Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Skierniewice Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

Kody CPV: 38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)),38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)),38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)),38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)),38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)),38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)),38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)),38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)),38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)),38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)),38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)),38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/19/2021 16:35:42
Nr 2021/BZP 00009137

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/01/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009137/01 z dnia 02/19/2021 16:35:42

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy

00-684 Skierniewice

Wspólna 50/6
-

kancelaria@pierog.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101023342

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: n.wasielewska@pierog.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: inhort.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Produkcja ogrodnicza

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: adw. Jerzy Pieróg PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 525-115-42-81

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Wspólna 50/6

1.11.4.) Miejscowość: Warszawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 00-684

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@pierog.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.pierog.pl

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77a9b46d-72a6-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009137

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie finansowane jest z różnych źródeł, w tym ze środków unijnych.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pierog.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pierog.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy https://pierog.ezamawiajacy.pl- zwanej dalej "Platformą" lub "Systemem". W celu podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów Wykonawca musi pobrać pliki z miejsca "Dokumentacja zamówienia", podpisać je poza Platformą, a następnie załączyć podpisane pliki do oferty. Ogólne zasady korzystania z Platformy zostały wskazane w SWZ. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4) Włączona obsługa JavaScript;5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefoxw wersji wpieranej przez producenta.2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exceptionsite list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.3) Zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać na stronie http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.4) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do komputera. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 12

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naczynka szklane chromatograficzne ( wialki), kapslowane, przezroczyste z podziałką z polem do pisania, pojemność użytkowa 1,5ml, pojemność całkowita 2 mlNaczynka szklane chromatograficzne ( wialki), kapslowane, oranżowe z podziałką z polem do pisania, pojemność użytkowa 1,5ml, pojemność całkowita 2 mlNaczynka szklane chromatograficzne (wialki), przezroczyste, zakręcane (gwint ND8) z podziałką z polem do pisania, pojemność użytkowa 1,5ml, pojemność całkowita 2 mlNaczynka szklane chromatograficzne( wialki), 32x11,6mm, oranżowe, zakręcane ( gwint ND8) z podziałką z polem do pisania, pojemność użytkowa 1,5ml, pojemność całkowita 2 mlKapsle aluminiowe 11mm z septą TEF lub PTFE (op. 100 szt.) pasujące do wialek kapslowanych o pojemności całkowitej 2 mlZakrętki z septą silikon (biały) /PTFE pasujące do naczynek szklanych o pojemności całkowitej 2 mlNaczynka (wialki) chromatograficzne z PP, zakręcane z podziałką co 0,5ml, pojemność użytkowa 1,5ml, pojemność całkowita 2 mlZakrętki z septą silikon (biały)/PTFE do wialek z poz. 7 z PP o pojemności całkowitej 2 ml. Rurki szklane do wialek 0,2 ml Micro-Insert, 31x6mm, przezroczyste szkło, płaskie dnoNaczynka szklane (wialki) pojemność 12 ml, oranżowe, z korkiem, z septą, średnica 15mm, grubość 1,3mm, materiał silikon/PTFENaczynka szklane (wialki), zakręcane, pojemność 4 ml, oranżowe, średnica 13mm, z polem do pisania, z podziałkąKorki z septą do wialek o pojemności 4ml, średnica 13mm, brzeg 55 st., grubość 1,5mmNaczynka szklane (wialki) przezroczyste 32x11,6mm, zakręcane z podziałką, szeroka szyjka, pojemność użytkowa 1,5ml, pojemność całkowita 2 ml, średnica 11,6mmNaczynka szklane (wialki) oranżowe 32x11,6mm, zakręcane z podziałką, szeroka szyjka, pojemność użytkowa 1,5ml, pojemność całkowita 2 ml, średnica 11,6mmZakrętki z otworem i septą wstępnie naciętą, silikon/PTFE, średnica 9mm, krótki czubek gwintu, otwór środkowy, silikon / PTFE, 55 ° B, 1.0mm

