Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Kętrzyn Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. "Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie"

Kody CPV: 39162100-6 (Pomoce dydaktyczne),30190000-7 (Różny sprzęt i artykuły biurowe),30213100-6 (Komputery przenośne),31630000-1 (Magnesy),32322000-6 (Urządzenia multimedialne),38310000-1 (Wagi precyzyjne),38410000-2 (Przyrządy pomiarowe),38412000-6 (Termometry),38418000-8 (Kalorymetry),38635000-5 (Teleskopy),39113000-7 (Różne siedziska i krzesła),39143310-2 (Stoliki),39150000-8 (Różne meble i wyposażenie),39162110-9 (Sprzęt dydaktyczny),48520000-9 (Pakiety oprogramowania multimedialnego),39162100-6 (Pomoce dydaktyczne),30190000-7 (Różny sprzęt i artykuły biurowe),30213200-7 (Komputer tablet),33696300-8 (Odczynniki chemiczne),33793000-5 (Laboratoryjne wyroby szklane),38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)),38341300-0 (Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych),38437000-7 (Pipety i akcesoria laboratoryjne),38651000-3 (Aparaty fotograficzne),39162110-9 (Sprzęt dydaktyczny),48520000-9 (Pakiety oprogramowania multimedialnego),39162100-6 (Pomoce dydaktyczne),32322000-6 (Urządzenia multimedialne),33793000-5 (Laboratoryjne wyroby szklane),35113410-6 (Odzież ochrony biologicznej i chemicznej),38510000-3 (Mikroskopy),39113000-7 (Różne siedziska i krzesła),39143310-2 (Stoliki),39150000-8 (Różne meble i wyposażenie),39162110-9 (Sprzęt dydaktyczny),39162100-6 (Pomoce dydaktyczne),22114200-4 (Atlasy),22114300-5 (Mapy),30213100-6 (Komputery przenośne),32322000-6 (Urządzenia multimedialne),39150000-8 (Różne meble i wyposażenie),39298600-3 (Globusy),39162100-6 (Pomoce dydaktyczne),30190000-7 (Różny sprzęt i artykuły biurowe),39150000-8 (Różne meble i wyposażenie),39162110-9 (Sprzęt dydaktyczny),39162100-6 (Pomoce dydaktyczne),22114300-5 (Mapy),30213100-6 (Komputery przenośne),38510000-3 (Mikroskopy),39150000-8 (Różne meble i wyposażenie),39298600-3 (Globusy)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/19/2021 13:24:41
Nr 2021/BZP 00009074

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

02/26/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009074/01 z dnia 02/19/2021 13:24:41

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Miejska Kętrzyn

11-400 Kętrzyn

Wojska Polskiego 11
-

j.bednarska@miastoketrzyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. "Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kętrzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48897520568

1.5.8.) Numer faksu: +48897520531

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.bednarska@miastoketrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miastoketrzyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. "Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc8b9898-71d9-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009074

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004326/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. "Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

EProjekt pn. "Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywasię przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:- Jolanta Bednarska w zakresie sprawformalnych, email: j.bednarska@miasoketrzyn.pl - Andrzej Głusiec w zakresie spraw merytorycznych, email: a.glusiec@miastoketrzyn.pl 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAPma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lubwniosku" oraz do "Formularza do komunikacji". 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń orazinformacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemuminiPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP). 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:"Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150MB.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeńlub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładkiPostępowania

