Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Urząd Gminy Uście Gorlickie

Zarządzenie Nr 18/2016
Wójta Gminy Uście Gorlickie
z dnia 23 marca 2016 r. 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ramach ustnych przetargów nieograniczonych. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie Nr XLII/410/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Wysowej - Zdroju, Uściu Gorlickim, Hańczowej, Czarnej, Kunkowej, Gładyszowie, Smerekowcu, Skwirtnem, Kwiatoniu, Nowicy, zarządzam co następuje: 
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości wchodzące w skład zasobu gruntów Gminy Uście Gorlickie, położone w miejscowości Wysowa – Zdrój, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
§ 2
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu, oraz zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Uście Gorlickie, portalu internetowym Monitor Urzędowy a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie właściwego urzędu gminy oraz w miejscowości Wysowa – Zdrój. 
§ 3
Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Uście Gorlickie. 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy 
/-/ Dymitr RYDZANICZ
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Uście Gorlickie
Nr 18/2016 z dnia 23.03.2016 r.
 
WYKAZ
nieruchomości położonych w miejscowości Wysowa – Zdrój,
przeznaczonych do sprzedaży w ramach ustnych przetargów nieograniczonych 

 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ramach ustnych przetargów nieograniczonych 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Uście Gorlickie
Nr 18/2016 z dnia 23.03.2016 r.
OGŁOSZENIE

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zakupu działki na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) winny złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu po określonej cenie w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia zarządzenia wójta gminy w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży.
Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie, 38-315 Uście Gorlickie 80, pokój nr 5-parter.
Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu publicznego.

Urząd Gminy Uście Gorlickie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.