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w Załączniku nr 1a, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany pakiet.Warunki skorzystania z prawa opcji:a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na plastiki i szkło laboratoryjne;b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy;c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości usług w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w uzupełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 1a do SWZ, złożonym wraz z ofertą. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Butelka plastikowa z nakrętką wykonana z PP, o poj. 1000 ml., szeroki otwór, Butelka plastikowa z nakrętką wykonana z PP, o poj., 250 ml, szeroki otwór, Butelka plastikowa z nakrętką wykonana z PP, o poj., 125 ml, szeroki otwór, Butelka plastikowa z nakrętką wykonana z PP, o poj., 60 ml, szeroki otwór,

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w Załączniku nr 1a, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany pakiet.Warunki skorzystania z prawa opcji:a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na plastiki i szkło laboratoryjne;b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy;c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości usług w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w uzupełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 1a do SWZ, złożonym wraz z ofertą. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Filtry z włókna szklanego wysoko wydajne, (papier filtracyjny z mikrofibry szklannej), jakość GF/F,0,7um, średnica filtra 125mm

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w Załączniku nr 1a, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany pakiet.Warunki skorzystania z prawa opcji:a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na plastiki i szkło laboratoryjne;b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy;c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości usług w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w uzupełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 1a do SWZ, złożonym wraz z ofertą. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Płynny środek czyszczący i nabłyszczajacy do zmywarki laboratoryjnej, poj. 5 litrów, środek posiadający bardzo dobre właściwości myjące, nie zawierający związków powierzchniowo czynnych, polecany do maszynowego usuwania resztek pożywek hodowlanych i kultur tkankowych, mycia szkła laboratorynego Sól do zmywarki (granulki) laboratoryjnej poj. opakowania 1,4-1,5 kg, chroni przed osademPłynny środek neutralizujący poj. 20 l, do zmywarki laboratoryjnej , do maszynowego mycia jako srodek myjący w etapie kwaśnego mycia podczas maszynowej obróbki szkła laboratoryjnego i innego wyposażenia w laboratoriach oraz analizach wody.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w Załączniku nr 1a, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany pakiet.Warunki skorzystania z prawa opcji:a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na plastiki i szkło laboratoryjne;b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy;c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości usług w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w uzupełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 1a do SWZ, złożonym wraz z ofertą. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naczynka szklane (wialki) pojemność 6 ml, zakręcane, przezroczyste.Korki pasujące do naczynek szklanych o pojemności 6 ml, z poz. 1, Rozmiar kapsla: 16 mm.Septa PTFE/silikon, 16mm, pasująca do korków od naczynek szklanych o pojemności 6ml.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w Załączniku nr 1a, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany pakiet.Warunki skorzystania z prawa opcji:a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na plastiki i szkło laboratoryjne;b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy;c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości usług w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w uzupełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 1a do SWZ, złożonym wraz z ofertą. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

" Sączki membranowe PTFE hydrofilowy (teflon) niesterylne, PTFE 0,22?m, średnica 47mm, Maksymalna temperatura pracy co najmniej 130 st. C.Membrana hydrofilowa lub hydrofobowa (niemodyfikowana). Odporność chemiczna dla rozpuszczalników.Odpowiednie dla roztworów wodnych oraz roztworów organicznych. Złamana na stałe hydrofobowość. Powierzchnia gładka.""Sączki membranowe NI PTFE hydrofilowy (nylon), niesterylne, Maksymalna temperatura pracy 75st.C.Odporność chemiczna.Powierzchnia gładka, 0,45?m, średnica 47 mm""Sączki membranowe NI PTFE hydrofilowy (nylon), niesterylne, Maksymalna temperatura pracy 75 st.C. Odporność chemiczna.Powierzchnia gładka, 0,22?m, średnica 47 mm"Sączki membranowe PTFE, hydrofobowe, (teflonowe) , niesterylne powierzchnia gładka, 0,22?m, średnica 47 mmSączki strzykawkowe (nylon), średnica 13mm, wielkość porów 0,22umSączki strzykawkowe z membraną PVDF (Polyvinylidene difluoride) o średnicy membrany 13mm, wielkość porów 0,22umSączki strzykawkowe MCE (regenerowana celuloza), wielkość porów 0,22um, średnica membrany 13mm, Sączki strzykawkowe PTFE hydrofobowy (teflon), niesterylne, wielkość porów 0,45?m, średnica membrany 15-17mm.Sączki strzykawkowe typu TITAN PTFE hydrofobowy (teflon), niesterylne, wielkość porów 0,22?m, średnica membrany 15-17mm.Strzykawki jednorazowe, bez igieł, pojemność na 2 ml z podziałką

