stacjonarnych inżynierskich zatwierdzonym przez Radę Programową kierunku Inżynieria Biomedyczna, w szczególności z dziedziny certyfikacji urządzeń medycznych.3. Minimum roczne doświadczenie zawodowe pracy w firmie w zakresie certyfikacji urządzeń medycznych. 4. Znajomość i obsługa platformy e-learningowej Moodle. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi odpowiednio Załącznik nr 4a - część I, 4b - część II, 4 c - część III, 4 d - część IV do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych o których mowa w rozdziale IX pkt. 1 i X SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania: 1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Wypełniając Formularz oferty, oraz inne dokumenty powołujące się na wykonawcę w miejscu np. "nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy. 4) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 5) Przed podpisaniem umowy, wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić kopię umowy regulującej ich współpracę. 6) W odniesieniu do wymagań każdy wykonawca składający ofertę wspólną musi udokumentować, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć w szczególności: 1. terminów realizacji umowy. 1) Zmiana terminu realizacji umowy może wynikać w szczególności z: - przedłużającej się procedury wyłaniania Wykonawców, - z nieprzewidzianej przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia- działania "siły wyższej", żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie i skutki siły wyższej, przez którą strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, o nadzwyczajnych konsekwencjach, obiektywnie niemożliwe do przewidzenia, co do którego ze względu na moc oddziaływania nie można było podjąć skutecznych środków obrony, - zmiany przepisów prawnych, powodującej wydłużenie terminu realizacji zamówienia,- wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności uniemożliwiające wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, - wystąpią zmiany w harmonogramie prowadzenia zajęć, których nie dało się - przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które są korzystne dla zamawiającego i nie powodują zmiany przedmiotu umowy. W takim przypadku strony mogą zmienić termin realizacji zamówienia i/lub przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy, 2) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku:a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 nr 200 poz. 1679)c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.d) zmniejszenia/zwiększenia liczby godzin praktycznych do wykonania z uwagi na zmiany organizacyjne, które mogą zaistnieć w trakcie trwania semestruZmiany te mogą być dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów lub okoliczności, z których one wynikają. Jeżeli, stosownie do pkt. a) opisanego wyżej, w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług, i będzie ona miała wpływ na koszty wykonania zamówienia rzez wykonawcę, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy, tj. jego procentowego podwyższenia o wartości procentowego wzrostu stawki podatku od towarów i usług lub jego procentowego obniżenia o wartość procentowego obniżenia stawki podatku od towarów i usług. W przypadku opisanym w pkt. b) i c) powyżej, wykonawca obowiązany jest przedłożyć zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą w.w. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany, a także przedłożyć dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) wykonawcy. W przypadku opisanym w pkt. d) w przypadku mniejszej/ większej od przewidywanej ilości słuchaczy, powodującej utworzenie mniejszej/większej ilości grup co spowoduje zmniejszenie/ zwiększenie niezbędnej do wykonania liczby godzin zajęć praktycznych przez wykonawcę, wynagrodzenie zostanie pomniejszone/ powiększone o wartość wynikającą ze zmniejszenia/zwiększenia liczby godzin do wykonania. 2. Zamawiający przewiduje zmianę kadry osobowej wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamówienia pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających wymagania opisane w warunkach udziału w postępowaniu Zmiana kadry osobowej może być spowodowana: - chorobą wykonawcy, - śmiercią wykonawcy, - nienależytym wykonywaniem umowy. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany osoby realizującej zamówienie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-26 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-27


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Gdańsk przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.