Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Iława Dostawa ambulansu medycznego

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa ambulansu medycznego

Kody CPV: 34114121-3 (Karetki)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/22/2021 13:11:13
Nr 2021/BZP 00009418

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/02/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009418/01 z dnia 02/22/2021 13:11:13

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

14-200 Iława

Andersa
-

dzp@szpital.ilawa.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ambulansu medycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510879196

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andersa

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 896449803

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpital.ilawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.ilawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ambulansu medycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91eb8961-7509-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003838/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa ambulansu medycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_ilawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja międzyZamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_ilawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.wsprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z2020 r. poz.1261) określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę naplatformiehttps://platformazakupowa.pl tj. a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanejprzepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemówoperacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolnaprzeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0, d) włączona obsługaJavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem GłównegoUrzędu Miar. Oferta wraz z jej załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, zzachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i opatrzona kwalifikowanym podpisemelektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA O PRZETWARZANIUDANYCH OSOBOWYCH-KONTRAHENCI Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporządzeniem', informujemy, że: 1. AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen.Wł. Andersa 3. 2. W Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie, powołany zostałInspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: abi@szpital.ilawa.pl 3. Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PrawoZamówień Publicznych. 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzaniapodmiotom świadczącym na rzecz Powiatowego Szpitala w Iławie usługi serwisowe: oprogramowania,sprzętu informatycznego, na podstawie zawartych z tymi podmiotami rzeczowych umów powierzeniadanych osobowych.5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej.6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez: . umowy - 10 lat . dokumentacjapostępowania przetargowego - 5 lat . faktury VAT - 5 lat. dokumentacja postępowaniaprzetargowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej, przechowywana jest zgodnie z zapisamiumowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE. 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu dotreści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawodo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi doUrzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowychPani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zdnia 27kwietnia 2016 r. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będziebrak możliwości realizacji umowy. 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposóbzautomatyzowany,w tym również w formie profilowania SEKCJA IV

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulans dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.Szczegółowy opis zamówienia określono w załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny oraz parametry techniczne

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryteria jakościowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawypzp, Wykonawca składa oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu - załącznik nr 2do SWZ - w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:1.1 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 1.2. jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:2.1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.4. Z umownego prawa odstąpienia każda ze stron może skorzystać w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_ilawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-02 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-31


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Iława przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.