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w Załączniku nr 1a, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany pakiet.Warunki skorzystania z prawa opcji:a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na plastiki i szkło laboratoryjne;b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy;c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości usług w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w uzupełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 1a do SWZ, złożonym wraz z ofertą. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Końcówki do pipet automatycznych typu "Brand" polipropylen, pojemność na 200?l, jałowość: niesterylna, bez endotoksyny.Końcówki do pipet automatycznych typu "Brand" polipropylen, pojemność na 1000?l, jałowość: niesterylna, bez endotoksyny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w Załączniku nr 1a, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany pakiet.Warunki skorzystania z prawa opcji:a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na plastiki i szkło laboratoryjne;b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy;c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości usług w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w uzupełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 1a do SWZ, złożonym wraz z ofertą. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemowego o poj. 50ml. Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, który umożliwia zachowanie czystości podczas pracy. Podziałka pozwala w przybliżeniu kontrolować ilość roztworu, jaka znajduje się w zlewce.Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemowego o poj. 100ml. Posiadsają odpowiednio wyprofilowany wylew, który umożliwia zachowanie czystości podczas pracy. Podziałka pozwala w przybliżeniu kontrolować ilość roztworu, jaka znajduje się w zlewce.Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemowego o poj. 150ml. Posiadsają odpowiednio wyprofilowany wylew, który umożliwia zachowanie czystości podczas pracy. Podziałka pozwala w przybliżeniu kontrolować ilość roztworu, jaka znajduje się w zlewce.Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemowego o poj. 250 ml. Posiadsają odpowiednio wyprofilowany wylew, który umożliwia zachowanie czystości podczas pracy. Podziałka pozwala w przybliżeniu kontrolować ilość roztworu, jaka znajduje się w zlewce.Pipeta jednomiarowa kl. AS, o pojemności 0,5 ml, oznaczenie drukowane w kolorze, posiada wysoką odporność chemiczną, posiadająca certyfikat, skalowana na (TD,EX) = 20 stopni CPipeta jednomiarowa kl. AS, o pojemności 1 ml, oznaczenie drukowane w kolorze, posiada wysoką odporność chemiczną, posiadająca certyfikat, skalowana na (TD,EX) = 20 stopni CPipeta jednomiarowa kl. AS, o pojemności 2 ml, oznaczenie drukowane w kolorze, posiada wysoką odporność chemiczną, posiadająca certyfikat, skalowana na (TD,EX) = 20 stopni CPipeta jednomiarowa kl. AS, o pojemności 3 ml, oznaczenie drukowane w kolorze, posiada wysoką odporność chemiczną, posiadająca certyfikat, skalowana na (TD,EX) = 20 stopni CPipeta jednomiarowa kl. AS, o pojemności 4 ml, oznaczenie drukowane w kolorze, posiada wysoką odporność chemiczną, posiadająca certyfikat, skalowana na (TD,EX) = 20 stopni CPipeta jednomiarowa kl. AS, o pojemności 5 ml, oznaczenie drukowane w kolorze, posiada wysoką odporność chemiczną, posiadająca certyfikat, skalowana na (TD,EX) = 20 stopni CPipeta jednomiarowa kl. AS, o pojemności 10 ml, oznaczenie drukowane w kolorze, posiada wysoką odporność chemiczną, posiadająca certyfikat, skalowana na (TD,EX) = 20 stopni CPipeta jednomiarowa kl. AS, o pojemności 20 ml, oznaczenie drukowane w kolorze, posiada wysoką odporność chemiczną, posiadająca certyfikat, skalowana na (TD,EX) = 20 stopni CPipeta jednomiarowa kl. AS, o pojemności 2,5 ml, oznaczenie drukowane w kolorze, posiada wysoką odporność chemiczną, posiadająca certyfikat, skalowana na (TD,EX) = 20 stopni CCylindry miarowe kl. A z korkiem, poj. 500 ml, wysokie, podstawa szklana. Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO. Skala naniesiona kolorem. Sześciokątna podstawa szklana. Korek z PP, wzorcowanie na "In". Wyprodukowane zgodnie z ISO 4788 (lub równoważnym). Posiadają certyfikat serii. Cylindry miarowe kl. A z korkiem, poj. 1000 ml, wysokie, podstawa szklana. Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO. Skala naniesiona kolorem. Sześciokątna podstawa szklana. Korek z PP, wzorcowanie na "In". Wyprodukowane zgodnie z ISO 4788 (lub równoważnym). Posiadają certyfikat serii. Kolba miarowa wykonana ze szkła borokrzemowego kl. A poj. 200 ml, ze skalą oznaczoną kolorem i z korkiem z PP. Wzorcowane na "In", posiadajace certyfikat serii.Kolba miarowa z PMP korkiem z PP, klasa A -poj. 10 ml. Zgodne z DIN EN ISO 1042, z nadrukowanym numerem serii i certyfikatem.Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona farbą emaliową. Szlif NS 10/19Kolba miarowa z PMP korkiem z PP, klasa A -poj. 25 ml. Zgodne z DIN EN ISO 1042, z nadrukowanym numerem serii i certyfikatem.Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona farbą emaliową. Szlif NS 10/19Kolba miarowa z PMP korkiem z PP, klasa A -poj. 50 ml. Zgodne z DIN EN ISO 1042, z nadrukowanym numerem serii i certyfikatem.Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona farbą emaliową. Szlif NS 12/21Kolba miarowa z PMP korkiem z PP, klasa A -poj. 100 ml. Zgodne z DIN EN ISO 1042, z nadrukowanym numerem serii i certyfikatem.Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona farbą emaliową. Szlif NS 14/23kolba miarowa z korkiem kl. A z certyfikatem serii, poj. 150 ml, korek PE, ISOLAB, wykonana ze szkła borokrzemowego, kalibracja kl. A zgodnie z norma DIN/ISO.Oznakowanie znakiem zgodności. Znak zgodności i nr serii wydrukowane na powierzchni ścianki. Szlif NS 14/23Lejek szklany z szroką nóżką, średnica lejka 50-60mm, wysokość lejka 50-60mm, średnica stopki 18-20mm.Pipeta Pasteura, ze szkła, o średnicy 7-8mm, długość 150mm, typ krótki, ISO 7712 (lub równoważnym), długość końcówki 40mm.Naczynka wagowe z przykrywką ze szlifem wys. Naczynka 50mm, śr. 30mm, Probówki szklane 13x100mm, zaokraglone dnoProbówki szklane 16x100mm, zaokrąglone dnoProbówka typu Eppendorf zakręcana, wykonana z PP, pojemność całkowita 2ml, z dnem stożkowym, bezbarwna. Pasujące zakrętki gwintowane z pierścieniem uszczelniającym. Zakrętki gwintowane z pierścieniem uszczelniającym, kolor - bezbarwne. Pierścień O-Ring wykonany z EPR (guma etylo-propylenowa, pasujące do probówek z poz. 27Ssawki do pipet Pasteura (smoczki) wykonane z kauczuku.Probówki wirówkowe typu Eppendorf o pojemności całkowitej 2 ml. i pojemności użytkowej 1,5 ml, z dnem soczewkowym(okrągłodenne) i płaskim wieczkiem na zawiasie,(wieczko zatrzaskowe) z podziałką co 0,5 ml, z polem do opisu, bezbarwne, wykonane z PP o podwyższonej przezroczystości, autoklawowalne, niesterylne, pozostałe pozycje wskazano w informacjach dodatkowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w Załączniku nr 1a, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany pakiet.Warunki skorzystania z prawa opcji:a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na plastiki i szkło laboratoryjne;b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy;c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości usług w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w uzupełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 1a do SWZ, złożonym wraz z ofertą. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dozownik do dozowania małych ilości cieczy (rozpuszczalniki) w zakresie od 5 do 25 ml, nadaje się do gwintów GL 32, GL 45 i gwintu trapezowego S 40 z użyciem dołączonych adapterów, wysoka odporność na działanie substancji chemicznych, posiada zawór bezpieczeństwaPompka Macro do wszystkich pipet o zakresie pojemności od 0,1 do 200 ml. Wbudowany adapter stożkowy zapewnia pewne i dokładne dopasowanie, a hydrofobowy filtr membranowy chroni system przed przedostaniem się cieczy do wnętrza przyrządu. Urządzenie można w całości autoklawować w temperaturze 121°C (2 bar) zgodnie z DIN EN 285

