Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Stara Bircza Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej Nadleśnictwa Bircza na lata 2021 - 2022

Kody CPV: 09135100-5 (Olej opałowy)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/23/2021 10:02:45
Nr 2021/BZP 00009642

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/04/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009642/01 z dnia 02/23/2021 10:02:45

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

NADLEŚNICTWO BIRCZA

37-740 Stara Bircza

99
-

bircza@krosno.lasy.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej Nadleśnictwa Bircza na lata 2021 - 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO BIRCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650502296

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 99

1.5.2.) Miejscowość: Stara Bircza

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-740

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bircza@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_bircza

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej Nadleśnictwa Bircza na lata 2021 - 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5bd1bbc-74f2-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009642

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007356/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej Nadleśnictwa Bircza na lata 2021 - 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Kontakt pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym odbywać się będzie za pośrednictwem dedykowanejPlatformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza. Szczegóły zawiera rozdział 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej Nadleśnictwa Bircza w Starej Birczy: przewidywana wielkość dostaw w okresie trwania umowy - 32 000 litrów. Olej opałowy powinien spełniać parametry jakościowe określone polską normą PN-C-96024:2011 dla gatunku L1.Dostarczony olej posiadał będzie właściwości: a) wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg; b) gęstość w temp. 15?C max. 860 kg/m3; c) temperatura zapłonu min. 56?C; d) lepkość kinematyczna w temp. 20?C max. 6,00mm2/s; e) skład frakcyjny: do 250?C destyluje max. 65% (V/V), do 350?C destyluje min. 85%(V/V); f) temperatura płynięcia max. -20?C ; g) pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) max. 0,3% (m/m); h) pozostałość po spopieleniu max. 0,01%(m/m); i) zawartość siarki max. 0,1% (m/m); j) zawartość wody max. 200 mg/kg; k) zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg; l) barwa czerwona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia ("Opcja"). Przedmiotem Opcji będą dostawy analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone dostawy wskazane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 3 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym część Oferty.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:1. Cena za realizację zamówienia (brutto) - waga 60% 2. Termin realizacji dostaw - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki określone w art. 112 ustęp 2 Ustawy w zakresie:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie obrotu paliwami płynnymi (wydaną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).c) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.d) zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (tj. dostaw paliw płynnych) o wartości nie mniejszej niż 50 000 złotych brutto (pięćdziesiąt tysięcy zł brutto), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór stanowi wykaz dostaw załącznik nr 6 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ.d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:b) aktualną koncesję na prowadzenie obrotu paliwami płynnymi (wydaną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).c) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze wspólników odrębnie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie później niż w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia:1) umowy konsorcjum - w przypadku konsorcjum, umowy cywilno - prawnej - w przypadku spółki cywilnej. Z przedstawionych dokumentów musi jasno wynikać zakres współpracy pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.2) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 4. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kierować będzie do wskazanego pełnomocnika. 5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ; b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: - dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu. 6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 3 niniejszego rozdziału. 7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w granicach unormowania art. 455 ustęp 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:1. Zmiana terminu wykonania umowyZamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli wystąpią następujące czynniki uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia w terminie:a) wystąpienia siły wyższej, która ma wpływ na realizację umowy lub wystąpienie okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezależnych od stron, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. Termin "siła wyższa" oznacza osunięcia gruntów, długotrwałe intensywne opady, powódź i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec,b) w przypadku zmian w przepisach prawa, normach lub standardach, działań organów administracji publicznej, wymagających dostosowania poszczególnych asortymentów dostaw będących przedmiotem umowy do nowych wymagań.W przypadku zaistnienia jednej z powyższych okoliczności dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy określonego w ofercie. Przedłużenie terminu wykonania dostawy nastąpi w formie aneksu do umowy i wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zaakceptowanego przez Zamawiającego. Przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o okres niezbędny dla zakończenia dostaw uwzględniający okres wystąpienia czynników uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy.2. Zmiana wynagrodzenia umownego: - Zamawiający ustala zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto za wykonanie przedmiotu umowy (części umowy) nie ulega zmianie, a wartość wynagrodzenia zostanie obliczona w oparciu o stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień powstania obowiązku podatkowego. Nie dotyczy to przypadku objęcia obowiązkiem podatkowym Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT. Takie zmiany nie wymagają aneksu do umowy.3. Inne okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy przewiduje projekt umowy - załącznik nr 7 do SWZ. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między StronamiUwaga: W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Warunki wykonywania i finansowania zadania:a) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie.b) Olej opałowy winien być dostarczany do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w jednorazowych ilościach około 10 do 12 tys. litrów. Pojemność zbiornika na paliwo jakim dysponuje Zamawiający wynosi 16 000 litrów (16 połączonych zbiorników po 1000 litrów), rozładunek oleju wymaga pompy przy autocysternie. c) Każda dostawa winna być potwierdzona świadectwem jakości dostarczonego oleju.d) Termin realizacji dostaw wynosi 4 dni (Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu wykonania zamówienia do liczby dni podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ) od daty złożenia zamówienia na dostawę przez Zamawiającego. Zamówienie złożone zostanie faksem, e-mailem lub telefonicznie. Wykonawca zrealizuje dostawy w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.e) Pomiar ilości dostarczonego oleju powinien być przeprowadzony legalizowanym licznikiem na cysternie dowożącej olej opałowy. Wykonawca przedstawi dokument (wydruk z licznika), na którym Zamawiający potwierdzi fakt dostarczenia danej ilości oleju. Zakup oleju odbywać się będzie w temperaturze referencyjnej 150C. f) Rozliczanie za dokonane dostawy następować będzie na podstawie faktury VAT po dokonaniu dostawy cząstkowej. Cena jednostkowa za dostarczony olej opałowy określana będzie każdorazowo po dokonaniu dostawy, według ceny producenta oleju wskazanego w ofercie (obowiązującej na dzień złożenia zamówienia na dostawę) pomniejszonej o podany w ofercie rabat cenowy (ewentualnie powiększonej o marżę). Wartość dostawy cząstkowej określona zostanie jak iloczyn ceny jednostkowej określonej według zasad wyżej wymienionych i faktycznej ilości dostarczonego oleju powiększony o należny podatek VAT obliczony na dzień powstania obowiązku podatkowego.g) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego określonego w SIWZ w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu np. niekorzystnych warunków atmosferycznych. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówieniaZ postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1) Formularz ofertowy zgodny co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do SWZ; 2) Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w rozdziale 10 pkt. 1-4 SWZ, zgodne co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 i 3 do SWZ; 3) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Stara Bircza przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.