Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Polkowice Dźwigi konserwacje remonty

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Dźwigi - konserwacje, remonty

Kody CPV: 50531400-0 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/23/2021 13:20:12
Nr 2021/BZP 00009845

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/03/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009845/01 z dnia 02/23/2021 13:20:12

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne

59-100 Polkowice

3 Maja 51
-

sekretariat@ppk.polkowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dźwigi - konserwacje, remonty

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020652023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 51

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 767469000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ppk.polkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ppk.polkowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie powierzonym zasobem nieruchomości gminy Polkowice

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dźwigi - konserwacje, remonty

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-425cec23-75d2-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009845

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001482/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dźwigi - konserwacje i remonty

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ppk_polkowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ppk_polkowice .3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem https://www.platformazakupowa.pl/ i formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Wykonawcami: sekretariat@ppk.polkowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: "Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce "Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce "Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach przy ul. 3-go Maja 51.2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj.: Zdzisława Polkowskiego, Można się z nim kontaktować codziennie telefonicznie (nr telefonu +48 512084372) w godzinach od 6:00 do 22:00, za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: z.polkowski@compexpert.pl oraz pisemnie kierując dokumenty na adres firmy: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalneul. 3-go Maja 51.59-100 Polkowice.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Pozostałe informacje znajdują się w SWZ II. Ochrona danych osobowych