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w Załączniku nr 1a, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany pakiet.Warunki skorzystania z prawa opcji:a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na plastiki i szkło laboratoryjne;b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy;c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości usług w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w uzupełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 1a do SWZ, złożonym wraz z ofertą. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wkładka IKA MS-1-31 na 14 probówek o średnicy 10mm do wytrząsarki IKA MS 3 Basic

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w Załączniku nr 1a, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany pakiet.Warunki skorzystania z prawa opcji:a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na plastiki i szkło laboratoryjne;b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy;c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości usług w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w uzupełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 1a do SWZ, złożonym wraz z ofertą. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jednokanałowa pipeta tłokowa BRAND TransferpetteR o stałej pojemności 100 ul, to produkt o wysokiej powtarzalności oraz uniwersalnym i ergonomicznym kształcie, który ułatwia przeprowadzanie nawet długich serii pipetowania. Posiada centralny przycisk pipetujący, powodujący płynny ruch tłoka oraz czterocyfrowy wskaźnik pojemności z dobrą widocznością ustawień, gwarantujący najwyższą dokładność. Kod barwny umieszczony na pipecie umożliwia łatwy wybór właściwej końcówki.Jednokanałowa pipeta tłokowa BRAND TransferpetteR o stałej pojemności 1000 ul, to produkt o wysokiej powtarzalności oraz uniwersalnym i ergonomicznym kształcie, który ułatwia przeprowadzanie nawet długich serii pipetowania. Posiada centralny przycisk pipetujący, powodujący płynny ruch tłoka oraz czterocyfrowy wskaźnik pojemności z dobrą widocznością ustawień, gwarantujący najwyższą dokładność. Kod barwny umieszczony na pipecie umożliwia łatwy wybór właściwej końcówki.Pipeta jednokanałowa Brand TransferpetteR S 10-100 ul o zmiennej pojemności zapewnia wydajną i komfortową pracę bez odczucia zmęczenia. Można ja obsługiwać jedną ręką. 4-cyfrowy wskaźnik nastawy pojemności pozwala na szybkie wybranie pożądanego ustawienia. Centralne usytuowanie tłoka oraz niski opór gwarantują wygodną i efektywną pracę nawet podczas długich serii pipetowania. Kod barwny umieszczony na pipetach umożliwia prawidłowy dobór końcówek.Pipeta jednokanałowa Brand TransferpetteR S 20-200 ul o zmiennej pojemności zapewnia wydajną i komfortową pracę bez odczucia zmęczenia. Można ja obsługiwać jedną ręką. 4-cyfrowy wskaźnik nastawy pojemności pozwala na szybkie wybranie pożądanego ustawienia. Centralne usytuowanie tłoka oraz niski opór gwarantują wygodną i efektywną pracę nawet podczas długich serii pipetowania. Kod barwny umieszczony na pipetach umożliwia prawidłowy dobór końcówek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w Załączniku nr 1a, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany pakiet.Warunki skorzystania z prawa opcji:a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na plastiki i szkło laboratoryjne;b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy;c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości usług w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w uzupełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 1a do SWZ, złożonym wraz z ofertą. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Filtry strzykawkowe H-PTFE (hydrofilizowany politetrafluoretylen) CHROMAFIL 25mm, 0,2um, służące do filtracji zawiesin, obudowa polipropylenowa, brak ryzyka ekstrakcji składników kleju, materiał odporny chemicznie co daje możliwość używania go z prawie wszystkimi rozpuszczalnikami, kwasami i zasadami, możliwa filtracja w obu kierunkach, ciecz nie może ominąć membrany. Bezpiueczne złącze umożliwiające pracę w wyższym ciśnieniu, strumień cieczy jest rozdzielany i prowadzony tak, aby nie uderzał bezpośrednio w membranę, chroniąc ją przed uszkodzeniem. Ciecz jest równomiernie rozprowadzana na całej powierzchn i membrany. Różne typy membran są oznaczone różnymi kolorami. Filtr wlotowy i wylotowy może być podłączony do kolumienek CHROMABOND przy selektywnym przygotowaniu próbek za pomocą