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sąprzetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: "RODO"). Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy(osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak teżinformacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełnianiawarunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzeniawymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.2. Działając zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający poniżej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą daneosobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji RODO: 1) Administrator danychosobowych:Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych Administratorem tych danychosobowych jest: Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440.2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danychosobowych:Zamawiający wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym możnakontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych orazkorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną:iod@miastoketrzyn.pl lub pisemnie na adres Administratora danych: Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 z dopiskiem "Inspektor ochrony danych osobowych".3) Podstawaprawna przetwarzania danych osobowych oraz cel ich przetwarzania:Dane osobowe przetwarzanebędą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) w celuzwiązanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarcia i rozliczenia umowy,archiwizacji, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE w celu monitoringu,sprawozdawczości i kontroli.4) Źródło pochodzenia danych:a) Dane osobowe przekazywane przezWykonawcę i uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a wszczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych dooferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art.26 ustawy PZP ;b) dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej (CEIDG) stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO,c) w odniesieniu do podanychdanych osobowych, dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SO.271.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 172457,95 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1, Przedmiot zamówienia części I stanowią m.in.: meble, tablice, monitor interaktywny, program multimedialny, pendrive wizualizer, rękawiczki silikonowe, materiały piśmienniczo-biurowe, siłomierze, statyw laboratoryjny, waga szkolna, kalkulatory, dalmierz laserowy, poziomica laserowa, zestaw odważników, okulary ochronne, fartuchy, czajnik elektryczny, kalorymetr, palnik, termoskop, suwmiarka, kula Pascala, klocki do gęstości, cylindry, okulary ochronne, maszyna elektrostatyczna, termometry, kula Pascala, zestaw -klocki do gęstości, fontanna świetlna, galwanometr, przewody, obwody, magnesy, kompas, zestaw igieł magnetycznych, opiłki żelaza, sprężyny, wahadło, sprężyna - fala podłużna, sprężyna fala poprzeczna, zestaw optyka, teleskop, soczewki, rolety, laptop z oprogramowaniem itd. 2. Szczegółowy opis części I zamówienia zawiera załącznik nr 4a do SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 56499,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

30213100-6 - Komputery przenośne

31630000-1 - Magnesy

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

38310000-1 - Wagi precyzyjne

38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

38412000-6 - Termometry

38418000-8 - Kalorymetry

38635000-5 - Teleskopy

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39143310-2 - Stoliki

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

48520000-9 - Pakiety oprogramowania multimedialnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami oceny ofert są; A. cena brutto oferty - 60% B.rękojmia za wady i gwarancja jakości - 40% 2. Za najkorzystniejszą ofertęZamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów w wyniku zsumowania punktów z wymienionych kryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 3. W kryterium "cena brutto oferty" punktacja zostanie obliczona według poniższego wzoru (w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 punktów): C = (Cnro/Cbo)x100x60% gdzie : C- liczba pkt. przyznanych ofercie; Cnro -cena najniższa rozpatrywanych ofert; Cbo - cena badanej oferty.4. W kryterium "rękojmia za wady i gwarancja jakości" punktacja zostanie obliczona wg poniższego wzoru ( w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 40 punktów): G=(Go-Gmin)/(Gmax-Gmin)x100x40% gdzie G- liczba pkt. przyznanych ofercie; G o - okres rękojmi i gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie ocenianej; G min - najkrótszy możliwy okres rękojmi i gwarancji (24 miesiące); G max - najdłuższy możliwy okres rękojmi i gwarancji (60 miesięcy)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia za wady i gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 60

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są; A. cena brutto oferty - 60% B.rękojmia za wady i gwarancja jakości - 40% 2. Za najkorzystniejszą ofertęZamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów w wyniku zsumowania punktów z wymienionych kryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 3. W kryterium "cena brutto oferty" punktacja zostanie obliczona według poniższego wzoru (w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 punktów): C = (Cnro/Cbo)x100x60% gdzie : C- liczba pkt. przyznanych ofercie; Cnro -cena najniższa rozpatrywanych ofert; Cbo - cena badanej oferty.4. W kryterium "rękojmia za wady i gwarancja jakości" punktacja zostanie obliczona wg poniższego wzoru ( w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 40 punktów): G=(Go-Gmin)/(Gmax-Gmin)x100x40% gdzie G- liczba pkt. przyznanych ofercie; G o - okres rękojmi i gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie ocenianej; G min - najkrótszy możliwy okres rękojmi i gwarancji (24 miesiące); G max - najdłuższy możliwy okres rękojmi i gwarancji (60 miesięcy)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia części II stanowią m.in.: urządzenie wielofunkcyjne, tablety, program multimedialny, aparat cyfrowy, rękawiczki silikonowe, palnik laboratoryjny, szczypce, próbówki, foremki silikonowe, szkiełka zegarkowe, paski ph, bibuła filtracyjna, sączki, pipety, elektrolizer, czasza grzejna, statyw itd. SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ 2. Szczegółowy opis części II zamówienia zawiera załącznik nr 4b do

4.2.5.) Wartość części: 20230,86 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

30213200-7 - Komputer tablet

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38341300-0 - Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

