Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Budowa odcinków sieci wodociągowej w gminie Leszno

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Budowa odcinków sieci wodociągowej w gminie Leszno

Kody CPV: 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków),45000000-7 (Roboty budowlane),45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne),45111240-2 (Roboty w zakresie odwadniania gruntu),45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków),45000000-7 (Roboty budowlane),45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne),45111240-2 (Roboty w zakresie odwadniania gruntu),45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków),45000000-7 (Roboty budowlane),45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne),45111240-2 (Roboty w zakresie odwadniania gruntu)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/18/2021 10:15:19
Nr 2021/BZP 00008430

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008430/01 z dnia 02/18/2021 10:15:19

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Leszno

05-084 Leszno

Al. Wojska Polskiego 21
-

mcwiklinska@gminaleszno.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa odcinków sieci wodociągowej w gminie Leszno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-084

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 725 80 05 wew. 108

1.5.8.) Numer faksu: 22 725 85 52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mcwiklinska@gminaleszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminaleszno.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa odcinków sieci wodociągowej w gminie Leszno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a119ca10-71c5-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001869/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Feliksowie

1.1.9 Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Zaborówek - dz. 462/2, 464/3

1.1.14 Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Feliksów, dz. nr 3/22

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego przez link: https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl 3. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową Zamawiającego.6. Złożenie oferty oraz pozostałych dokumentów zostało opisane w Instrukcji dla wykonawców, która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego.7. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji "przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania i/lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie "zarejestruj się". Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty i innych dokumentów w postępowaniu oraz w przypadku wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, także dokumentów na wezwanie Zamawiającego. 8. W przypadku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wystarczy zalogowanie Wykonawcy na Platformie zakupowej, bez konieczności jeszcze rejestracji.9. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl:. komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;. wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;. podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Spełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał Wykonawca w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Zaborówek - dz. nr 462/2, 464/3. 1) Inwestycja obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej o następującym zakresie:a) wodociąg O110 x 6,6 mm PE 100, SDR 17 o łącznej długości L=267,5 mb wraz z włączeniem w istniejący wodociąg O 160 i zasuwą odcinającą DN100 na wodociągu projektowanym.b) Należy również przewidzieć zasuwą DN150 na wodociągu istniejącym po stronie wschodniej;c) 3 hydranty nadziemne HP1- HP3 na odejściach z rur O90 x 5,4 mm PE 100, SDR 17 o łącznej długości L=7,0 mb;d) roboty towarzyszące takie jak odtworzenie nawierzchni ulicy, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w trakcie wykonywania robót - na kable energetyczne odkryte w wykopie należy założyć rury osłonowe dwudzielne o długości minimalnej L=1,0 m. 2) Pod armaturę, kształtki i na łukach zastosować bloki oporowe z betonu B20 z uwzględnieniem wytycznych producenta rur. Bloki powinny być odizolowane od przewodu.3) Teren wokół hydrantów o wymiarach 0,5x0,5 m oraz wokół zasuw o wymiarach 0,5x0,5 należy umocnić poprzez obetonowanie, względnie ułożenie płytek betonowych na podsypce piaskowej grubości 15 cm.4) Z uwagi na niski poziom wód gruntowych nie przewiduje się odwodniania wykopów. W badanych otworach geotechnicznych zlokalizowanych na trasie projektowanego wodociągu, nie stwierdzono występowania wód gruntowych na poziomie do 2 m p.p.t. (badania wykonano w czerwcu 2019 r.).5) Droga, w której zlokalizowany będzie wodociąg jest drogą o nawierzchni gruntowej. Odtworzenie drogi należy wykonać w pasie prowadzenie robót budowlanych, tj. o szerokości ok. 1,5 - 2,0 m. Może zaistnieć konieczność odbudowy utwardzonych zjazdów na prywatne posesji oraz lokalnych chodników. 6) Inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie zgłoszenia budowy Nr AB.6743.570.2020.MN z dnia 10.08.2020 r.

4.2.5.) Wartość części: 103245,54 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Feliksowie. 1) Inwestycja obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej, o następującym zakresie:a) wodociąg O110 x 6,6 mm PE 100, SDR 17 o łącznej długości L=365,5 mb wraz z włączeniami w istniejący wodociąg O110 i zasuwą DN100 na zaprojektowanym wodociągu; b) 1 hydrant podziemny HP1 na sieci;c) 3 hydranty nadziemne na odejściu z rur O90 x 5,4 mm PE 100, SDR 17 o długości L=2,0 mb;d) na odejściach sieci (węzły W5, W14, W16, W19, W21) zastosować zasuwy liniowe DN100 oraz odcinki sieci zaślepić;e) roboty towarzyszące takie jak odtworzenie nawierzchni ulicy, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w trakcie wykonywania robót - na kable energetyczne odkryte w wykopie należy założyć rury osłonowe dwudzielne o długości minimalnej L=1,0 m.2) Pod armaturę, kształtki i na łukach zastosować bloki oporowe z betonu B20 z uwzględnieniem wytycznych producenta rur. Bloki powinny być odizolowane od przewodu.3) Teren wokół hydrantu o wymiarach 0,5x0,5 m o wokół zasuw o wymiarach 0,5x0,5 należy umocnić poprzez obetonowanie, względnie ułożenie płytek betonowych na podsypce piaskowej grubości 15 cm.4) Z uwagi na niski poziom wód gruntowych nie przewiduje się odwodniania wykopów. W badanych otworach geotechnicznych zlokalizowanych na trasie projektowanego wodociągu, nie stwierdzono występowania wód gruntowych na poziomie do 3 m p.p.t. (badania wykonano w czerwcu 2019 r.).5) Droga, w której zlokalizowany będzie wodociąg jest drogą o nawierzchni asfaltowej. Wodociąg został zaprojektowany głównie w nieutwardzonym poboczu drogi. Dla odcinków zaprojektowanych w pasie jezdni, nawierzchnię należy odtworzyć w pasie prowadzenia robót budowlanych, tj. o szerokości ok. 1,5 - 2,0 m. Może zaistnieć konieczność odbudowy utwardzonych zjazdów na prywatne posesji oraz lokalnych chodników. 6) Inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie zgłoszenia budowy Nr AB.6743.710.2019.MN z dnia 30.10.2019 r.

