Dzisiaj jest: 27.2.2024, imieniny: Gagrieli, Liwii, Leonarda

Wodynie Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane 

Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego na LED na terenie Gminy Wodynie 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-02-08 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wodynie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582664
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Siedlecka 43
1.5.2.) Miejscowość: Wodynie
1.5.3.) Kod pocztowy: 08-117
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki
1.5.7.) Numer telefonu: 256212658
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmima@wodynie.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: nowa.wodynie.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„ Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego na LED na terenie Gminy Wodynie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47951ed9-6a13-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006017
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004180/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Dobudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na LED

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gmina_wodynie.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina_wodynie.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja, w tym składanie ofert (oferta + załączniki), wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: • za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gmina_wodynie.ezamawiajacy.pl- zwanej dalej Platformą. • poczty elektronicznej na adres mailowy: gmina@wodynie.eu (z wyłączeniem składania ofert). Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o „Platformie zakupowej”: https://gmina_wodynie.ezamawiajacy.pl należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”.1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający wymaga aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – jednocześnie na następujące adresy e-mail: gmina@wodynie.eu, za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gmina_wodynie.ezamawiajacy.pl w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 274 ust. 1 pkt. i art. 126 ust.1 Ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43,08-117 Wodynie, tel./fax 25 631 26 58,e-mail: gmina@wodynie.eu Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn., Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego na LED na terenie Gminy Wodynie” Zadanie od I do VII, IGR.271.1.2021• Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.• Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.2. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IGR.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot niniejszego zamówienia jest podzielony na zadania i polega na wykonaniu:Zadanie I- Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kołodziąż (Nowiny)Przedmiotem inwestycji jest budowa kablowej linii oświetleniowej, montaż opraw oświetleniowych wraz z montażem opraw oświetleniowych na projektowanych słupach linii oświetleniowej, w miejscowości Kołodziąż gm. Wodynie –oświetlenie grogi gminnej. Inwestycja obejmuje zakres zgodnie z przedmiarem :- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej zgodnie z przedmiarem- montaż opraw oświetleniowych - budowa kablowej linii oświetleniowej zgodnie z przedmiarem- budowa szafki SON Zadanie II-Dobudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. ŁomnicaPrzedmiotem inwestycji jest montaż opraw oświetleniowych na istniejących stanowiskach słupowych w miejscowości Łomnica, gm. Wodynie – oświetlenie drogi na Jedlinę zgodnie z przedmiarem Inwestycja obejmuje zakres zgodnie z przedmiarem :- demontaż opraw oświetleniowych - montaż opraw oświetleniowych Zadanie III - Dobudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Borki Inwestycja obejmuje zakres zgodnie z przedmiarem:Przedmiotem inwestycji jest budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z montażem oprawoświetleniowych na projektowanych słupach linii oświetleniowej, oraz montaż przewoduoświetleniowego wraz z oprawami oświetleniowymi na istniejącej sieci energetycznej nN 0,4 kV wmiejscowości Borki gm. Wodynie..Inwestycja obejmuje zakres:demontaż opraw oświetleniowych z wysięgnikami budowa stanowisk słupowych budowa kablowej linii oświetleniowej kablem YAKXS 4x25mm2 montaż przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25 mm2 na istniejącej sieci nN montaż opraw oświetleniowychZadanie IV- Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz.nr 378 w m. TokiPrzedmiotem inwestycji jest budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z montażem opraw oświetleniowych na projektowanym stanowisku słupowym oraz budowa przyłącza kablowego dla zasilania oświetlenia ulicznego w miejscowości Toki gm. Wodynie. 1.Inwestycja obejmuje zakres zgodnie z przedmiarem:- montaż i stawianie słupów oświetleniowych - montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku - montaż przewodów do opraw oświetleniowych zgodnie z przedmiarem Zadanie V- Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w WodyniachInwestycja obejmuje zakres zgodnie z przedmiarem:Przedmiotem inwestycji jest budowa napowietrznej i kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z montażem opraw oświetleniowych na projektowanych słupach linii oświetleniowej, oraz montażprzewodu oświetleniowego wraz z oprawami oświetleniowymi na istniejącej sieci energetycznej nN 0,4kV w miejscowości Wodynie ul. Polna gm. Wodynie oświetlenie drogi gminnej.Inwestycja obejmuje zakres:budowa stanowisk słupowych budowa napowietrznej linii oświetleniowej przewodem AsXSn 2x25mm2 –budowa kablowej linii oświetleniowej kablem YAKXS 4x25 mm2 – montaż przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25 mm2 na istniejącej sieci nN montaż opraw oświetleniowychZadanie VI- Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Południowej w WodyniachInwestycja obejmuje zakres zgodnie z przedmiarem:Przedmiotem inwestycji jest budowa napowietrznej i kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z montażem opraw oświetleniowych na projektowanych słupach linii oświetleniowej, oraz