Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Żary Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

Kody CPV: 90511000-2 (Usługi wywozu odpadów),34928480-6 (Pojemniki i kosze na odpady i śmieci),90512000-9 (Usługi transportu odpadów),90514000-3 (Usługi recyklingu odpadów),90533000-2 (Usługi gospodarki odpadami),90511000-2 (Usługi wywozu odpadów),34928480-6 (Pojemniki i kosze na odpady i śmieci),90512000-9 (Usługi transportu odpadów),90514000-3 (Usługi recyklingu odpadów),90533000-2 (Usługi gospodarki odpadami)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/23/2021 13:06:05
Nr 2021/BZP 00009826

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/03/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009826/01 z dnia 02/23/2021 13:06:05

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

68-200 Żary

ul. Domańskiego 2
-

przetargi@105szpital.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970327974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Domańskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: (+ 48 68) 470 78 74

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@105szpital.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.105szpital.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b40f859-7508-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009826

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005807/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór odpadów komunalnych ze 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja elektroniczna z wykonawcami będzie się odbywać przy użyciu strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przetargi@105szpital.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formaciedanych pdf., doc, odt., .docx i musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika miniPortalu:(https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf)

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), zwane dalej RODO", informuję, iż:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Żarach ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ jest możliwy pod adresem pocztowym: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ 68-200 Żary ul. Domańskiego 2 z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych Osobowych", lub na adres e-mail: iodo@105szpital.pl. 3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.-czyli w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, oraz na podstawie Ustawy o Zamówieniach Publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty mające w tym interes prawny w przypadku firm zgłaszających sprzeciw. 5. Ponadto postępowanie przetargowe jest ustawowo procedurą jawną i każdy może zapoznać się z jej treścią, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. szczególne kategorie danych). Oferent ma prawo utajnić swoją ofertę w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa.6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów przetargowych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza przepisowy okres przechowywania dokumentacji przetargowej wówczas dokumentacja będzie przechowywana przez czas trwania umowy.7. Obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawa Zamówień Publicznych.8. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ,b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO ,d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.9. Nie przysługuje Pani/Panu:a) prawo do usunięcia danych osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,c) prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną d) przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1-K-2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: "Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach".Do obowiązków wykonawcy będzie należało świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, wraz z dostarczeniem pojemników do zbierania odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy PZP, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najniższą cenęodnoszącą się do przedmiotu zamówienia.Standardy jakościowe, o których mowa w art. 242 ust. 2 ustawy Pzp - zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najniższą cenęodnoszącą się do przedmiotu zamówienia.Standardy jakościowe, o których mowa w art. 242 ust. 2 ustawy Pzp - zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2: "Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ Filia Żagań".Do obowiązków wykonawcy będzie należało świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ Filia Żagań, wraz z dostarczeniem pojemników do zbierania odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy PZP, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najniższą cenęodnoszącą się do przedmiotu zamówienia.Standardy jakościowe, o których mowa w art. 242 ust. 2 ustawy Pzp - zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najniższą cenęodnoszącą się do przedmiotu zamówienia.Standardy jakościowe, o których mowa w art. 242 ust. 2 ustawy Pzp - zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części postępowania wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1439) 2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.) w zakresie kodów odpadów, które będą podlegały odbiorowi oraz transportowi lub aktualny wpis do BDO.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy Pzp (dalej: "Oświadczenie"), że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy Pzp (dalej: "Oświadczenie"), że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1439) 2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.) w zakresie kodów odpadów, które będą podlegały odbiorowi oraz transportowi lub aktualny wpis do BDO.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych na potrzeby niniejszego postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ust. Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W przypadku Wykonawców, wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dotyczące oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane art. 454 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach, gdy zaistnieją okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz ust.2 ustawy Pzp. Katalog zmian został określony w § 9 Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-03 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Nie dotyczy

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych pdf., doc, odt., .docx i musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Żary przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.