Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Kraków Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dozoru

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w budynku Teatru Łaźnia Nowa "Dom Utopii" (os. Szkolne 26) w terminie od 25.03.2021 do 15.11.2021, w trybie całodobowym

Kody CPV: 79710000-4 (Usługi ochroniarskie)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/22/2021 14:38:15
Nr 2021/BZP 00009491

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/02/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009491/01 z dnia 02/22/2021 14:38:15

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Teatr Łaźnia Nowa

31-977 Kraków

os. Szkolne 25
-

przetargi@laznianowa.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w budynku Teatru Łaźnia Nowa "Dom Utopii" (os. Szkolne 26) w terminie od 25.03.2021 do 15.11.2021, w trybie całodobowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr Łaźnia Nowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356900883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: os. Szkolne 25

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-977

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@laznianowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznianowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w budynku Teatru Łaźnia Nowa "Dom Utopii" (os. Szkolne 26) w terminie od 25.03.2021 do 15.11.2021, w trybie całodobowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da7ccdcc-7514-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009491

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001117/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w budynku Teatru Łaźnia Nowa "Dom Utopii" (os. Szkolne 26) w terminie od 25.03.2021 do 15.11.2021, w trybie całodobowym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=137752

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.soldea.pl/epz/epz/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 20 MB każdy w formatach: pdf, doc, docx, xls, xlsx, xades, xml, zip, 7z. Za pośrednictwem Platformy EPZ można przesłać wiele pojedynczych plików we wskazanym formacie lub plik archiwum zawierający wiele pojedynczych plików, w tym wypadku w dowolnym akceptowalnym przez Zamawiającego formacie.2) Ofertę z załącznikami sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAI-271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 113940,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w budynku Teatru Łaźnia Nowa "Dom Utopii" (os. Szkolne 26) w terminie od 25 marca 2021 r. od godz. 0:00 do 15 listopada 2021r.do godz. 24:00, w trybie całodobowym.Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług ochrony, całodobowo przez jednego pracownika w budynku Teatru os. Szkolne 26 ("Dom Utopii"), całodobowo przez 7 dni w tygodniu, w szacowanej łącznej ilości nie przekraczającej 6.000 roboczogodzin w okresie realizacji zamówienia, przy czym Zamawiający gwarantuje wykorzystanie 5.664 roboczogodzin w okresie realizacji zamówienia.Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie pracowników na terenie obiektu oraz podania numerów kontaktowych do zmienników.Szczegółowy opis zamówienia - zamówienie obejmuje:a) ochronę przez jednego pracownika dozoru w budynku Teatru os. Szkolne 26 ("Dom Utopii"), całodobowo,b) wyposażenie przez Wykonawcę punktu ochrony w:i. system ochrony Active Guard,ii. zabezpieczenia pracowników ochrony w system antynapadowy,iii. całodobowy numer alarmowy w postaci telefonu komórkowego;c) umundurowanie pracownika ochrony w reprezentacyjną odzież służbową,d) ścisłe przestrzeganie zasad ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawąo ochronie osób i mienia,e) ścisłe przestrzeganie ustalonych wewnętrznych procedur pełnienia ochrony,f) nadzór nad urządzeniami i ich obsługa:i. sygnalizacji p.poż,ii. klimatyzacji i wentylacji wewnętrznej, iii. obsługa systemu monitoringu wizyjnego CCTViv. urządzeniami zabezpieczeń alarmowych pomieszczeń,v. sterowanie oświetleniem wewn. i zewnętrznym budynku,vi. nadzór i obsługa systemu zarządzania budynkiem BMS,vii. obsługa podstawowych funkcji komputera,viii. reagowanie na otrzymane sygnały i komunikaty zgodnie z opracowanymi instrukcjami w tym zakresie,g) zapewnienie poczucia pełnego komfortu bezpieczeństwa pracownikom i gościom Teatru os. Szkolne 26 ("Dom Utopii"),h) udzielanie pomocy pracownikom i użytkownikom obiektu w każdej sytuacji wymagającej interwencji pracownika ochrony, i) natychmiastowe reagowanie na wszelkie zagrożenia i podejmowanie działań zgłoszenia zaistniałego zagrożenia do właściwych służb interwencyjnych,j) przekazywanie informacji w sposób ustalony o wszelkich zagrożeniach oraz zdarzeniach zaistniałychw czasie pełnienia dyżuru,k) prowadzenie dokumentacji posterunku ochrony tj. Dziennika Ochrony, Ewidencji wydanych kluczy do pomieszczeń, zapewnienie przestrzegania porządku publicznego,l) przeciwdziałanie zauważonym próbom kradzieży, dewastacji i niszczenia mienia,m) podejmowanie działania zapobiegawczego powstaniu sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób przebywających w budynku.n) wyposażenie pracownika dozoru w jednolite schludne i oznakowane czytelnie umundurowanie oraz niezbędne środki łączności i ochrony,o) zachowanie tajemnicy uzyskanych informacji dotyczących obiektu, prowadzonej działalności oraz innych informacji związanych z funkcjonowaniem Zamawiającego, p) informowanie Zamawiającego o wszelkich wydarzeniach i okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie zobowiązań umownych,q) stwierdzanie uprawnień osób do przebywania w wyznaczonych miejscach na terenie obiektu,a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwanie ich do opuszczenia terenu obiektu,r) wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwanie grupy interwencyjnej lub patrolu policji,s) dodatkowo w okresie stanu epidemii, pracownik ochrony do odwołania zobowiązany będzie do:s.1. nadzorowania osób wchodzących do budynku głównym wejściem oraz pomiaru temperatury za pomocą bezdotykowego termometru elektronicznego i niewpuszczaniu osób, których temperatura przekracza normę ustanowioną przez Główny Inspektorat Sanitarny lub Urząd Miasta Krakowa,s.2. wpuszczania do budynku Teatru wyłącznie osób w maseczkach ochronnych prawidłowo ubranych, tj. zasłaniających nos i usta,

