Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Olsztyn Remont sal dydaktycznych w budynku

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Remont sal dydaktycznych 115, 218 w budynku przy ul. Żołnierskiej 14c - Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Kody CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/16/2021 15:43:39
Nr 2021/BZP 00007940

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007940/01 z dnia 02/16/2021 15:43:39

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE

10-719 Olsztyn

Oczapowskiego 2
-

katarzyna.sadej@uwm.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont sal dydaktycznych 115, 218 w budynku przy ul. Żołnierskiej 14c - Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510884205

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oczapowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-719

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.sadej@uwm.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uwm.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont sal dydaktycznych 115, 218 w budynku przy ul. Żołnierskiej 14c - Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e89edd2-6d26-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007940

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopiidokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określają:Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcydostępne na stronie Platformy. Regulamin znajduje się na stronie głównej Platformyhttps://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, natomiast Instrukcja pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiającekorzystanie ze Strony https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu to przeglądarka internetowa InternetExplorer, Chrome i FireFox, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu "cookies"oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu1024x768 pikseli.3. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty wynosi 10plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB każdy.4. Szczegółoweinformacje dotyczące, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazaniadanych określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dlaWykonawcy dostępne na stronie Platformy, w których określono w szczególności że:4.1. Szyfrowanieofert odbywa się automatycznie przez system.4.2. Za datę przekazania oferty, wniosków,zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów luboświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Zamawiającego podpisanejkwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym, w drugim krokuskładania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetleniu komunikatu, że oferta zostałazłożona.4.3. Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postacielektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne stosuje się:.txt; .rft;.pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv, 7-zip.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone wrozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) - dalej: RODO - tym samym dane osobowe podane przezWykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, 3. Dane osobowe Wykonawcyprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcędanych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacjapostępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.5. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowaniabędą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwaniaumowy.6. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w Załączniku nr2 do SWZ.7. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niżcel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celuinnym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takimdalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jejwszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.8. Wykonawca jestzobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkichobowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowympostępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:- art. 13 RODOwzględem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawcabezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych nażądanie Zamawiającego,- art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawcapozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści ofertylub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.9. W celu zapewnienia, że Wykonawcawypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składaoświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO - treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 2 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający informuje, że:- Zamawiający udostępniadane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących iczynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowaw dziale IX Ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.- Udostępnianie protokołu i załącznikówdo protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa wart. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądypolityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych orazprzetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowaniaosoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby),zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. - W przypadku korzystania przez osobę,której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15ust. 1-3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czyprzetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym oodpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jegodanych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymaniaprzez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzieleniezamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowaw art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie możenaruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.- W postępowaniu o udzieleniezamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.- Wprzypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lubzałącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówieniaZamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 32/2021/TP/DZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont sal dydaktycznych 115, 218 w budynku przy ul. Żołnierskiej 14c - Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia" - Załącznik nr 1 do SWZ oraz w dokumencie "Przedmiar" - Załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wwyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenianastępujących podmiotowych środków dowodowych tj.: 1.2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy zdnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innymwykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia oprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymiprzygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcynależącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ;1.3. Odpis lub informacja zKrajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wzakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1.1. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, 1.2. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, 1.3. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 1.4. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji umowy. Zama-wiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu w następujących przypadkach:a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - o czas występowania siły wyższej,b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego.3. W przedstawionych i opisanych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji.4. Przypadki zmiany umowy określone powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie siedziby. Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki do zmiany umowy.6. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Olsztyn przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.