Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Leszno Budowa skateparku

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane 

Budowa skateparku w Lesznie 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-02-11 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leszno
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271370
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 21
1.5.2.) Miejscowość: Leszno
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-084
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.7.) Numer telefonu: (022) 725 80 05 wew. 108
1.5.8.) Numer faksu: (022) 725 85 52
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: akolnierzak@gminaleszno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminaleszno.ezamawiajacy.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Budowa skateparku w Lesznie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d1fca4f-6a2e-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006911
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-11
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001869/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.7 Budowa skateparku w Lesznie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego przez link: https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl 3. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową Zamawiającego.6. Złożenie oferty oraz pozostałych dokumentów zostało opisane w Instrukcji dla wykonawców, która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego.7. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania i/lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty i innych dokumentów w postępowaniu oraz w przypadku wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, także dokumentów na wezwanie Zamawiającego. 8. W przypadku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wystarczy zalogowanie Wykonawcy na Platformie zakupowej, bez konieczności jeszcze rejestracji.9. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl:• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;• wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;• podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Spełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał Wykonawca w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie skateparku w technologii monolitycznej żelbetowej o powierzchni 295 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa skateparku w Lesznie”1. ZAKRES PRAC OBEJMUJE:1) Prace przygotowawcze: splantowanie i oczyszczenie istniejącego terenu, wytyczenie projektowanego obiektu,2) Roboty ziemne, wykonanie warstw podbudowy,3) Wykonanie płyty żelbetowej z wyprofilowanymi w niej przeszkodami skateparku,4) Wykonanie przeszkód w formie ławek przy projektowanym dojściu do obiektu,5) Wykonanie oświetlenia skateparku,6) Budowę utwardzonego dojścia do obiektu,7) Montaż ekranów akustycznych,8) Montaż obiektów małej architektury (tablica z regulaminem, stojak na rowery – 5 szt. oraz kosze na śmieci – 2 szt.),9) Humusowanie i obsianie trawą strefy bezpieczeństwa oraz terenu przyległego,10) Prace porządkowe2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.Projekt zakłada wykonanie płyty żelbetowej skateparku z wyprofilowanymi przeszkodami dostosowanymi do jazdy na nich na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach. Projektuje się skatepark w technologii monolitycznej, żelbetowej. Płyta skateparku posiada niewielki spadek dla odprowadzenia wód deszczowych na teren nieutwardzony w granicach własnej działki. Przy projektowaniu skateparku wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu.Skatepark jest zaprojektowany w klasycznej formie, zaopatrzony w obustronne najazdy rozpędowe (Bank’i oraz Quarter Pipe’y). Fanbox z grindboxem 3/3, poręczą łamaną oraz prostą w dół, pełnią rolę serca obiektu. Został on przygotowany tak aby użytkownik mógł korzystać z niego obustronnie. Dodatkowo na głównej płycie znajduje się element o nazwie Manual Pad, wyposażony w obustronne grindboxy opadające bardzo lekko w dół oraz poręcz prostą. Quarter Pipe z jednej strony zakończony Cornerem, który umożliwia swobodny wjazd na alejkę wejściową ( strefę dziecięcą ) obiektu.Przy projektowanym dojściu projektuje się małą architekturę w postaci ławek, które jednocześnie pełnią funkcję grindboxów o różnych wysokościach, tak aby każdy użytkownik mógł podwyższać swój poziom umiejętności.Od strony południowej obiektu projektuje się ekrany akustyczne, zabezpieczające istniejącą zabudowę mieszkaniową przed hałasem

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45262300-4 - Betonowanie

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 500.000,00 zł brutto /słownie: pięćset tysięcy zł/, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 500.000,00 zł brutto /słownie: pięćset tysięcy złotych/ 2. zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadanie polegające na budowie skateparku w technologii monolitycznej żelbetowej o powierzchni minimum 250 m2. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 5 letnim doświadczeniem (od daty uzyskania uprawnień) w pełnieniu funkcji kierownika budowy, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 3, 6 Pzp dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SWZ. 2) Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp – Załącznik nr 5 do SWZ.3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i b) oraz pkt. 3 Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 6 do SWZ.4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 7 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 8

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).2) Wadium może być wnoszone w formach wskazanych w art. 97 ust. 7 pkt. 1-4 PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany w Umowie zawarte są w § 14 wzoru umowy:1. Istotna zmiana zawartej Umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.2. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:1) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego,2) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, bądź wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,3) wystąpienie siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w dużych rozmiarach,4) wystąpienie awarii lub kolizji infrastruktury biegnącej przez teren budowy oraz urządzeń i instalacji, powstałej bez winy Wykonawcy; ewentualna zmiana terminu umownego zakończenia prac zostanie określona po usunięciu awarii i jej skutków,5) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 6) realizacji przez Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione warunki określone w art. 455 ust. 1 pkt 3. Ustawy Pzp. 7) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,8) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, mających wpływ na termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §3 niniejszej Umowy,9) brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,10) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy,11) zmiana obowiązującej stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto.4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek przed przekazaniem Zamawiającemu, powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 6. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 7. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości przedmiotu niniejszej Umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru niniejszej Umowy.8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-26 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-26 10:01
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-27
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Nie dotyczy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.