Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Zielona Góra Usługa pielęgnacji terenów zielonych

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Usługa pielęgnacji terenów zielonych należących do KTBS Sp. z o.o. w latach 2021-2023

Kody CPV: 77314100-5 (Usługi w zakresie trawników),77340000-5 (Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/22/2021 08:44:49
Nr 2021/BZP 00009201

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/02/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009201/01 z dnia 02/22/2021 08:44:49

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

65-034 Zielona Góra

ul. Bohaterów Westerplatte 11
-

sekretariat@ktbs.zgora.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa pielęgnacji terenów zielonych należących do KTBS Sp. z o.o. w latach 2021-2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Eksploatacji Budynków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970630773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 11

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-034

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ktbs.zgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ktbs.zgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa pielęgnacji terenów zielonych należących do KTBS Sp. z o.o. w latach 2021-2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-337443e3-72b0-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009201

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.ktbs.zgora.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty" oraz do "Formularza do komunikacji".Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KTBS/TM/01/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa pielęgnacji zieleni rosnącej na terenach zlokalizowanych w Zielonej Górze i należących do KTBS Sp. z o.o., a w szczególności:a) mechaniczne koszenie trawników o łącznej powierzchni ok. 66.593,50 m2 - 5 koszeń w każdym sezonie;b) zasilenie trawników wymienionych w lit. a) nawozem azotowym - 1 zabieg w każdym sezonie;c) formowanie skupin krzewów o łącznej powierzchni 1.263 m2 - 1 zabieg w każdym sezonie;d) formowanie pojedynczych krzewów i drzewek w liczbie 2.885 szt. - 2 zabiegi w każdym sezonie;e) formowanie żywopłotów o łącznej długości 1.985 mb - 2 zabiegi w każdym sezonie;f) zgrabienie każdorazowo skoszonej trawy, ścinek krzewów i drzew, a także uwidocznionych nieczystości oraz wywiezienie tych odpadów w dniu ich powstania na właściwe wysypisko, uwzględnieniem odpowiednich zapisów Ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 797 ze zm.), w tym obowiązku postępowania z bioodpadami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-12 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamówienia powtórzeniowe w latach 2022-2023 (dane szacunkowe):a) mechaniczne koszenie trawników o łącznej powierzchni ok. 6.000 m2 - 5 koszeń w każdym sezonie;b) zasilenie trawników wymienionych w lit. a) nawozem azotowym - 1 zabieg w każdym sezonie;c) formowanie skupin krzewów o łącznej powierzchni ok. 80 m2 - 1 zabieg w każdym sezonie;d) formowanie pojedynczych krzewów i drzewek w liczbie ok. 75 szt. - 2 zabiegi w każdym sezonie;e) formowanie żywopłotów o łącznej długości ok. 60 mb - 2 zabiegi w każdym sezonie;f) zgrabienie każdorazowo skoszonej trawy, ścinek krzewów i drzew, a także uwidocznionych nieczystości oraz wywiezienie tych odpadów w dniu ich powstania na właściwe wysypisko, uwzględnieniem odpowiednich zapisów Ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 797 ze zm.), w tym obowiązku postępowania z bioodpadami.Zlecenie zamówień powtórzeniowych jest wprost uzależnione od realizacji inwestycji budowlanych (wybudowania przez zamawiającego kolejnych budynków wielorodzinnych).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, czyli:1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN;2. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, wykazu-jąc że:a) wykonali - w ostatnich trzech latach, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - usługę pielęgnacji zieleni towarzyszącej zabudowie osiedlowej lub przemysłowej, zrealizowanej z należytą starannością przez minimum jeden sezon (od wiosny do jesieni), polegającej na min. dwukrotnym koszeniu tych samych trawników o powierzchni każdorazowo co najmniej 20.000 m2, formowaniu żywopłotów o długości co najmniej 500 mb oraz formowaniu drzew i krzewów w ilości co najmniej 500 szt.;b) dysponują wszelkimi urządzeniami i narzędziami niezbędnymi do należytej i terminowej realizacji zamówienia;c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym m.in. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do formowania krzewów i drzewek. 3. posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, co zamawiający będzie mógł samodzielnie zweryfikować w postaci wpisu w bazach KRS lub CEIDG.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: d) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;e) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;f) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (por. ust. 3.1. SWZ);b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego "Druk nr 3 - Grupa kapitałowa";c) Oświadczenie, w formie wykazu wykonanych usług, sporządzone według wzoru stanowiącego "Druk nr 4 - Doświadczenie" w SWZ, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane (por. ust. 3.2.a SWZ). Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

3.000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien złożyć przedmiotowe środki dowodowe.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana stawki podatku od towarów i usług spowoduje proporcjonalną zmianę wynagrodzenia wykonawcy, począwszy do dnia obowiązywania nowej stawki. Zmiana ta nie wymaga od Stron składania wniosków.2. Każdej ze Stron przysługuje prawo złożenia drugiej Stronie wniosku o zmianę wysokości należnego wynagrodzenia w przypadku, gdy nastąpi zmiana:a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.3. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia drugiej Stronie szczegółowych i wyczerpujących informacji:a) wskazujących wielkości zmian, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b) wraz z przywołaniem przepisów prawa, z których te zmiany wynikają,b) wykazujących bezpośredni wpływ owych zmian na zmianę kosztów wykonania zamówienia.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, na wezwanie Strony umowy, Wnioskodawca ma obowiązek uzupełnienia wniosku, w terminie 3 dni, o dokumenty mające uwiarygodnić wpływ, o którym mowa w ust. 2 lit. b). 5. Zmiana wynagrodzenia wymaga formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-02 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, iden-tyfikator postępowania c0c04152-2693-4703-85d0-aac6106ec592 oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Zielona Góra przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.