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-25 do 2021-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług w zakresie powtórzenia realizacji świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w budynkach Teatru Łaźnia Nowa "Dom Utopii" (os. Szkolne 26) i budynku Teatru Łaźnia Nowa (os. Szkolne 25).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:1.1 Cena brutto za całość zamówienia: 70%1.2 Posiadanie uprawnień do udzielenia ulgi we wpłatach na PFRON (kryterium społeczne): 30%2. Punkty przyznawane za kryterium "cena brutto za całość zamówienia" będą liczone wg następującego wzoru:C = (Cnaj : Co) x 70gdzie:C - liczba punktów przyznana danej ofercie,Cnaj - najniższa cena spośród ważnych ofert,Co - cena podana przez wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie tego kryterium wynosi 70. 3. Punkty przyznawane za kryterium "posiadanie uprawnień do udzielenia ulgi we wpłatach na PFRON (kryterium społeczne)" będą przyznawane w następujący sposób:Wykonawca posiada uprawnienia do udzielania ulgi we wpłatach na PFRON: 30 pktWykonawca nie posiada uprawnienia do udzielania ulgi we wpłatach na PFRON: 0 pktMaksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie tego kryterium wynosi 30.4. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).5. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny i jej istotnych części składowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie uprawnień do udzielenia ulgi we wpłatach na PFRON

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w pkt 14) SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika toz odrębnych przepisów, pozwalających na realizację zamówienia, dlatego Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tzn. posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku - o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 838 z późn. zm.),Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego odpowiednio do treści wzorów stanowiących Załącznik 3 do SWZ.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia, dlatego też Wykonawca musi wykazać że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego odpowiednio do treści wzorów stanowiących Załącznik 3 do SWZ2.4 zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca musi wykazać iż:2.4.1 dysponuje i przeznaczy do realizacji niniejszego zamówienia, co najmniej cztery osoby zdolne do realizacji przedmiotu zamówienia, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodniez obowiązującymi przepisami,2.4.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, dwie usługi w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w budynkach użyteczności publicznej o łącznej wartości wykazanych dwóch usług nie mniejszej niż 280 000 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego odpowiednio do treści wzorów stanowiących Załącznik 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: EPZ https://www.soldea.pl/epz/epz/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-02 10:01

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kraków przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.