specjalnego adaptera.Filtry strzykawkowe MV (mieszanka estrów celulozy) CHROMAFIL 25mm, 0,2um służące do filtracji zawiesin, obudowa polipropylenowa, brak ryzyka ekstrakcji składników kleju, materiał odporny chemicznie co daje możliwość używania go z prawie wszystkimi rozpuszczalnikami, kwasami i zasadami, możliwa filtracja w obu kierunkach, ciecz nie może ominąć membrany. Bezpiueczne złącze umożliwiające pracę w wyższym ciśnieniu, strumień cieczy jest rozdzielany i prowadzony tak, aby nie uderzał bezpośrednio w membranę, chroniąc ją przed uszkodzeniem. Ciecz jest równomiernie rozprowadzana na całej powierzchn i membrany. Różne typy membran są oznaczone różnymi kolorami. Filtr wlotowy i wylotowy może być podłączony do kolumienek CHROMABOND przy selektywnym przygotowaniu próbek za pomocą specjalnego adaptera.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w Załączniku nr 1a, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany pakiet.Warunki skorzystania z prawa opcji:a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na plastiki i szkło laboratoryjne;b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy;c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości usług w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w uzupełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 1a do SWZ, złożonym wraz z ofertą. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składając ofertę równoważną Wykonawca będzie zobowiązany, w celu udowodnienia "równoważności", złożyć wraz z ofertą karty katalogowe, karty charakterystyki lub inne równoważne dokumenty, które umożliwią porównanie materiałów oferowanych z wymaganymi określonymi przez Zamawiającego. Wskazane dokumenty muszą zawierać m.in. określenie producenta oraz numeru katalogowego "równoważnego" produktu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenia i dokumenty, składane napotwierdzenie braku podstaw wykluczenia muszą złożyć (oddzielnie) wszyscy Wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie niniejszego zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana zanajkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formieoryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian Umowy w zakresie realizacji Umowy oraz wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wskazanych poniżej::1) zmiany oferowanego modelu asortymentu dostawy ze względu na zakończenie produkcji lub wycofanie produktu z obrotu. W takim przypadku Wykonawca może przedstawić inny produkt (zamiennik) o właściwościach równoważnych odpowiadających charakterystyce produktu określonej w SWZ. Spełnienie warunku równoważności produktu zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego i wymaga zaakceptowania. 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) gdy zmianie ulegnie cena brutto przedmiotu umowy - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą mieć wpływ na wynagrodzenie;b) gdy zmianie ulegnie cena brutto sprzętu laboratoryjnego - z uwagi na zmianę stawki podatku VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania albo braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie mieć wpływ na wynagrodzenie;3) zmiany terminu wykonania dostawy w przypadku przeszkód wynikających z wystąpienia siły wyższej (np. niemożliwych do przewidzenia utrudnień drogowych uniemożliwiających terminowe wykonanie dostawy wynikających z okoliczności niezależnych od Wykonawcy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pierog.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-01 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-30

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest złożyć Formularz oferty oraz Formularz cenowy (pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 1 i 1ado SWZ. Wraz z formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów w przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument musi zostać złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszczalne jest również złożenie kopii dokumentu elektronicznie poświadczonej przez notariusza.Dot. Przedmiotu zamówienia cz. 5"Probówki do wirówek zakręcane, teflonowe, pojemność na 50 ml, zakręcane z korkiem (w komplecie), dno zaokrąglone, Wytrzymałość na temperatury od -100 ° C do + 150 ° C (-148 ° do + 302 ° F)Szczelność zamknięcia zapobiegają utracie materiału, w zwykłym użyciu większości obrotów


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Skierniewice przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.