Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Gniezno Dostawy sprzętu jednorazowego użytku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zamkniętego i otwartego systemu pobrań z dzierżawą automatycznego czytnika OB

Kody CPV: 33100000-1 (Urządzenia medyczne),33140000-3 (Materiały medyczne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/23/2021 07:03:17
Nr 2021/BZP 00009525

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/04/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009525/01 z dnia 02/23/2021 07:03:17

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI

62-200 Gniezno

ul. św. Jana 9
-

zamowienia.publiczne@szpitalpomnik.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zamkniętego i otwartego systemu pobrań z dzierżawą automatycznego czytnika OB

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000315123

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Jana 9

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 612228300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szpitalpomnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.gniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zamkniętego i otwartego systemu pobrań z dzierżawą automatycznego czytnika OB

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33fe249e-75a1-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009525

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_gniezno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_gniezno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputerklasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jegonowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ichnowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorerminimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe AcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działa według standarduprzyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przezplatformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnegoserwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 8) Wykonawca, przystępując doniniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem wzakładce "Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składaniaofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie ofertyw sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdyZamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty wzakładce "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającegoza ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie zostałspełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 10) Zamawiającyinformuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania,składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanychw niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce "Instrukcje dlaWykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje11) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przyużyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział II SWZ - Ochrona danych osobowych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział II SWZ - Ochrona danych osobowych

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.241.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 180000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do otwartego i zamkniętego systemu pobrań z dzierżawą automatycznego czytnika do OB dla Laboratorium analitycznego. Poprzez dostawę należy rozumieć dostawy sprzętu medycznego z transportem na koszt i ryzyko wykonawcy wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem i ustawieniem (na koszt wykonawcy) w miejsce wskazane przez Zamawiającego.2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 2-2a/b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia podstawowego w zakresie do 20% wartości zamówienia "(prawo opcji może objąć każdy z rodzajów sprzętu medycznego będącego przedmiotem zamówienia). Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, odbywać się będzie w oparciu o skierowanie do Wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w formie pisemnej. 2. Prawo opcji oznacza, że Zamawiający na pewno zakupi podstawowy zakres przedmiotu zamówienia, na podstawie ceny podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia określonej w ofercie wykonawcy stanowiącej załącznik do umowy, zaś sprzęt medyczny objęty prawem opcji zostanie zakupiony w zależności od potrzeb i posiadanych środków przez Zamawiającego zgodnie z następującymi zasadami:a. prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;b. wykaz sprzętu medycznego objętego prawem opcji oraz ceny jednostkowe brutto określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy;c. o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem.3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.4. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 5. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.6. W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta będzie oceniana zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena techniczna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga, by wykonawca złożył wraz z ofertą, przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym oraz Formularzu cenowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1-2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy lub umowy dzierżawy zawartej w wykonaniu niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy lub umowy dzierżawy zawartej w wykonaniu niniejszej umowy, w razie:a. gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznychb. jeżeli dotyczy realizacji, przez Wykonawcę, dodatkowych dostaw lub usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:i. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,ii. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,iii. wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;c. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.d. zmiany umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.4. Ponadto Zamawiający na zasadzie art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmian treści umowy lub umowy dzierżawy zawartej w wykonaniu niniejszej umowy w następujących wypadkach, pod warunkiem, że zmiana nie będzie modyfikować ogólnego charakteru umowy:a. jeżeli zmiana podyktowana jest zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,b. w zakresie zmiany: i. typu, modelu, numeru katalogu produktu danego Towaru;ii. nazwy Towaru przy zachowaniu jego parametrów;iii. wymiany/ uzupełnienia wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży produkt zmodyfikowany/ udoskonalony;c. w razie konieczności zmiany terminu wykonania Umowy z powodu okoliczności niezależnych od stron zawartej Umowy, w szczególności wystąpienia siły wyższej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_gniezno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-04 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-02


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Gniezno przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.