Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Gdańsk Modernizacja systemów nagłośnienia

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Modernizacja systemów nagłośnienia Sali Kameralnej Zielonej, Sali Białej oraz Sali Dębowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku ul. Ołowianka 1

Kody CPV: 32342400-6 (Sprzęt nagłaśniający),32342410-9 (Sprzęt dźwiękowy),32342412-3 (Głośniki)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/23/2021 11:25:24
Nr 2021/BZP 00009710

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/04/2021 21:59:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009710/01 z dnia 02/23/2021 11:25:24

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM.FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

80-751 Gdańsk

ul. Ołowianka 1
-

sekretariat@filharmonia.gda.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Modernizacja systemów nagłośnienia Sali Kameralnej Zielonej, Sali Białej oraz Sali Dębowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku ul. Ołowianka 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM.FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190317940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ołowianka 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-751

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 320 62 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@filharmonia.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://filharmonia.gda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja systemów nagłośnienia Sali Kameralnej Zielonej, Sali Białej oraz Sali Dębowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku ul. Ołowianka 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e7a4298-4c75-11eb-8c05-9e31c4111ebc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009710

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003396/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa systemu nagłośnienia z montażem i instalacją

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pfb.bip.gov.pl/publiccontracts/view/30611

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zamawiający dopuszcza, iż oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują za pomocą następujących środków komunikacji elektronicznej: 1) miniPortalu (formularze do komunikacji): https://miniportal.uzp.gov.pl 2) ePUAP na adres skrzynki: POLSKA_FILHARMONIA_BALTYCKA/zamowienia 3) poczta elektroniczna na adres: zamowieniapubliczne@filharmonia.gda.pl za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale V.4 SWZ, 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.Strona postępowania: https://pfb.bip.gov.pl/publiccontracts/view/30611 Szyfrowanie ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/10fd5cb0-3920-43a4-8901-64c38979c45aFormularze do komunikacji w tym do składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowieniahttps://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówieni publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji".2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych opisane zostały w:1) Regulaminie korzystania z systemu miniPortal2) Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKF.271.1.2020

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:1) wymiana urządzeń głośnikowych nagłośnienia widowni Sali Kameralnej Zielonej; 2) montaż i uruchomienie urządzeń głośnikowych (d&b audiotechnik C60) oraz wzmacniacza mocy (d&b audiotechnik D6) nagłośnienia Sali Białej (urządzenia w posiadaniu Zamawiającego, zdemontowane z Sali Kameralnej Zielonej);3) dostawa, montaż i uruchomienie pozostałych urządzeń wyposażenia elektroakustycznego Sali Białej wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia;4) montaż i uruchomienie urządzeń głośnikowych (d&b audiotechnik C60) nagłośnienia Sali Dębowej (urządzenia w posiadaniu Zamawiającego);5) dostawa, montaż i uruchomienie pozostałych urządzeń wyposażenia elektroakustycznego Sali Białej wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.2. Zakres zamówienia obejmuje ponadto:1) wykonanie niezbędnych połączeń kablowych zapewniających prawidłowe działanie poszczególnych urządzeń i systemów wchodzących w zakres dostawy oraz urządzeń Zamawiającego wraz z podłączeniem do istniejącego sytemu nagłośnieniowego działającego w PFB; 2) uruchomienie systemów nagłośnienia, w tym urządzenia będące w posiadaniu Zamawiającego, wraz z ich programowaniem i strojeniem;3) wykonanie końcowych pomiarów elektroakustycznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy

32342412-3 - Głośniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) karty katalogowe, dokumentację techniczną lub inne dokumenty opracowane przez producenta. Zamawiający nie dopuszcza dokumentów opracowanych przez Wykonawcę, chyba że Wykonawca jest równocześnie producentem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumenty przedmiotowe tj. karty katalogowe, dokumentacja techniczna lub inne dokumenty opracowane przez producenta podlegają uzupełnieniu, jeżeli Wykonawca w zestawieniu cenowym stanowiącym załącznik do oferty określił szczegółowo model i producenta pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego sprzętu (elementu dostawy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:1) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;2) zmiany obowiązujących przepisów prawa;3) zaistnienia siły wyższej;4) zmiany dotyczącej terminu realizacji umowy, jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi;5) zmiany dotyczącej w szczególności terminu realizacji zamówienia, jeżeli zaistniała inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;6) wycofania z produkcji przedmiotu umowy (po terminie otwarcia ofert) i zastąpienia go sprzętem o parametrach nie gorszych niż oferowany za cenę taką jak ustalona w umowie. Fakt ten Wykonawca musi pisemnie udokumentować, a Zamawiający musi wyrazić zgodę. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.3. Wniosek o wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 musi być złożony na piśmie i uzasadniony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-04 22:59

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/10fd5cb0-3920-43a4-8901-64c38979c45a

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

2. Na podstawie art. 288 ust 1 zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie 3 Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą ocenę dla ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w punkcie VII SWZ oraz nie podlegającymi odrzuceniu.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Gdańsk przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.