Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Krosno Odrzańskie Dostawa technicznych środków materiałowych części zamiennych

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa technicznych środków materiałowych: części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów

Kody CPV: 34300000-0 (Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/19/2021 07:05:34
Nr 2021/BZP 00008753

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/02/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008753/02 z dnia 02/19/2021 07:05:34

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy

66-600 Krosno Odrzańskie

Słubicka 10
-

44wog.zam.publ@ron.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa technicznych środków materiałowych: części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080519145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słubicka 10

1.5.2.) Miejscowość: Krosno Odrzańskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-600

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 261 672 469

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 44wog.zam.publ@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa technicznych środków materiałowych: części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-698c42d5-71d3-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008753

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazkupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertęnależy złożyć elektronicznie poprzez Platformę Zakupową. Wykonawca, za pośrednictwemplatformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronieinternetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeOferta musi być,podpisana przez Wykonawcę lub osobę legitymowaną z mocy innych przepisów do składania w jegoimieniu oświadczeń woli lub osobę przez niego upoważnioną Szczegółowe zasady sporządzania iprzekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środkówkomunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określaRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/TP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 165619,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa technicznych środków materiałowych: fabrycznienowych części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów samochodowych. Dostarczonetechniczne środki materiałowe muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną iwymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta; powinny być nowe, nieużywane iw pierwszej kategorii, spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznejproducenta na dany wyrób. Dostarczone techniczne środki materiałowe powinny być zgodnepod względem oznaczeń katalogowych z wyszczególnionymi w formularzach cenowych -ofertach. Dopuszcza się stosowanie innych oznaczeń katalogowych (numerów, rysunków) podwarunkiem zamienności zespołów i części, których zmiany dotyczą. Tśm muszą spełniaćparametry techniczne części zamiennych użytych do pierwszego montażu.Wykonawca oznakujetowar właściwym kodem kreskowym zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej zdnia 3 stycznia 2014 roku. Minimalna trwałość etykiety musi wynosić co najmniej 24 miesiące.Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed dostawą towaru dostarczy Zamawiającemu na nośnikuCD/DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel) karty wszystkich dostarczanych wyrobów.Wzór karty określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3stycznia 2014 roku. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu,obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów, jaką uzyska oferta wykonawcy będzie obliczana ze wzoru :P = Wc+ Wtd + Wgw2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na dostarczone towary

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji dostawy od dnia podpisania umowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -nie podlegają wykluczeniu - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ zgodnie z art. 112 ustawy Pzp.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowychśrodków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek udziału wpostępowaniu jeśli wykaże posiadanie koncesji MSWiA na obrót towarami o charakterze wojskowym lub policyjnym.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku. 4) zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wraz z ofertą (Formularz ofertowy) Wykonawca składa: 1) oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.2) Pisemne zobowiązanie podmiotów załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy)Wykonawca składa pisemne zobowiązanie wyłącznie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Dokument ten jest niezbędny do dokonania wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i ustalenia, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego oraz jaki zakres tego potencjału został wykonawcy udzielony.Uwaga: Zobowiązanie składane jest w oryginale i podpisane elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający zasoby.3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także w przypadku składnia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. (konsorcjum, spółka cywilna).UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia: Koncesji MSWiA na obrót towarami o charakterze wojskowym lub policyjnym.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) oświadczenia o braku skazania za przestępstwa wskazane w art. 108 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2011 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019.) - załącznik nr 9b) oświadczenia składane w związku z art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2011 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.2019) o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ZUS - załącznik nr 7c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzpd) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 tj. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 7e) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 brak podstaw do wykluczenia ze względu na zakłócenie konkurencji załącznik nr 4

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także w przypadku składnia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. (konsorcjum, spółka cywilna).UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy o której mowa w art. 454 ustawy Pzp 2. W trakcie trwania umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz następujących zmian do jej treści:1) danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy, siedziby, adresu, numeru konta bankowego, osób upoważnionych jako przedstawiciele stron, itp.3. Wszystkie wprowadzone zmiany mogą być dokonane tylko w odpowiednim zakresie, który wynika z okoliczności powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. 4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ . 5. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania i którego oferta okaże się najkorzystniejsza.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy, której treść wykonawcy otrzymują jako załącznik do niniejszej SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-02 11:40

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-30


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Krosno Odrzańskie przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.