Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Warszawa Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze strefa sportowo-rekreacyjna

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze - strefa sportowo-rekreacyjna

Kody CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane),43325000-7 (Wyposażenie parków i placów zabaw),45100000-8 (Przygotowanie terenu pod budowę),45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne),45112710-5 (Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych),45112720-8 (Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych),45112723-9 (Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw),45233127-5 (Roboty budowlane w zakresie rozjazdów),45233200-1 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni),45233222-1 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania),45233253-7 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych),45233340-4 (Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego),45450000-6 (Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe),77300000-3 (Usługi ogrodnicze)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/18/2021 08:54:04
Nr 2021/BZP 00008373

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 10:30:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008373/01 z dnia 02/18/2021 08:54:04

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miasto Stołeczne Warszawa

01-528 Warszawa

ul. Hożej 13A
-

zamowienia@zzw.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze - strefa sportowo-rekreacyjna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365421948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Hożej 13A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-528

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zzw.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzw.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze - strefa sportowo-rekreacyjna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75d7fa4b-6f99-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/4-tp-2021/?b=94

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.4. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy określonym w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został określony w Rozdziale XXIV SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/TP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dokonanie rozbiórek istniejących elementów, uprzątnięcie terenu z nieczystości i przygotowanie go do realizacji wszelkich robót budowlanych wraz z obsługą geodezyjną w celu wytyczenia obiektów - budowa nawierzchni różnego typu.2. Przedmiot zamówienia został opisany w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233127-5 - Roboty budowlane w zakresie rozjazdów

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. w kryterium "Cena" (C) wg poniższego wzoru: najniższa zaoferowana cena bruttoC = ----------------------------------------------- x 50 pkt cena brutto badanej ofertyPunkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.2. w kryterium "okres gwarancji" ("G") zostaną przyznane wg poniższego schematu:. Minimalny okres rękojmi i gwarancji ustala się na 24 miesięcy - 0 pkt,. Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane o 3 miesiące (łączny okres gwarancji 27 miesiące) - 10 pkt.. Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane o 6 miesięcy (łączny okres gwarancji 30 miesiące) - 20 pkt.. Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane o 9 miesięcy (łączny okres gwarancji 33 miesiące) - 30 pkt.. Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane o 12 miesięcy (łączny okres gwarancji 36 miesiące) - 40 pkt.UWAGA:Okres gwarancji należy wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 10 do SWZ) poprzez zaznaczenie w okienku przy wybranym okresie gwarancji.Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.. MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji i rękojmi, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SWZ.. MAKSYMALNY okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 362 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 36 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (36 miesięcy) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi.3. Punkty w kryterium "Doświadczenie personelu" (D) Wykonawca otrzyma za dodatkowe doświadczenie kierownika robót przy realizacji robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1.4.2 lit a) SWZ. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:- za każdą dodatkową robotę budowlaną, ponad dwie wymagane przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt 1.4.2 lit a) SWZ Wykonawca otrzyma 5 pkt, lecz nie więcej niż 10 pkt.Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót/budowy

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie3. sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.4. zdolności technicznej lub zawodowej:4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie skweru[1] lub parku[2] lub rekreacyjnego terenu użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2[1] Skwer - publiczny zieleniec lub zieleń osiedlowa publicznie dostępna z trawnikami, klombami, krzewami lub drzewami oraz z elementami wyposażenia takimi jak: ciągi piesze z nawierzchnią utwardzoną, siedziska/ławki, kosze na śmieci/śmietniki, tarasy/deki drewniane, siłownie terenowe i inny sprzęt rekreacyjny.[2] Park - teren rekreacyjny ogólnodostępny - publiczny (park, bulwar, promenada) zagospodarowany w przeważającej części zielenią z elementami wyposażenia takimi jak ciągi piesze lub pieszo-jezdne z nawierzchnią utwardzoną, siedziska/ławki, kosze na śmieci, tarasy/deki drewniane, siłownie terenowe, place zabaw i inny sprzęt rekreacyjny.4.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji:a) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy przy realizacji minimum dwóch (2) zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową obiektów budowlanych lub terenów zieleni;b) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie i uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie;c) co najmniej jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie I stopnia w kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni.UWAGA: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, stosownie do wymogów określonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).4.3. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej, w zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór o świadczenia określa załącznik nr 8 do SWZ;2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.5. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 266 w zw. z:5.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,5.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,5.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,5.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,5.5. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),5.6. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,5.7. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,5.8. art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,5.9. art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie3. sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.4. zdolności technicznej lub zawodowej:4.1. wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu określa załącznik nr 6 do SWZ;4.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu określa załącznik nr 7 do SWZ;UWAGA: Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości:20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, stanowiącego dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia , na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wzór oświadczenia określa odpowiednio załącznik nr 4 do SWZ oraz załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

a) "Cena" (C) - 50 pkt;b) "Okres gwarancji na roboty budowlane" (G): 40 pkt;c) "Doświadczenie kierownika robót/budowy" (D): 10 pkt.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.