Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Linia Przebudowa nawierzchni drogi i budowa chodnika

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Przebudowa nawierzchni drogi i budowa chodnika

Kody CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane),45200000-9 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej),45233000-9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg),45233120-6 (Roboty w zakresie budowy dróg),45233123-7 (Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych),45233124-4 (Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych),45233222-1 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/16/2021 20:14:28
Nr 2021/BZP 00007955

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/03/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007955/01 z dnia 02/16/2021 20:14:28

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Linia

84-223 Linia

Turystyczna
-

f.europeskie@gminalinia.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa nawierzchni drogi i budowa chodnika

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Linia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Turystyczna

1.5.2.) Miejscowość: Linia

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-223

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: f.europeskie@gminalinia.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminalinia.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa nawierzchni drogi i budowa chodnika

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d9ecdf4-7061-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007955

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001130/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika w Miłoszewie

1.1.6 Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sportowej w Niepoczołowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminalinia.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminalinia.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania zostały określone w rozdz. VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sportowej w Niepoczołowicach

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa nawierzchni drogi w zakresie wykonania chodnika w m. Miłoszewo.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże jednoznacznie w złożonych dokumentach i oświadczeniach, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał prace polegające:a) dla cz. 1 wykonał minimum co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą zakresem przedmiotu zamówienia tj. polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi lub remoncie o długości min. 400 mb (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,b) dla cz. 2 wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie lub/i przebudowie chodnika dla pieszych lub/i ścieżek rowerowych lub/i ulic lub/i ciągów pieszo-jezdnych lub/i parkingów w technologii zgodnej z przedmiotem zamówienia o dł. co najmniej 200 mb.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - składane na wezwanie, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie w realizacji jednego zadania polegającego na remoncie dróg równiarką, przy czym zakres robót wykonywany w ramach jednej umowy wynosił minimum 150 000 m 2 dróg lub praca wykonywana za pomocą równiarki wynosiła minimum 200 roboczogodzin. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.2) wykaz posiadanych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bezpośrednio następującymi urządzeniami technicznymi: 1 równiarka drogowa oraz 1 walec drogowy ciągniony lub samobieżny. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

9.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych) dla cz. 1 i 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) dla cz. 2.9.2 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:9.2.1 pieniądzu;9.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;9.2.3 gwarancjach bankowych;9.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,9.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).9.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.9.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:Bank Spółdzielczy w Sierakowicach O/ Linia Nr 91 8324 0001 0011 7027 2000 0060 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.9.5 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie i na zasadach określonych w rozdz. VIII SWZ. 9.6 Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, nie mogą naruszać postanowień art. 454 ustawy prawo zamówień publicznych i wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, w szczególności w przypadku, gdy wystąpi:1) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, niż wskazane w ofercie lub opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,2) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa,jednak zmiana nie będzie wyższa niż 15% wartości określonej pierwotnie w przedmiotowej umowie.3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:1) wystąpienie następstw siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację usług będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie należycie spełnione świadczenia oraz udokumentowane i uzasadnione koszty, które Wykonawca poniósł w związku z realizacją przedmiotu umowy,3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy ustawowej stawki podatku VAT,4) o którym mowa w § 2, ust. 2 Umowy, dotyczące terminu wykonania umowy.4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 i 2 lub 3 jest nieważna.5. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminalinia.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Linia przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.