48520000-9 - Pakiety oprogramowania multimedialnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami oceny ofert są; A. cena brutto oferty - 60% B.rękojmia za wady i gwarancja jakości - 40% 2. Za najkorzystniejszą ofertęZamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów w wyniku zsumowania punktów z wymienionych kryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 3. W kryterium "cenabrutto oferty" punktacja zostanie obliczona według poniższego wzoru (w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 punktów): C = (Cnro/Cbo)x100x60% gdzie : C- liczba pkt. przyznanych ofercie; Cnro -cena najniższa rozpatrywanych ofert; Cbo - cena badanej oferty. 4. W kryterium "rękojmia za wady i gwarancja jakości" punktacja zostanie obliczona wg poniższego wzoru ( w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 40 punktów): G=(Go-Gmin)/(Gmax-Gmin)x100x40% gdzie G- liczba pkt. przyznanych ofercie; G o - okres rękojmi i gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie ocenianej; G min - najkrótszy możliwy okres rękojmi i gwarancji (24 miesiące); G max - najdłuższy możliwy okres rękojmi i gwarancji (60 miesięcy)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia za wady i gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są; A. cena brutto oferty - 60% B.rękojmia za wady i gwarancja jakości - 40% 2. Za najkorzystniejszą ofertęZamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów w wyniku zsumowania punktów z wymienionych kryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 3. W kryterium "cenabrutto oferty" punktacja zostanie obliczona według poniższego wzoru (w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 punktów): C = (Cnro/Cbo)x100x60% gdzie : C- liczba pkt. przyznanych ofercie; Cnro -cena najniższa rozpatrywanych ofert; Cbo - cena badanej oferty. 4. W kryterium "rękojmia za wady i gwarancja jakości" punktacja zostanie obliczona wg poniższego wzoru ( w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 40 punktów): G=(Go-Gmin)/(Gmax-Gmin)x100x40% gdzie G- liczba pkt. przyznanych ofercie; G o - okres rękojmi i gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie ocenianej; G min - najkrótszy możliwy okres rękojmi i gwarancji (24 miesiące); G max - najdłuższy możliwy okres rękojmi i gwarancji (60 miesięcy)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia części III stanowią m.in.: krzesła, tablice korkowe, mikroskop z kamerą usb, monitor interaktywny, stolik laboratoryjny, cylindry miarowe, zlewki, statyw laboratoryjny, suszarki do próbówek, okulary ochronne, apteczka z wyposażeniem, rolety, krystalizator, czajnik elektryczny z regulacją temperatury, parowniczka, okazy zatopione w tworzywie, sączki, moździerz, mikroskop, laptop z oprogramowaniem, rolety itd. 2. Szczegółowy opis części III zamówienia zawiera załącznik nr 4c do SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 39094,29 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

35113410-6 - Odzież ochrony biologicznej i chemicznej

38510000-3 - Mikroskopy

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39143310-2 - Stoliki

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami oceny ofert są; A. cena brutto oferty - 60% B.rękojmia za wady i gwarancja jakości - 40% 2. Za najkorzystniejszą ofertęZamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów w wyniku zsumowania punktów z wymienionych kryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 3. W kryterium "cenabrutto oferty" punktacja zostanie obliczona według poniższego wzoru (w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 punktów): C = (Cnro/Cbo)x100x60% gdzie : C- liczba pkt. przyznanych ofercie; Cnro -cena najniższa rozpatrywanych ofert; Cbo - cena badanej oferty.4. W kryterium "rękojmia za wady i gwarancja jakości" punktacja zostanie obliczona wg poniższego wzoru ( w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 40 punktów): G=(Go-Gmin)/(Gmax-Gmin)x100x40% gdzie G- liczba pkt. przyznanych ofercie; G o - okres rękojmi i gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie ocenianej; G min - najkrótszy możliwy okres rękojmi i gwarancji (24 miesiące); G max - najdłuższy możliwy okres rękojmi i gwarancji (60 miesięcy)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia za wady i gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są; A. cena brutto oferty - 60% B.rękojmia za wady i gwarancja jakości - 40% 2. Za najkorzystniejszą ofertęZamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów w wyniku zsumowania punktów z wymienionych kryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 3. W kryterium "cenabrutto oferty" punktacja zostanie obliczona według poniższego wzoru (w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 punktów): C = (Cnro/Cbo)x100x60% gdzie : C- liczba pkt. przyznanych ofercie; Cnro -cena najniższa rozpatrywanych ofert; Cbo - cena badanej oferty.4. W kryterium "rękojmia za wady i gwarancja jakości" punktacja zostanie obliczona wg poniższego wzoru ( w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 40 punktów): G=(Go-Gmin)/(Gmax-Gmin)x100x40% gdzie G- liczba pkt. przyznanych ofercie; G o - okres rękojmi i gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie ocenianej; G min - najkrótszy możliwy okres rękojmi i gwarancji (24 miesiące); G max - najdłuższy możliwy okres rękojmi i gwarancji (60 miesięcy)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia części IV stanowią m.in.: mapy ścienne, globusy, walizka eko badacza, kompas, atlas geograficzny, monitor interaktywny ze stojakiem, zestaw mebli, laptop z oprogramowaniem, krzesła, stoliki, biurko nauczycielskie, stojak do przechowywania map, rolety itd. 2. Szczegółowy opis części IV zamówienia zawiera załącznik nr 4d do SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 31703,59 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22114200-4 - Atlasy

