Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Wrocław Dostawa Sonaru

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa Sonaru

Kody CPV: 38113000-0 (Sonary)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/19/2021 20:29:15
Nr 2021/BZP 00009146

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

02/26/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009146/01 z dnia 02/19/2021 20:29:15

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

FUNDACJA WODNA SŁUŻBA RATOWNICZA

50-227 Wrocław

ul. Kleczkowska 50
-

biuro@obslugaratownicza.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa Sonaru

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: FUNDACJA WODNA SŁUŻBA RATOWNICZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361741969

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kleczkowska 50

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-227

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 668 677 458

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@obslugaratownicza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodnasluzbaratownicza.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zabezpieczenie obszarów wodnych

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa Sonaru

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8590a45b-72b8-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009146

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://wodnasluzbaratownicza.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającymi a wykonawcą odbywa się przy użyciu następujących narzędzi: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ poczty elektronicznej: biuro@obslugaratownicza.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającymi a wykonawcą odbywa sięprzy użyciu następujących narzędzi: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ pocztyelektronicznej: biuro@obslugaratownicza.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP. Wykonawcaposiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wnioskuoraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania odbieraniadokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacjiprzekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz w Regulaminie ePUAP.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych zapośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany. wycofania oferty lub wniosku"i "Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń orazinnych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Identyfikator postępowania dla danegopostępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Jeżeli przepisy prawa wymagają by dokumenty przekazywane zamawiającemu, były opatrzone podpisem, wówczas dopuszcza się ich podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy bądź inne uprawnione/upoważnione osoby.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga pozyskania przez zamawiającego specjalistycznego sprzętu biurowego (art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: nieelektroniczne składanie ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów można przekazać, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres siedziby Zamawiającego Fundacja Wodna Służba Ratownicza ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna została zawarta w pkt. XX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta w pkt. XX SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WSR-093/1/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 280008,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sonaru poszukiwawczego holowanego, pracującego w technologii CHIRP, dwuczęstotliwościowy, zapewniający uzyskanie zobrazowania na zasięgu co najmniej 80 m dla niskiej częstotliwości jego pracy oraz co najmniej 25 m dla wysokiej częstotliwości jego pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38113000-0 - Sonary

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 1. Cena brutto (C) - 60% 2. Parametry techniczne sonaru (T) - 40% Ad. 1. Kryterium: Cena brutto - 60% Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. - 60. Ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następującego wzoru: CnWc = --------- x R CoWc = wartość punktowa w kryterium cena brutto Cn = najniższa cena brutto Co = cena brutto ocenianej oferty R = waga = 60 Ad. 2. Kryterium: Parametry techniczne sonaru - 40%W zakresie kryterium "Parametry techniczne sonaru" Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.1) za zaoferowanie sonaru o wysokiej częstotliwości w zakresie 1700 kHz - 1799 kHz - 5 pkt,2) za zaoferowanie sonaru o wysokiej częstotliwości w zakresie 1800 kHz - 1899 kHz - 25 pkt,3) za zaoferowanie sonaru o wysokiej częstotliwości w zakresie 1900 kHz lub więcej 40 pkt,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 58

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne sonaru

4.3.6.) Waga: 41

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Przez "Wykonawcę" rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 7 pkt 30 ustawy Pzp). "Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego" (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 58 ustawy Pzp. 1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże on, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej jedną dostawę odpowiadające swoim rodzajem dostawie przedmiotu zamówienia, tj. dostawę sonaru poszukiwawczego holowanego o wysokiej częstotliwości min. 1700 kHz o wartości min. 250.000,00 zł bruttooraz załączy dowody że te dostawy zostały wykonane należycie.UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (a w sytuacji gdyby w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie był publikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP opublikowany w pierwszym dniu następującym po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu). Informacja dotycząca udostępnienia zasobów. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 3. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. W sytuacji spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy - oświadczenie dotyczące powyższego stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionego warunku na podstawie danych i informacji zawartych w oświadczeniu załączonym do oferty, zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 2 do SWZ oraz w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego, potwierdzających powyższe oświadczenie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. UWAGA: Powyższe oświadczenie składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.1.1 SWZ) dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Wykonawca, który polega na podwykonawcach niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt 2.1.1) dotyczące tych podmiotów,potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (wzór - Załącznik nr 3 do SWZ) wraz z dowodami określającymi, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór - Załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz w szczególności określa: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załączniki do SWZ nr 1 - 6

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie powyższe składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-28


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Wrocław przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.