Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Kraków Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbariów

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbariów, przebudowę ogrodzenia i remont/ przebudowę alejek na cmentarzu Kobierzyn - Lubostroń w Krakowie.

Kody CPV: 71240000-2 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania),71000000-8 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne),71200000-0 (Usługi architektoniczne i podobne),71220000-6 (Usługi projektowania architektonicznego),71221000-3 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych),71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/18/2021 07:46:13
Nr 2021/BZP 00008334

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008334/01 z dnia 02/18/2021 07:46:13

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

31-510 Kraków

Rakowicka 26
-

przetargi@zck-krakow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbariów, przebudowę ogrodzenia i remont/ przebudowę alejek na cmentarzu Kobierzyn - Lubostroń w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387817787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-510

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zck-krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck-krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbariów, przebudowę ogrodzenia i remont/ przebudowę alejek na cmentarzu Kobierzyn - Lubostroń w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5dae48dc-7041-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008334

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001094/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn - Lubostroń

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zck-krakow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zck-krakow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/; ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal; Adres skrzynki: ePUAP: zckskrytka oraz poczty elektronicznej: przetargi@zck-krakow.pl; Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danegopostępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych określona została w punkcie 23 SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P - 2 / TP / 2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbariów, przebudowę ogrodzenia i remont/przebudowę alejek na cmentarzu Kobierzyn - Lubostroń w Krakowie. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:3.1.1. opracowanie trzech wariantów wielobranżowej koncepcji budowy kolumbariów i przebudowy ogrodzenia oraz alejek - koncepcje mają określić wstępne architektoniczne, przyrodnicze, krajobrazowe, konstrukcyjne, infrastrukturalne, techniczne, technologiczne i ewentualnie konserwatorskie rozwiązania i standardy, które będą podstawą dalszych prac projektowych; koncepcje, mają służyć Zamawiającemu do wyboru najlepszego wariantu uzupełnienia zagospodarowania istniejącego cmentarza obiektami kolumbariów wraz z przebudową ogrodzenia i alejek; spośród przedstawionych wariantów koncepcji Zamawiający wybierze jeden wariant do dalszej realizacji, tj. opracowania na podstawie niego projektu budowlanego i uzyskania stosownej decyzji pozwolenia na budowę,3.1.2. opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego na podstawie wybranej koncepcji j.w.,3.1.3. uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, na realizację zamierzenia objętego projektem budowlanym.3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:3.2.1. Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ), 3.2.2. Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamówienie zostanie udzielone, gdy zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. w szczególności w zakresie opracowania koncepcji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena - 60% wydłużenie okresu gwarancji - 40% Ocena ofert wyrażona jest w punktach 1% = 1pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w każdym ww. kryteriów, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.5.3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.5.4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 5.4.1. posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 50 000,00 zł.5.5. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia, na odpowiednim poziomie jakości, dotyczące: 5.5.1. Doświadczenia, tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:5.5.1.1. co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej (co najmniej w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego i kosztorysu), o łącznej wartość dwóch wykazanych usług nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:7.2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie wymagał dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - polisa OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość określoną w pkt. 5.4. SWZ.7.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:7.2.2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej usług określonych w pkt. 5.5.1. SWZ.Uwaga: W przypadku, gdy przedstawione w wykazie usługi obejmują szerszy zakres, niż wymagany w warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt. 5.5.1. SWZ, w w/w wykazie należy jednoznacznie określić zakres wykazywanych w nim usług.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

7.1. Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z punktem 6 SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą: 6.1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda następujących środków dowodowych: 6.1.1. w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ), 6.1.2. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa pkt 5.4. i 5.5. SWZ, oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2b do SWZ). 6.2. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. 6.3. Pełnomocnictwo/a do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako uprawniona do Jego reprezentacji we właściwy rejestrze. 6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w pkt. 6.1. SWZ. 6.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.6. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy: 6.6.1. są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, 6.6.2. są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 6.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, dokumenty wymienione w pkt. 6.1. SWZ wraz z informacjami o których stanowi pkt. 6.3. SWZ (pełnomocnictwo) i pkt. 6.4. SWZ (powołanie na zasoby). Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 118 ust. 4 ustawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ. 21.2. Istotne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać na na skrytkę Zamawiającego na portalu e-puap (https://epuap.gov.pl/wps/portal); Adres skrzynki: ePUAP: zckskrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 4.1. do 30 dni od dnia zawarcia umowy - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 3 warianty koncepcji, o których mowa w punkcie 3.1.1. Spośród przedstawionych koncepcji Zamawiający, w terminie 10 dni od momentu protokolarnego przekazania koncepcji, wybierze jeden wariant, który będzie następnie stanowił podstawę dla Wykonawcy do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z zamówieniem. 4.2. do 100 dni od dnia zawarcia umowy - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wstępny projekt wykonawczy i wstępny kosztorys inwestorski oraz wstępny projekt budowlany do uzgodnienia i akceptacji, przy czym na dokonanie uzgodnień rozwiązań zawartych w projekcie i jego akceptacji Zamawiający ma max. 15 dni i ponownej wersji - 7 dni. 4.3. do 150 dni od dnia zawarcia umowy - Wykonawca składa kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do organu administracji architektoniczno-budowlanej, oraz uzyskuje i przedkłada Zamawiającemu zawiadomienie, z organu administracji architektoniczno-budowlanej, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę, na całość zamierzenia objętego niniejszą umową. 4.4. do 240 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 15.12.2021 r. - końcowy termin wykonania zamówienia, oznaczający termin przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej określonej w Załączniki nr 4 do SWZ "Opis przedmiotu zamówienia" wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę i dziennikiem budowy.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kraków przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.