22114300-5 - Mapy

30213100-6 - Komputery przenośne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39298600-3 - Globusy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami oceny ofert są; A. cena brutto oferty - 60% B.rękojmia za wady i gwarancja jakości - 40% 2. Za najkorzystniejszą ofertęZamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów w wyniku zsumowania punktów z wymienionych kryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 3. W kryterium "cenabrutto oferty" punktacja zostanie obliczona według poniższego wzoru (w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 punktów): C = (Cnro/Cbo)x100x60% gdzie : C- liczba pkt. przyznanych ofercie; Cnro -cena najniższa rozpatrywanych ofert; Cbo - cena badanej oferty.4. W kryterium "rękojmia za wady i gwarancja jakości" punktacja zostanie obliczona wg poniższego wzoru ( w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 40 punktów): G=(Go-Gmin)/(Gmax-Gmin)x100x40% gdzie G- liczba pkt. przyznanych ofercie; G o - okres rękojmi i gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie ocenianej; G min - najkrótszy możliwy okres rękojmi i gwarancji (24 miesiące); G max - najdłuższy możliwy okres rękojmi i gwarancji (60 miesięcy)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia za wady i gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są; A. cena brutto oferty - 60% B.rękojmia za wady i gwarancja jakości - 40% 2. Za najkorzystniejszą ofertęZamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów w wyniku zsumowania punktów z wymienionych kryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 3. W kryterium "cenabrutto oferty" punktacja zostanie obliczona według poniższego wzoru (w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 punktów): C = (Cnro/Cbo)x100x60% gdzie : C- liczba pkt. przyznanych ofercie; Cnro -cena najniższa rozpatrywanych ofert; Cbo - cena badanej oferty.4. W kryterium "rękojmia za wady i gwarancja jakości" punktacja zostanie obliczona wg poniższego wzoru ( w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 40 punktów): G=(Go-Gmin)/(Gmax-Gmin)x100x40% gdzie G- liczba pkt. przyznanych ofercie; G o - okres rękojmi i gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie ocenianej; G min - najkrótszy możliwy okres rękojmi i gwarancji (24 miesiące); G max - najdłuższy możliwy okres rękojmi i gwarancji (60 miesięcy)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia części V stanowią m.in.: bryły, ułamki, kalkulator, waga wielofunkcyjna z odważnikami, magnesy tablicowe, zestaw meblowy, przybory PCV, taśmy miernicze, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw komputerowy - laptop z oprogramowaniem, stoły uczniowskie, krzesła uczniowskie itd. 2. Szczegółowy opis części V zamówienia zawiera załącznik nr 4e do SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 11007,36 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami oceny ofert są; A. cena brutto oferty - 60% B.rękojmia za wady i gwarancja jakości - 40% 2. Za najkorzystniejszą ofertęZamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów w wyniku zsumowania punktów z wymienionych kryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 3. W kryterium "cenabrutto oferty" punktacja zostanie obliczona według poniższego wzoru (w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 punktów): C = (Cnro/Cbo)x100x60% gdzie : C- liczba pkt. przyznanych ofercie; Cnro -cena najniższa rozpatrywanych ofert; Cbo - cena badanej oferty.4. W kryterium "rękojmia za wady i gwarancja jakości" punktacja zostanie obliczona wg poniższego wzoru ( w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 40 punktów): G=(Go-Gmin)/(Gmax-Gmin)x100x40% gdzie G- liczba pkt. przyznanych ofercie; G o - okres rękojmi i gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie ocenianej; G min - najkrótszy możliwy okres rękojmi i gwarancji (24 miesiące); G max - najdłuższy możliwy okres rękojmi i gwarancji (60 miesięcy)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia za wady i gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są; A. cena brutto oferty - 60% B.rękojmia za wady i gwarancja jakości - 40% 2. Za najkorzystniejszą ofertęZamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów w wyniku zsumowania punktów z wymienionych kryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 3. W kryterium "cenabrutto oferty" punktacja zostanie obliczona według poniższego wzoru (w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 punktów): C = (Cnro/Cbo)x100x60% gdzie : C- liczba pkt. przyznanych ofercie; Cnro -cena najniższa rozpatrywanych ofert; Cbo - cena badanej oferty.4. W kryterium "rękojmia za wady i gwarancja jakości" punktacja zostanie obliczona wg poniższego wzoru ( w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 40 punktów): G=(Go-Gmin)/(Gmax-Gmin)x100x40% gdzie G- liczba pkt. przyznanych ofercie; G o - okres rękojmi i gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie ocenianej; G min - najkrótszy możliwy okres rękojmi i gwarancji (24 miesiące); G max - najdłuższy możliwy okres rękojmi i gwarancji (60 miesięcy)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia części VI stanowią m.in.: stojak do zawieszania map, wizualizer, taśmy miernicze, termometr, globusy, okazy skał i minerałów, mapy ścienne, lornetka, lupa, metalowy palnik, opiłki żelaza, łyżki laboratoryjne, płyta ociekowa, statyw z wyposażeniem, laptop z oprogramowaniem, stoły uczniowskie, krzesła uczniowskie, krzesło nauczycielskie, plany i mapy w różnych skalach, suszarka na szkło laboratoryjne itd. 2. Szczegółowy opis części V zamówienia zawiera załącznik nr 4f do SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 13922,18 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22114300-5 - Mapy

