Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Warszawa Sukcesywna dostawa i montaż wykładziny na potrzeby Sądu Okręgowego

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Sukcesywna dostawa i montaż wykładziny na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kody CPV: 44112200-0 (Wykładziny podłogowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/22/2021 16:42:59
Nr 2021/BZP 00009507

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/03/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009507/01 z dnia 02/22/2021 16:42:59

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Sąd Okręgowy w Warszawie

00-898 Warszawa

al. "Solidarności" 127
-

rzp@warszawa.so.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa i montaż wykładziny na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. "Solidarności" 127

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-898

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48224404212

1.5.8.) Numer faksu: +48224405042

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@warszawa.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warszawa.so.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa i montaż wykładziny na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f6f0574-7281-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009507

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.warszawa.so.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.warszawa.so.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej udostępnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej "Systemem" dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl. 2) Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rzp@warszawa.so.gov.pl, w szczególności w przypadku awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu. Jednakże ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.3) Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. - o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pomocą Systemu.4) Pozostałe informacje zostały określone w swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-OG-3-21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i montaż wykładziny dywanowej w płytkach w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. "Solidarności 127" w Warszawie w ilości do 4.700 m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44112200-0 - Wykładziny podłogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności ekonomicznej lub finansowej, tj. zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. dostawy wykładziny wraz z jej montażem na sumę gwarancyjną co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełniania/niespełniania, na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz podmiotowych środków dowodowych wymaganych w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 1 lit. b swz, a w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - również oświadczenia tego podmiotu o aktualności informacji zawartych w jego oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 1 lit. b swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, tj.: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną odpowiadającą wymaganiom określonym w Rozdziale IV ust. 1 swz. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Opis oferowanej wykładziny zawierający: producenta i nazwę oferowanej wykładziny, wszystkie wymagane parametry techniczne, przygotowany na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, na formularzu - Opis oferowanej wykładziny, na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży Opisu oferowanej wykładziny lub złożony Opis oferowanej wykładziny będzie niekompletny, zamawiający wezwie do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać wyjaśnienia dotyczącego treści przedmiotowego dokumentu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis oferowanej wykładziny

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:a) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,b) wstrzymania przez zamawiającego wykonywania umowy z przyczyn niewynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania dostaw w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę),c) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć mającego wpływ na prawidłowe wykonanie umowy,2) przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących ograniczenie możliwości i/lub celowości wykonywania dostaw w uzgodnionym zakresie i/lub we wskazany sposób, w szczególności w przypadku zmiany, ograniczenia lub wyłączenia z bieżącego użytkowania części powierzchni i/lub elementów wyposażenia objętych dostawą np. w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi czy remontowymi. 3) wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.), - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę.2. W przypadku zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, z powodów wymienionych w ust. 2 pkt 1, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt 1-2 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania zamawiającego na ich wprowadzenie.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmienione proporcjonalnie do zmienionej wielkości realizowanej usługi.5. Zmiana wysokości wynagrodzenia, na podstawie ust. 1 pkt 3 obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 3 lit. a-d. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b-d, złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 10.6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT.7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz zamawiającego.Ciąg dalszy znajduje się w Sekcji IX Pozostałe informacje.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-03 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-01

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania kwoty wskazanej w umowie.2. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedstawić:1) Wykaz osób biorących udział przy realizacji niniejszego zamówienia, który stanowić będzie Załącznik Nr 5 do umowy,2) próbki oferowanej wykładziny dywanowej (min. 10 próbek w odcieniu szarości, granatu i niebieskiego), na podstawie których zamawiający dokona wyboru dwóch kolorów wykładziny, które będą zastosowane przy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć próbki osobiście do siedziby zamawiającego, w terminie z nim uzgodnionym.3. Nieprzedstawienie zamawiającemu przez wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 2 w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, będzie traktowane jako odmowa wykonawcy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.Ciąg dalszy z Sekcji VII.7.4) Projektowane postanowienia umowy:9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz zamawiającego.10. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b-d wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian wraz z wykazaniem ich wysokości. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w jaki sposób ww. zmiany wpłynęły na wysokość wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności do złożenia wykazu pracowników zatrudnionych na podstawie płacy minimalnej, kalkulacji kosztów pracy ww. pracowników wraz z podaniem obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia przed zmianą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego oświadczenia oraz dowodów potwierdzających wzrost kosztów odnoszących się bezpośrednio do realizowanego zamówienia.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.