Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Warszawa Wykonywanie usługi zapewnienia załogi na jednostce ZODIAK

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Wykonywanie usługi zapewnienia załogi na jednostce s/v ZODIAK

Kody CPV: 63726600-0 (Usługi obsługiwania statków),63726600-0 (Usługi obsługiwania statków),63726600-0 (Usługi obsługiwania statków),63726600-0 (Usługi obsługiwania statków)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/19/2021 14:23:47
Nr 2021/BZP 00009110

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

02/26/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009110/01 z dnia 02/19/2021 14:23:47

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Jednostka Wojskowa Nr 2305

04-520 Warszawa

Marsa
-

2305.zamowienia@ron.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usługi zapewnienia załogi na jednostce s/v ZODIAK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa Nr 2305

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011896226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marsa

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-520

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 261895025

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 2305.zamowienia@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://grom.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usługi zapewnienia załogi na jednostce s/v ZODIAK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43191644-72b0-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009110

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/grom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/grom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi:1) w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie;2) rozporządzeniu Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): DZIAŁ XV SWZ- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): DZIAŁ XV SWZ- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-03/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w części I obejmuje zapewnienie oficera mechanika na jednostce s/v ZODIAK, posiadającego min. dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 706 kW i powyżej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63726600-0 - Usługi obsługiwania statków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowalnych (art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp) do 50% szacunkowej wartości zamówienia podstawowego dla Części nr 1

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji dotyczących posiadanych kwalifikacji wskazanych przez Wykonawcę w zał. nr 1.1-1.2 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe kwalifikacje

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Staż pracy na morzu

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji dotyczących posiadanych kwalifikacji wskazanych przez Wykonawcę w zał. nr 1.1-1.2 do SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w części II obejmuje zapewnienie oficera mechanika na jednostce s/v ZODIAK, posiadającego min. dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 706 kW i powyżej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63726600-0 - Usługi obsługiwania statków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych (art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp) do 50% szacunkowej wartości zamówienia podstawowego dla Części nr 2

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji dotyczących posiadanych kwalifikacji wskazanych przez Wykonawcę w zał. nr 1.1-1.2 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe kwalifikacje

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Staż pracy na morzu

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji dotyczących posiadanych kwalifikacji wskazanych przez Wykonawcę w zał. nr 1.1-1.2 do SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w części III obejmuje zapewnienie oficera wachtowego na jednostce s/v ZODIAK, posiadającego min. dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 751 RT i powyżej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63726600-0 - Usługi obsługiwania statków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych (art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp) do 50% szacunkowej wartości zamówienia podstawowego dla Części nr 3

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji dotyczących posiadanych kwalifikacji wskazanych przez Wykonawcę w zał. nr 1.1-1.2 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe kwalifikacje

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Staż pracy na morzu

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji dotyczących posiadanych kwalifikacji wskazanych przez Wykonawcę w zał. nr 1.1-1.2 do SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w części IV obejmuje zapewnienie oficera wachtowego na jednostce s/v ZODIAK, posiadającego min. dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 751 RT i powyżej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63726600-0 - Usługi obsługiwania statków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych (art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp) do 50% szacunkowej wartości zamówienia podstawowego dla Części nr 4

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji dotyczących posiadanych kwalifikacji wskazanych przez Wykonawcę w zał. nr 1.1-1.2 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe kwalifikacje

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Staż pracy na morzu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji dotyczących posiadanych kwalifikacji wskazanych przez Wykonawcę w zał. nr 1.1-1.2 do SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 3 do SWZ);2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:a) dla Części nr od I do IV - Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do SWZ);3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 3 do SWZ);4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 3 do SWZ)b) W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy składający ofertę na Część I lub na Część II zamówienia zobowiązani są wykazać dysponowanie co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję oficera mechanika dla danej zmiany, posiadającą co najmniej:Dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 706 kW i powyżej;Świadectwo indywidualnych technik ratunkowych;Świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego;Świadectwo elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej;Świadectwo bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej;Świadectwo problematyki ochrony na statku; Świadectwo ratownika;Świadectwo przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej;Świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego;Świadectwo przeszkolenia w zakresie dowodzenia siłownią okrętową;Międzynarodowe świadectwo zdrowia.Wykonawcy składający ofertę na Część III lub na Część IV zamówienia zobowiązani są wykazać dysponowanie co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję oficera mechanika dla danej zmiany, posiadającą co najmniej:Dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 751 RT i powyżej lub wyższy;Świadectwo indywidualnych technik ratunkowych;Świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowegoŚwiadectwo elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznejŚwiadectwo bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnejŚwiadectwo problematyki ochrony na statku lub świadectwo dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami ochrony lub oficera ochrony statku Świadectwo RatownikaŚwiadectwo przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznejŚwiadectwo Przeszkolenie w zakresie wykorzystania radaru i ARPA poziom operacyjny lub poziom zarządzaniaŚwiadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższegoŚwiadectwa ogólnego operatora GMDSS -GOCMiędzynarodowe Świadectwo Zdrowia2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.5. UWAGA: Wykonawca zgodnie z art. 123 ustawy Pzp nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór załącznik nr 4 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:1) Wykaz osób (załącznik nr 1.1 i 1.2 - w zależności od części na jaką Wykonawca składa ofertę). Zamawiający wymaga podania imienia, nazwiska, kwalifikacji, doświadczenia osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2)Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3) Oświadczenie podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, jeżeli podwykonawca będzie realizował część zamówienia (wzór załącznik nr 2 do SWZ).4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2)Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3) Oświadczenie podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, jeżeli podwykonawca będzie realizował część zamówienia (wzór załącznik nr 2 do SWZ).4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika i wraz z ofertą składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.3. Przepisy i zapisy zawarte w SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/grom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.