30213100-6 - Komputery przenośne

38510000-3 - Mikroskopy

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39298600-3 - Globusy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami oceny ofert są; A. cena brutto oferty - 60% B.rękojmia za wady i gwarancja jakości - 40% 2. Za najkorzystniejszą ofertęZamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów w wyniku zsumowania punktów z wymienionych kryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 3. W kryterium "cenabrutto oferty" punktacja zostanie obliczona według poniższego wzoru (w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 punktów): C = (Cnro/Cbo)x100x60% gdzie : C- liczba pkt. przyznanych ofercie; Cnro -cena najniższa rozpatrywanych ofert; Cbo - cena badanej oferty.4. W kryterium "rękojmia za wady i gwarancja jakości" punktacja zostanie obliczona wg poniższego wzoru ( w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 40 punktów): G=(Go-Gmin)/(Gmax-Gmin)x100x40% gdzie G- liczba pkt. przyznanych ofercie; G o - okres rękojmi i gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie ocenianej; G min - najkrótszy możliwy okres rękojmi i gwarancji (24 miesiące); G max - najdłuższy możliwy okres rękojmi i gwarancji (60 miesięcy)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia za wady i gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są; A. cena brutto oferty - 60% B.rękojmia za wady i gwarancja jakości - 40% 2. Za najkorzystniejszą ofertęZamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów w wyniku zsumowania punktów z wymienionych kryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 3. W kryterium "cenabrutto oferty" punktacja zostanie obliczona według poniższego wzoru (w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 punktów): C = (Cnro/Cbo)x100x60% gdzie : C- liczba pkt. przyznanych ofercie; Cnro -cena najniższa rozpatrywanych ofert; Cbo - cena badanej oferty.4. W kryterium "rękojmia za wady i gwarancja jakości" punktacja zostanie obliczona wg poniższego wzoru ( w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 40 punktów): G=(Go-Gmin)/(Gmax-Gmin)x100x40% gdzie G- liczba pkt. przyznanych ofercie; G o - okres rękojmi i gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie ocenianej; G min - najkrótszy możliwy okres rękojmi i gwarancji (24 miesiące); G max - najdłuższy możliwy okres rękojmi i gwarancji (60 miesięcy)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresieart. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniuustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz zdokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku odopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samejgrupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przezWykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkichWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę owspółdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może byćustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszącesię do umowy są uregulowane we wzorze umowy (Załączniku nr 5 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-27


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kętrzyn przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.