Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Budowa i rozbudowa drogi w Golance

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśniska

Kody CPV: 45233000-9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/18/2021 09:02:15
Nr 2021/BZP 00008377

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008377/01 z dnia 02/18/2021 09:02:15

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Kadzidło

07-420 Kadzidło

Targowa 4
-

drogi@kadzidlo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśniska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kadzidło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668195

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Targowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Kadzidło

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-420

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: /29/7673054

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drogi@kadzidlo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kadzidlo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśniska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5abe24ae-7113-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008377

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002278/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśniska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.kadzidlo.samorzady.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Epuap. Wykonawca posiadający konto na ePuap ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji".3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ( ePUAP ).4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP .6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postepowań klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przedstawiamy Państwu następujące informacje:1. Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Gmina Kadzidło (07-420 Kadzidło, ul. Targowa 4, tel. (29) 761-80-16, zwany dalej Administratorem.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@kadzidlo.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 507054139 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa jest art. 6 ust 1 lit c) RODO (obowiązek prawny) oraz następujące przepisy prawa:. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.5. Przekazywanie danych: Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach.Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi administrator zawarł umowy na obsługę techniczną, prawną itp.6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane nie są przekazywane poza EOG.7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:Prawo dostępu do danych, zamawiający żąda od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.Sprostowania lub uzupełnienia danych (skorzystanie przez osobę nie może: naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.Ograniczenia przetwarzania. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).8. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IK.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa i rozbudowa polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na długości około 750 m, szerokości warstwy 5,0 m i grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, przebudowie przepustów oraz wykonaniu poboczy i oznakowania drogowego. Szczegółowy opis i zakres robót określają:- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,- przedmiar robót,- dokumentacja projektowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego, które będą polegały na wykonaniu robót z zakresu wymienionego w rozdziale III SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) pod warunkiem należytego wykonania zamówienia podstawowego zgodnie z zawartą umową.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:Kryterium 1 - Cena oferty - waga kryterium 60 %.Kryterium 2 - Okres gwarancji - waga kryterium 40 %.Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następujących wzorów:Kryterium 1 - cena oferty: C = (najniższa oferowana cena / cena badanej oferty) x 100 pkt x 60%. Kryterium 2 - okres gwarancji:G = (ilość miesięcy powyżej wymaganego minimalnego okresu gwarancji z oferty badanej / maksymalną wymaganą ilość miesięcy powyżej minimalnego okresu gwarancji) x 100 pkt x 40%. Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji - 60 miesięcy.Dla 36 miesięcy wartość gwarancji wyniesie 0 punktów, dla 60 miesięcy będzie to 40 punktów, a dla wartości pośrednich pośrednia liczba punktów.W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów, obliczoną według wzoru: P = C + Ggdzie: P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertęC - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium "cena oferty" G - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium "okres gwarancji"Punkty od 0 do 100 zostaną przydzielone z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita (ryczałtowa) brutto.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą łączną liczbę punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 5. W przypadku nie wypełnienia przez wykonawcę w druku formularza oferty pola określającego długość okresu gwarancji, będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 36 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez zamawiającego w SWZ: 1. Warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 2. Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 3. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 4. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli:a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:- dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Za robotę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę, rozbudowę bądź przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej i co najmniej 0,5 km długości oraz 300 000 zł wartości.b) wykaże dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych na stanowisko:- kierownik budowy - musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie dróg lub mostów z co najmniej 3 letnim doświadczeniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zmawiający pobierze samodzielnie odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 125 ust.1 ustawy pzp, - w odniesieniu do tych podmiotów Zamawiający pobierze samodzielnie dokument. Zamawiający pobierze samodzielnie dokument dotyczący podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 125 ust.1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie - w odniesieniu do tych podmiotów Zamawiający pobierze samodzielnie dokument.Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.2.a niniejszego rozdziału - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.2. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia: 1) wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wystarczające jest zamieszczenie informacji o robotach budowlanych wymienionych w pkt 3.4.1 niniejszego rozdziału);2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wystarczające jest zamieszczenie informacji o osobach wymienionych w pkt 3.4.2 niniejszego rozdziału).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł.2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.);5) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kadzidle Nr konta 32 8916 0002 0000 0912 2000 0040.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. O wpłaceniu wadium w formie pieniężnej w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.7. Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,8. Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez polskie sądy powszechne. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną).2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.7. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadium musi wynikać, iż zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.8. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera załącznik nr 6 do SWZ. Zmiana umowy jest możliwa:1. W przypadku: a) zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.c) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 9 .2. Jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;3. Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.4. Jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.5. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).Przed terminem zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy.Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kadzidło przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.