4.2.5.) Wartość części: 129957,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Feliksów, dz. nr 3/22. 1) Inwestycja obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej, o następującym zakresie:a) wodociąg O110 x 6,6 mm PE 100, SDR 17 o łącznej długości L=427,9 mb wraz z włączeniem w istniejący wodociąg O110 zakończony hydrantem. Ze względu na brak informacji o sposobie montażu istniejącego hydrantu, należy przewidzieć konieczność montażu trójnika DN100/80 na końcówce w celu włączenia się w istniejący odcinek sieci; b) 3 hydranty nadziemne na odejściu z rur DN80 żeliwo o łącznej długości L=2,45 mb;c) końcówki sieci w węzłach W5, W4.2 zaślepić;d) w węzłach W3, W4 zastosować 4 zasuwy liniowe DN100e) roboty towarzyszące takie jak odtworzenie nawierzchni ulicy, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w trakcie wykonywania robót - na kable energetyczne odkryte w wykopie należy założyć rury osłonowe dwudzielne o długości minimalnej L=1,0 m.2) Pod armaturę, kształtki i na łukach zastosować bloki oporowe z betonu B20 z uwzględnieniem wytycznych producenta rur. Bloki powinny być odizolowane od przewodu.3) Teren wokół hydrantu o wymiarach 0,5x0,5 m o wokół zasuw o wymiarach 0,5x0,5 należy umocnić poprzez obetonowanie, względnie ułożenie płytek betonowych na podsypce piaskowej grubości 15 cm.4) Z uwagi na niski poziom wód gruntowych nie przewiduje się odwodniania wykopów. W badanych otworach geotechnicznych zlokalizowanych na trasie projektowanego wodociągu, nie stwierdzono występowania wód gruntowych na poziomie do 2 m p.p.t. (badania wykonano w czerwcu 2019 r.).5) Droga, w której zlokalizowany będzie wodociąg jest drogą o nawierzchni gruntowej. Odtworzenie drogi należy wykonać w pasie prowadzenie robót budowlanych, tj. o szerokości ok. 1,5 - 2,0 m. Może zaistnieć konieczność odbudowy utwardzonych zjazdów na prywatne posesji oraz lokalnych chodników. 6) W obszarze działek nr ew. 2/28, 3/20, 3/22 znajduję się drenaż melioracyjny wykonany w 1979r. Rurociągu te nie zostały powykonawczo inwentaryzowane geodezyjnie. Wobec tego, na etapie budowy wodociągu konieczne jest weryfikowanie lokalizacji rurociągów drenarskich poprzez wykonywanie odkrywek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku uszkodzenia urządzeń melioracyjnych. 7) Inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie zgłoszenia budowy Nr AB.6743.43.2021.GM z dnia 26.01.2021 r.

4.2.5.) Wartość części: 125661,81 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że: a) posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: na minimum 100.000,00 zł.2. zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 2 zadania polegające na budowie / rozbudowie sieci wodociągowej dla Części I o długości co najmniej 200 mb każde, dla Części II o długości co najmniej 300 mb każde, dla Części III o długości co najmniej 400 mb każde.Zasobu wiedzy i doświadczenia nie można łączyć. Przynajmniej jeden ze wspólnie ubiegających się wykonawców musi spełnić w całości ten warunek. W przypadku korzystania z zasobów podwykonawców lub podmiotów trzecich warunek ten spełnia w całości wykonawca lub podwykonawca lub podmiot trzeci. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 3, 6 Pzp dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4 do SWZ. 2) Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp - Załącznik nr 5 do SWZ.3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i b) oraz pkt. 3 Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 6 do SWZ.3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - Załącznik nr 8.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) Część I - 1 000,00 zł ( jeden tysiąc złotych),2) Część II - 1 500,00 zł ( jeden tysiąc pięćset złotych),3) Część III - 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany w umowie zawarte są w § 14 Umowy :1. Istotna zmiana zawartej Umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.2. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:1) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego,2) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, bądź wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,3) wystąpienie siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w dużych rozmiarach,4) wystąpienie awarii lub kolizji infrastruktury biegnącej przez teren budowy oraz urządzeń i instalacji, powstałej bez winy Wykonawcy; ewentualna zmiana terminu umownego zakończenia prac zostanie określona po usunięciu awarii i jej skutków,5) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 6) realizacji przez Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione warunki określone w art. 455 ust. 1 pkt 3. Ustawy Pzp. 7) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,8) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, mających wpływ na termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §3 niniejszej Umowy,9) brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,10) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy,11) zmiana obowiązującej stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto.4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek przed przekazaniem Zamawiającemu, powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 6. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 7. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości przedmiotu niniejszej Umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru niniejszej Umowy.8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 10:01

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Leszno przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.