Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Jarocin Zakup laptopów i tabletów z oprogramowaniem

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Zakup laptopów i tabletów z oprogramowaniem

Kody CPV: 30213100-6 (Komputery przenośne),30213200-7 (Komputer tablet),30237410-6 (Myszka komputerowa),30237460-1 (Klawiatury komputerowe),48900000-7 (Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe),30213100-6 (Komputery przenośne),30237410-6 (Myszka komputerowa),30237460-1 (Klawiatury komputerowe),48900000-7 (Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe),30213100-6 (Komputery przenośne),30237410-6 (Myszka komputerowa),30237460-1 (Klawiatury komputerowe),48900000-7 (Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/19/2021 16:29:15
Nr 2021/BZP 00009136

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/01/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009136/01 z dnia 02/19/2021 16:29:15

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

POWIAT JAROCIŃSKI

63-200 Jarocin

Aleja Niepodległości 10
-

starostwo@powiat-jarocinski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup laptopów i tabletów z oprogramowaniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROCIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854599

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Niepodległości 10

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 747 24 31

1.5.8.) Numer faksu: +48 62 747 33 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-jarocinski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jarocinski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup laptopów i tabletów z oprogramowaniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8fabb3f2-728a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002528/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup laptopów i tabletów z oprogramowaniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie w Części I, II i III jest współfinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jarocinski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest platformazakupowa.pl dostępna pod adresem internetowym:https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jarocinski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest platformazakupowa.pl dostępna pod adresem internetowym:https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jarocinskiW korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem referencyjnym sprawy określonym w SWZ.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego". Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: jozefiak.mateusz@powiat-jarocinski.pl Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:a) w zakresie proceduralnym: Mateusz Józefiak, tel. 62 740 79 58, Marzena Świdurska, tel. 62 740 79 58 b) w zakresie merytorycznym: Sabina Doga, tel. 62 740 79 44 Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Oferta, wniosek, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. Oferta powinna być: a) sporządzona na podstawie załączników SWZ w języku polskim, b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parl. Eu. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochr. os. fiz. w zw. z przetwarzaniem danych os. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05. 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 1) adm. Pani/Pana danych os. jest Powiat Jarociński reprezentowany przez Starostę; adres siedziby i dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, tel.: 62 747 15 96, fax: 62 747 33 37, adres e-mail: sekretariat@powiat-jarocinski.pl, 2) IOD w Starostwie Powiatowym w Jarocinie jest Pan Bartosz Mendyk; kontakt e-mail: iod@powiat-jarocinski.pl, 3) Pani/Pana dane os. przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zw. z post. o udzielenie zam. pub. na zakup laptopów i tabletów z oprogramowaniem; znak sprawy: A-OZPI.272.2.1.2021.JM3 prowadzonym w trybie podst. o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy PZP, 4) odbiorcami Pani/Pana danych os. będą osoby lub podm., którym udostępniona zostanie dok. post. w oparciu o art. 74 ustawy PZP, 5) Pani/Pana dane os. będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia post. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy z zastrzeżeniem iż nie krócej niż przez okres przewidywany przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Jarocinie zgodnie z ustawą z dnia 14.07. 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.), 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych os. bezpośrednio Pani/Pana dot. jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, zw. z udziałem w post. o udzielenie zam. pub., 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych os. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 8) posiada Pani/Pan: a) na podst. art. 15 RODO prawo dost. do danych os. Pani/Pana dot. (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie adm. niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych inf. mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty post. o udzielenie zam. pub. lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego post. o udzielenie zam.), b) na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych os. (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku post. o udzielenie zam. pub. ani zmianą post. umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego zał.), c) na podst. art. 18 RODO prawo żądania od adm. ograniczenia przetwarzania danych os. z zastrzeżeniem okresu trwania post. o udzielenie zam. pub. lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze śr. ochr. prawnej lub w celu ochr. praw innej os. fiz. lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego), d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Os., gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych os. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych os., b) prawo do przenoszenia danych os., o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych os., gdyż podst. prawną przetwarzania Pani/Pana danych os. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych os. przez adm. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Os., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 11) Pani/Pana dane nie będą przesyłane i przetwarzane w obszarze EOG.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-OZPI.272.2.1.2021.JM3

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup laptopów z oprogramowaniem i tabletów z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn: "Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I opisany został w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213200-7 - Komputer tablet