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZPA.231.3.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Zamówienie dotyczy usługi polegającej na: wykonywaniu konserwacji, napraw i utrzymaniu w ruchu oraz pełnieniu dyżuru pogotowia dźwigowego i dokonywaniu przeglądów urządzeń transportu bliskiego:1) dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Hubala 20ab, 22, 24, 26 i 28, 2) platform dla osób niepełnosprawnych znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Małej 1 i ul. Kopalnianej 4 w Polkowicach,1) żurawia o napędzie ręcznym znajdującego się na terenie basenów zewnętrznych przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach,administrowanych przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, w ramach zadania pn.: "Dźwigi - konserwacje, remonty.Poprzez ogólne określenie "dźwignice" w dalszej części niniejszej umowy Zamawiający rozumie zarówno dźwigi osobowe w budynkach przy ul. Hubala 20ab, 22; 24; 26 i 28 jak również platformę dla niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Małej 1 i ul. Kopalnianej 4 w Polkowicach, a także żuraw ręczny znajdujący się na terenie basenów zewnętrznych przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach.Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:1) wykonanie przeglądów technicznych dźwignic zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 4, oraz art. 23 ust. 5, ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. - o Dozorze Technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, ze zm.), w tym:a) wykonywanie do 25 dnia każdego miesiąca przeglądów konserwacyjnych podstawowych P-1 co 30 dni, których zakres przedstawiono w załączniku nr 2 do umowy;b) wykonywanie do dnia 25 miesiąca kończącego kwartał przeglądów konserwacyjnych kwartalnych, których zakres przedstawiono w załączniku nr 3 do umowy;c) wykonanie przeglądu konserwacyjnego rocznego, którego zakres przedstawiono w załączniku nr 4 do umowy przed upływem terminu określonego w decyzji UDT zezwalającej na eksploatację dźwigu;d) prowadzenie wymaganej przepisami, pełnej dokumentacji technicznej przeglądów i konserwacji oraz wykonanych pomiarów elektrycznych;2) utrzymanie dźwignic w stałej sprawności technicznej, w tym usuwanie awarii i dokonywanie drobnych napraw we wszystkie dni tygodnia na wezwanie telefoniczne Zamawiającego z wyjątkiem postojów urządzeń niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych;3) wykonywanie innych napraw dźwignic, zleconych każdorazowo przez Zamawiającego, w ramach posiadanych środków, o których mowa w projekcie umowy.Wykonawca zobowiązany jest do:1. Składania Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca raportów z przeprowadzonych przeglądów konserwacyjnych dźwigów zgodnie ze wzorem druku zamieszczonym w załączniku nr 6 do umowy.2. Niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o konieczności dokonania niezbędnych napraw zapewniających utrzymanie dźwigów w pełnej sprawności technicznej.3. Przygotowania i przedstawienia na koniec każdego miesiąca, do akceptacji Zamawiającemu kosztorysów powykonawczych robót wykonanych na podstawie zgłoszeń Zamawiającego.4. Przygotowania dźwigów do badań okresowych i doraźnych przeprowadzanych przez UDT jak również do brania czynnego udziału w czasie ich przeprowadzania.5. Pełnienia dyżuru pogotowia dźwigowego całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia oraz utrzymania dźwigów w stałej sprawności technicznej.6. Przybycia na miejsce i przystąpienia do usunięcia awarii lub usterki w ciągu trzydziestu pięciu minut od otrzymania zgłoszenia na czynny całą dobę numer telefonu Wykonawcy. W przypadku niemożliwości natychmiastowego usunięcia awarii czy usterki - zabezpieczenia dźwigu przed możliwością spowodowania zagrożenia oraz przed dostępem osób niepowołanych. 7. Uwolnienia osób z niesprawnego dźwigu w ciągu ...........* minut (maksymalnie czterdziestu minut) od otrzymania zgłoszenia na czynny całą dobę numer telefonu Wykonawcy ......... (* - Zamawiający przyjął czas reakcji przystąpienia do uwolnienia osób z niesprawnego dźwigu jako jedno z kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu)8. Prowadzenia dziennika konserwacji dźwigu poprzez dokonywanie zapisów wszelkich wykonanych czynności.9. Dokonania zakupu niezbędnych materiałów i części zamiennych zgodnych z odpowiednimi normami PN/ISO, oznakowanych i posiadających wymagane prawem dokumenty np. deklaracje zgodności i atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, w pełni kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, w pierwszym gatunku, posiadających minimum 24-miesięczną gwarancję producenta lub minimum 12 miesięczny okres przydatności do użytku licząc od daty dostawy oraz posiadających dokumentację techniczną niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego, taką jak: gwarancje, instrukcje, pouczenia, opisy techniczne, plany i schematy, sporządzone w języku polskim. 10. Przy wykonywaniu napraw Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 r. poz. 2176).11. Prowadzenia robót z zachowaniem przepisów BHP i Prawa budowlanego.12. Zabezpieczenia dźwigu przed dostępem osób trzecich w trakcie prowadzenia robót.13. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek Wykonawcy, a Wykonawca nie może uzależniać realizacji przedmiotu umowy od udzielenia zaliczki.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji, sposoby płatności itp. określone zostały w załączonym do niniejszej specyfikacji projekcie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: Cena ryczałtowa oferty brutto Cb: 60%; Czas reakcji przystąpienia do uwolnienia osób z niesprawnego dźwigu : 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji przystąpienia do uwolnienia osób z niesprawnego dźwigu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: a) należytą realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej dwóch usług o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym niniejszego zamówienia, polegających na wykonywaniu konserwacji, remontów lub utrzymaniu w ruchu oraz pełnieniu dyżuru pogotowia dźwigowego i dokonywaniu przeglądów dźwigów osobowych przez okres min. 1 roku dla co najmniej dwóch urządzeń, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.b) dysponowanie minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia czynności nadzoru nad wykonywaniem prac naprawczo-konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. VIII. pkt 2. Ust 4) lit a) niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z nich wykaże należytą realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej dwóch usług o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym niniejszego zamówienia, polegających na wykonywaniu konserwacji, remontów lub utrzymaniu w ruchu oraz pełnieniu dyżuru pogotowia dźwigowego i dokonywaniu przeglądów dźwigów osobowych przez okres min. 1 roku dla co najmniej dwóch urządzeń, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 4 do SWZ;4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie i na zasadach określonych w art. 454 oraz 455 ustawy Pzp.Zamawiający przewiduje również zmiany wskazane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ppk_polkowice w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 03.03.2021 r. do godziny 10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-02

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty:Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z załącznikami: Załącznik nr 1 do formularza ofertowego -Wykaz cen jednostkowych; Załącznik nr 2 do formularza ofertowego - Wykaz cen za konserwację i naprawy.Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 4 Wykaz usług.Załącznik nr 5 Wykaz osób.Załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby/ jeżeli występuje podmiotu udostępniającego zasoby.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Polkowice przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.