montażprzewodu oświetleniowego wraz z oprawami oświetleniowymi na istniejącej sieci energetycznej nN 0,4kV w miejscowości Wodynie ul. Południowa gm. Wodynie oświetlenie drogi gminnej.Inwestycja obejmuje zakres:montaż przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25 mm2 na istniejącej sieci nN montaż opraw oświetleniowychZadanie VII- Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w WodyniachInwestycja obejmuje zakres zgodnie z przedmiarem:Przedmiotem inwestycji jest budowa napowietrznej i kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z montażem opraw oświetleniowych na projektowanych stylowych słupach linii oświetleniowej, w miejscowości Wodynie ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej.Inwestycja obejmuje zakres:budowa stanowisk słupowych (latarni stylowych)budowa kablowej linii oświetleniowej kablem YAKXS 4x25 mm2 – montaż opraw oświetleniowychdemontaż opraw oświetleniowychUWAGA!Wysięgniki, SON, przewód oraz oprawy oznaczyć w sposób trwały napisem UG. Szczegółowy zakres i parametry techniczne Zamawiający określił w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarze, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załączonej do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.2.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. 3.Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymaganiami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i przekazanie jej Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót. 6. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 7. Wymagania dotyczące gwarancji jakości – minimum 36 miesięcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia.9. Jeżeli dokumentacja techniczna lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcą, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych środkach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym11. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku, Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry technicznojakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria: Kryterium „cena” – 60% Kryterium „okres gwarancji” – 40%1) Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalnie 60 punktów 2) Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. C1------ x R = KC C2 KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena”, obliczana do dwóch miejsc po przecinku R – ranga w ocenie, tj. 60 pkt. C1 – cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza) C2. – cena oferty badanej 3. Kryterium „okres gwarancji” 1) Oferty z najdłuższym okresem gwarancji otrzymają maksymalnie 40 punktów 2) Oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium gwarancja: Gwarancja na okres poniżej i włącznie 36 miesięcy – 0 pktGwarancja na okres powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy włącznie – 20 pkt Gwarancja na okres powyżej 48 miesięcy do 60 miesięcy włącznie – 40 pktKG - ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „okres gwarancji”Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy. 4) Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: udzielona gwarancja na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 2. lit. a) SWZ.b) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt.2. lit. b) SWZ.c) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt.2. lit. c) SWZ.d) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa, w Rozdziale VI pkt. 2. lit. d) SWZ, jeżeli wykaże, że: - W zakresie wiedzy i doświadczenia -że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą zakresem budowę lub przebudowę inwestycji o zakresie prac opisanym w niniejszej SWZ o wartości zamówienia co najmniej 30.000 PLN brutto (trzydzieści tysięcy złotych). (Załącznik nr 5 do SIWZ). - W zakresie potencjału kadrowego - że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do realizacji zamówienia, tj.: - kierownikiem budowy posiadającym odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych branży elektrycznej. (Załącznik nr 6 do SIWZ)Uwaga. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, zm) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 220 ze zm.). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunki udziału w postępowaniu mogą spełnić łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu. 6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty, o których mowa wyżej, powinny zostać zastąpione odpowiednimi dokumentami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonymi przez wykonawcę.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej żąda dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 PZP: 1) odnośnie zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdział 6 pkt.2. lit. d) SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą zakresem budowę lub przebudowę inwestycji o zakresie prac opisanym w SWZ o wartości zamówienia co najmniej 30.000 PLN brutto (trzydzieści tysięcy złotych), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, poświadczające wykonanie w/w robót (Załącznik nr 5 do SWZ).b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SWZ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Na ofertę składa się wypełniony i podpisany Formularz oferty ( zał. Nr 1 do SWZ).2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1) oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;2) kosztorys ofertowy;3) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi.3. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, za pośrednictwem „Platformy zakupowej” dostępnej pod adresem: https://gmina_wodynie.ezamawiajacy.pl

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunki udziału w postępowaniu mogą spełnić łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.1. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz zgodnie z warunkami i na zasadach zawartych w rozdziale XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-26 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Platformy zakupowej” dostępnej pod adresem: https://gmina_wodynie.ezamawiajacy.pl ;
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-26 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-27

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.