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Kryteria oceny ofert: Cena - "C" 60%, Termin dostawy "T" - 40% Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami: dla kryterium "Cena": C=Cn/Co x 100 pkt x 60% gdzie: C - przyznane punkty Cn - najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Co - cena oferty ocenianej (brutto) W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60,00 pkt. dla kryterium "Termin dostawy": W zakresie kryterium "Termin dostawy" oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający za termin dostawy przyzna punkty następująco: - oferta z terminem realizacji do 12 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 40 pkt, - oferta z terminem realizacji do 14 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 30 pkt, - oferta z terminem realizacji do 16 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 20 pkt, - oferta z terminem realizacji do 18 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 10 pkt,Uwaga! Maksymalny termin dostawy wymagany przez Zamawiającego wynosi 18 dni. Oferty zawierające termin dostawy dłuższy niż 18 dni zostaną odrzucone, gdyż ich treść nie będzie zgodna z warunkami zamówienia. Jeżeli Wykonawca na druku Formularza ofertowego w wybranej przez siebie części nie wypełni zobowiązania dotyczącego terminu dostawy (terminu realizacji zamówienia), Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjął termin dostawy wynoszący 18 dni. Podanie w ofercie, w wybranej przez Wykonawcę części, terminu dostawy (terminu realizacji zamówienia) krótszego od maksymalnie punktowanego, spowoduje przyznanie maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, natomiast do umowy zostanie wpisany oferowany termin realizacji zamówienia. łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + T gdzie: W - ocena końcowa C - punkty za cenę T - punkty za termin dostawy 2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Kryteria oceny ofert: Cena - "C" 60%, Termin dostawy "T" - 40% Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami: dla kryterium "Cena": C=Cn/Co x 100 pkt x 60% gdzie: C - przyznane punkty Cn - najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Co - cena oferty ocenianej (brutto) W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60,00 pkt. dla kryterium "Termin dostawy": W zakresie kryterium "Termin dostawy" oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający za termin dostawy przyzna punkty następująco: - oferta z terminem realizacji do 12 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 40 pkt, - oferta z terminem realizacji do 14 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 30 pkt, - oferta z terminem realizacji do 16 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 20 pkt, - oferta z terminem realizacji do 18 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 10 pkt,Uwaga! Maksymalny termin dostawy wymagany przez Zamawiającego wynosi 18 dni. Oferty zawierające termin dostawy dłuższy niż 18 dni zostaną odrzucone, gdyż ich treść nie będzie zgodna z warunkami zamówienia. Jeżeli Wykonawca na druku Formularza ofertowego w wybranej przez siebie części nie wypełni zobowiązania dotyczącego terminu dostawy (terminu realizacji zamówienia), Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjął termin dostawy wynoszący 18 dni. Podanie w ofercie, w wybranej przez Wykonawcę części, terminu dostawy (terminu realizacji zamówienia) krótszego od maksymalnie punktowanego, spowoduje przyznanie maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, natomiast do umowy zostanie wpisany oferowany termin realizacji zamówienia. łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + T gdzie: W - ocena końcowa C - punkty za cenę T - punkty za termin dostawy 2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup laptopów z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn: "Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II opisany został w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Kryteria oceny ofert: Cena - "C" 60%, Termin dostawy "T" - 40% Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami: dla kryterium "Cena": C=Cn/Co x 100 pkt x 60% gdzie: C - przyznane punkty Cn - najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Co - cena oferty ocenianej (brutto) W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60,00 pkt. dla kryterium "Termin dostawy": W zakresie kryterium "Termin dostawy" oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający za termin dostawy przyzna punkty następująco: - oferta z terminem realizacji do 12 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 40 pkt, - oferta z terminem realizacji do 14 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 30 pkt, - oferta z terminem realizacji do 16 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 20 pkt, - oferta z terminem realizacji do 18 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 10 pkt,Uwaga! Maksymalny termin dostawy wymagany przez Zamawiającego wynosi 18 dni. Oferty zawierające termin dostawy dłuższy niż 18 dni zostaną odrzucone, gdyż ich treść nie będzie zgodna z warunkami zamówienia. Jeżeli Wykonawca na druku Formularza ofertowego w wybranej przez siebie części nie wypełni zobowiązania dotyczącego terminu dostawy (terminu realizacji zamówienia), Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjął termin dostawy wynoszący 18 dni. Podanie w ofercie, w wybranej przez Wykonawcę części, terminu dostawy (terminu realizacji zamówienia) krótszego od maksymalnie punktowanego, spowoduje przyznanie maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, natomiast do umowy zostanie wpisany oferowany termin realizacji zamówienia. łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + T gdzie: W - ocena końcowa C - punkty za cenę T - punkty za termin dostawy 2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Kryteria oceny ofert: Cena - "C" 60%, Termin dostawy "T" - 40% Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami: dla kryterium "Cena": C=Cn/Co x 100 pkt x 60% gdzie: C - przyznane punkty Cn - najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Co - cena oferty ocenianej (brutto) W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60,00 pkt. dla kryterium "Termin dostawy": W zakresie kryterium "Termin dostawy" oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający za termin dostawy przyzna punkty następująco: - oferta z terminem realizacji do 12 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 40 pkt, - oferta z terminem realizacji do 14 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 30 