Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Gorzów Wielkopolski Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane 

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Lipowej 20, 21 i 22 w Gorzowie Wlkp. 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-02-12 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WLKP.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003161962
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wełniany Rynek 3
1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 695 741 735
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgm.gorzow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.gorzow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Lipowej 20, 21 i 22 w Gorzowie Wlkp.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c7c8db2-69f6-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006957
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/417055
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający prowadzi postępowanie na https://platformazakupowa.pl/pn/zgm_gorzow na stonie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/417055
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte zostały w rozdziale V swz.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja w zakresie ochrony danych osobowych1. Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax. 095 738 71 01;1.2. W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, należy się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych ZGM, kierując je na adres e-mail: iodo@zgm.gorzow.pl; tel. 095 73 87 118; 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej 20, 21 i 22 w Gorzowie Wlkp.” znak TZP-002/1/2021, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji;1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;1.8. posiada Pani/Pan:1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;1.9. nie przysługuje Pani/Panu:1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2. Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Na tę okoliczność Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w załączniku do swz (formularz oferty).”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TZP-002/1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej 20,21,22 w Gorzowie Wlkp.Zakres prac obejmuje w szczególności:- roboty przygotowawcze obejmujące roboty ziemne i rozbiórkowe oraz zagospodarowanie terenu zielonego,- demontaż istniejącej instalacji c.o. oraz modernizacjaSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik nr 9 do SWZ, na którą składa się projekt budowlany opracowany przez PHU KLIMA-TERM Rafał Michalak oraz STWiOR. Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zaangażowania osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, zatem koszt związany z zaangażowaniem Kierownika Budowy musi być uwzględniony w cenie oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp., w wysokości do 100% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jak wskazane w siwz, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, na warunkach określonych w złożonej ofercie oraz projekcie umowy.8.1. Przez roboty podobne Zamawiający rozumie prace, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego, tj. polegające na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, przy czym prace będą wykonywane na innym obiekcie usytuowanym w sąsiedztwie budynku Lipowa 20,21,22. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w dokumentacji projektowej dotyczącej tego budynku.8.2. Zamówienia dotyczące robót budowlanych, o których mowa w ust. 8 powyżej zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy/umów na podstawie przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacji.8.3. Zarówno Zamawiającemu jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy/umów na roboty wskazane w ust. 8 powyżej - jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy/umów z dotychczasowym wykonawcą.8.4. W przypadku, kiedy wartość zamówienia podobnego będzie niższa od kwoty 130 000pln, Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o regulamin wewnętrzny.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: oceniane będą oferty niepodlegające odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni ww warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę budynku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania o wartości tego zakresu nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto dla każdej roboty
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie ofertyniezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz oferty przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców składających ofertę wspólną/ podmiotów udostępniających zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz odpowiednio o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli Wykonawca składający ofertę korzysta z zasobów innych podmiotów 6) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane w ramach realizacji zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy – jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polegają na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.7) Kosztorysy ofertowe z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą całkowitą cenę zamówienia. W celu uzyskania porównywalnych ofert Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował kosztorysy ofertowe w oparciu o załączone przedmiary. Wyceny prac należy dokonać przy zastosowaniu określonych w przedmiarze technologii i materiałów równoważnych, gwarantujących ten sam efekt użytkowy, techniczny oraz identyczną trwałość i bezpieczeństwo użytkowania,8) W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych opisywanym przez zamawiającego oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ,9) Dokument wadium, jeżeli zostało wniesione w formie innej niż pieniężna,10) Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzeże takie informacje)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 8 000,00PLN (słownie: osiem tysięcy 00/100 pln);2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku POLSKA KASA OPIEKI S.A. nr rachunku 39 1240 6494 1111 0010 6941 8290  z dopiskiem „Wadium Lipowa 20,21,22 c.o. – nr postępowania TZP-002/1/2021”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdz. VII pkt. 10 swz
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 2) SWZ, składa każdy z wykonawców. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie tych warunków.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” wpisują dane dotyczące wszystkich podmiotów, które ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-01 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zgm_gorzow na stronie dotyczącej niniejszego postępowania
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-01 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-30
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w swz,

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.