Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Kalisz Dostawa symulatora walizkowego do prowadzenia szkoleń z obsługi rzeczy

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa symulatora walizkowego do prowadzenia szkoleń z obsługi rzeczywistych zdarzeń rejestrowanych przez tachograf SE5000 8.0.

Kody CPV: 38561110-9 (Tachometry)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/22/2021 22:51:20
Nr 2021/BZP 00009513

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/04/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009513/01 z dnia 02/22/2021 22:51:20

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

AKADEMIA KALISKA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

62-800 Kalisz

Nowy Świat 4
-

zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa symulatora walizkowego do prowadzenia szkoleń z obsługi rzeczywistych zdarzeń rejestrowanych przez tachograf SE5000 8.0.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AKADEMIA KALISKA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250938764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowy Świat 4

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://akademia.kalisz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa symulatora walizkowego do prowadzenia szkoleń z obsługi rzeczywistych zdarzeń rejestrowanych przez tachograf SE5000 8.0.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02658cf9-755d-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009513

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej "Kompleksowy Program Rozwoju PWSZ w Kaliszu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z060/17-00.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przyich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.c) Adres strony internetowejprowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego. lub podpisu osobistego.2.Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisanyzostał w Instrukcji użytkownika na miniPortalu. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf .rtf , xps, .odt i opatrzona kwalifikowanympodpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa symulatora walizkowego do prowadzenia szkoleń z obsługi rzeczywistych zdarzeń rejestrowanych przez tachograf SE5000 8.0, minutnik, karty kierowcy, karta przedsiębiorstwa. Karty kierowcy i przedsiębiorstwa ważne muszą być nie mniej niż 10 lat. Wykonawca zapewnia przeszkolenie pracownika uczelni w zakresie obsługi symulatora. Zamawiający dopuszcza szkolenie o którym mowa wyżej w formie zdalnej - czas szkolenia: niezbędny do osiągnięcia zaplanowanych efektów dydaktycznych - przynajmniej 2 godziny zegarowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38561110-9 - Tachometry

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

w przypadku kiedy wykonawca, powołuje się na rozwiązania równoważne: pełna informacja o produkcie udawadniająca zaoferowanie produktu nie gorszego pod względem każdego wymaganego przez zamawiającego parametru Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

pełna informacja o produkcie udawadniająca zaoferowanie produktu nie gorszego pod względem każdego wymaganego przez zamawiającego parametru

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania sięo zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawcówDo oferty załączone musi być pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują zmiany dotyczące realizacji umowy o zamówienie publiczne na zasadach określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.).Zmiana wymagająsporządzenia stosownego aneksu do umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: : https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-04 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-02


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kalisz przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.