pkt, - oferta z terminem realizacji do 16 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 20 pkt, - oferta z terminem realizacji do 18 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 10 pkt,Uwaga! Maksymalny termin dostawy wymagany przez Zamawiającego wynosi 18 dni. Oferty zawierające termin dostawy dłuższy niż 18 dni zostaną odrzucone, gdyż ich treść nie będzie zgodna z warunkami zamówienia. Jeżeli Wykonawca na druku Formularza ofertowego w wybranej przez siebie części nie wypełni zobowiązania dotyczącego terminu dostawy (terminu realizacji zamówienia), Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjął termin dostawy wynoszący 18 dni. Podanie w ofercie, w wybranej przez Wykonawcę części, terminu dostawy (terminu realizacji zamówienia) krótszego od maksymalnie punktowanego, spowoduje przyznanie maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, natomiast do umowy zostanie wpisany oferowany termin realizacji zamówienia. łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + T gdzie: W - ocena końcowa C - punkty za cenę T - punkty za termin dostawy 2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup laptopów z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn: "Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części III opisany został w Załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Kryteria oceny ofert: Cena - "C" 60%, Termin dostawy "T" - 40% Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami: dla kryterium "Cena": C=Cn/Co x 100 pkt x 60% gdzie: C - przyznane punkty Cn - najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Co - cena oferty ocenianej (brutto) W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60,00 pkt. dla kryterium "Termin dostawy": W zakresie kryterium "Termin dostawy" oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający za termin dostawy przyzna punkty następująco: - oferta z terminem realizacji do 12 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 40 pkt, - oferta z terminem realizacji do 14 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 30 pkt, - oferta z terminem realizacji do 16 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 20 pkt, - oferta z terminem realizacji do 18 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 10 pkt,Uwaga! Maksymalny termin dostawy wymagany przez Zamawiającego wynosi 18 dni. Oferty zawierające termin dostawy dłuższy niż 18 dni zostaną odrzucone, gdyż ich treść nie będzie zgodna z warunkami zamówienia. Jeżeli Wykonawca na druku Formularza ofertowego w wybranej przez siebie części nie wypełni zobowiązania dotyczącego terminu dostawy (terminu realizacji zamówienia), Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjął termin dostawy wynoszący 18 dni. Podanie w ofercie, w wybranej przez Wykonawcę części, terminu dostawy (terminu realizacji zamówienia) krótszego od maksymalnie punktowanego, spowoduje przyznanie maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, natomiast do umowy zostanie wpisany oferowany termin realizacji zamówienia. łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + T gdzie: W - ocena końcowa C - punkty za cenę T - punkty za termin dostawy 2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Kryteria oceny ofert: Cena - "C" 60%, Termin dostawy "T" - 40% Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami: dla kryterium "Cena": C=Cn/Co x 100 pkt x 60% gdzie: C - przyznane punkty Cn - najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Co - cena oferty ocenianej (brutto) W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60,00 pkt. dla kryterium "Termin dostawy": W zakresie kryterium "Termin dostawy" oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający za termin dostawy przyzna punkty następująco: - oferta z terminem realizacji do 12 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 40 pkt, - oferta z terminem realizacji do 14 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 30 pkt, - oferta z terminem realizacji do 16 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 20 pkt, - oferta z terminem realizacji do 18 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 10 pkt,Uwaga! Maksymalny termin dostawy wymagany przez Zamawiającego wynosi 18 dni. Oferty zawierające termin dostawy dłuższy niż 18 dni zostaną odrzucone, gdyż ich treść nie będzie zgodna z warunkami zamówienia. Jeżeli Wykonawca na druku Formularza ofertowego w wybranej przez siebie części nie wypełni zobowiązania dotyczącego terminu dostawy (terminu realizacji zamówienia), Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjął termin dostawy wynoszący 18 dni. Podanie w ofercie, w wybranej przez Wykonawcę części, terminu dostawy (terminu realizacji zamówienia) krótszego od maksymalnie punktowanego, spowoduje przyznanie maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, natomiast do umowy zostanie wpisany oferowany termin realizacji zamówienia. łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + T gdzie: W - ocena końcowa C - punkty za cenę T - punkty za termin dostawy 2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia :a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,b) wypełniony Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 3a - 3c do SWZ (w zależności od części na którą składana jest oferta),c) oświadczenia, o których mowa w rozdziale X pkt 1 SWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym we wzorach umów, stanowiących Załącznik nr 4a-4c do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jarocinski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-01 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Dotyczy Części I, II i III zamówienia:1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.2. Zamawiający nie przewiduje sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.5. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.6. Na każdą część zamówienia zostanie zwarta osobna umowa.7. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.8. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.9. Odwołanie przysługuje na:Zakup laptopów i tabletów z oprogramowaniema) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.12. Odwołanie wnosi się w terminie:a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).13. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.15. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.16. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".17. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.18. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Jarocin przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.