Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Kostrzyn nad Odrą Dostawa wyposażenia do budynku Domu Praktyk Twórczych

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
"Dostawa wyposażenia do budynku Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu pn.: Miejsca pamięci Odry i Warty"

Kody CPV: 39100000-3 (Meble),39150000-8 (Różne meble i wyposażenie),39154000-6 (Sprzęt wystawowy),39100000-3 (Meble),39112000-0 (Krzesła),39121000-6 (Biurka i stoły),39130000-2 (Meble biurowe),39150000-8 (Różne meble i wyposażenie),42991000-9 (Maszyny i części introligatorskie, druków i książek),32320000-2 (Sprzęt telewizyjny i audiowizualny),32300000-6 (Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca),38650000-6 (Sprzęt fotograficzny),30200000-1 (Urządzenia komputerowe),22160000-9 (Informatory),30213000-5 (Komputery osobiste),30213100-6 (Komputery przenośne),30232100-5 (Drukarki i plotery),39150000-8 (Różne meble i wyposażenie),35261000-1 (Panele informacyjne),22160000-9 (Informatory),31523300-1 (Podświetlane szyldy),34999400-0 (Modele w skali),39150000-8 (Różne meble i wyposażenie)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/19/2021 17:33:17
Nr 2021/BZP 00009140

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 08:30:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009140/01 z dnia 02/19/2021 17:33:17

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miasto Kostrzyn nad Odrą

66-470 Kostrzyn nad Odrą

Graniczna 2
-

zamowieniapubliczne@kostrzyn.um.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Dostawa wyposażenia do budynku Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu pn.: Miejsca pamięci Odry i Warty"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Kostrzyn nad Odrą

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966674

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Graniczna 2

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-470

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957278147

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@kostrzyn.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa wyposażenia do budynku Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu pn.: Miejsca pamięci Odry i Warty"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-377e8d9a-729b-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000196/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 "Dostawa wyposażenia do budynku Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu pn.: Miejsca pamięci Odry i Warty"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projekt pn.: "Miejsca pamięci Odry i Warty", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014,

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra . Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w regulaminie internetowej platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, tel. 95-727-81-00, adres e-mail: urzad@kostrzyn.um.gov.pl; Pozostałe informacje zawarto w rozdziale XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarto w SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021.EK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 818346,62 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do budynku Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu pn.: "Miejsca pamięci Odry i Warty", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014, wraz z montażem i instalacją, obejmującego następujące zadania częściowe: Zadanie 1 - Dostawa zabudów stolarskich i sprzętu AGD pod zabudowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 stanowi załączniki nr 1 do SWZ, Formularz cenowy dla Zadania 1, zawierający zestawienie wyposażenia, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ oraz projekt wykonawczy wyposażenia budynku, stanowiący Załącznik nr 12 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 180480,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39154000-6 - Sprzęt wystawowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Postępowanie w wyodrębnionych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Postępowanie w wyodrębnionych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do budynku Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu pn.: "Miejsca pamięci Odry i Warty", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014, wraz z montażem i instalacją, obejmującego następujące zadania częściowe:Zadanie 2 - Dostawa mebli i wyposażenia ruchomego;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 stanowi załączniki nr 2 do SWZ wraz z załącznikami 2.1 i 2.2, Formularz cenowy dla Zadania 2, zawierający zestawienie wyposażenia, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ oraz projekt wykonawczy wyposażenia budynku, stanowiący Załącznik nr 12 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 196980,66 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39112000-0 - Krzesła

39121000-6 - Biurka i stoły

39130000-2 - Meble biurowe

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Postępowanie w wyodrębnionych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Postępowanie w wyodrębnionych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do budynku Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu pn.: "Miejsca pamięci Odry i Warty", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014, wraz z montażem i instalacją, obejmującego następujące zadania częściowe:Zadanie 3 - Dostawa wyposażenia pracowni artystycznych (pracowni malarstwa i rysunku, pracowni ceramiki, pracowni litograficznej);

4.2.5.) Wartość części: 40308,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42991000-9 - Maszyny i części introligatorskie, druków i książek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Postępowanie w wyodrębnionych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Postępowanie w wyodrębnionych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do budynku Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu pn.: "Miejsca pamięci Odry i Warty", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014, wraz z montażem i instalacją, obejmującego następujące zadania częściowe:Zadanie 4 - Dostawa wyposażenia pracowni filmowo-fotograficznych;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 4 stanowi załączniki nr 4 do SWZ, Formularz cenowy dla Zadania 4, zawierający zestawienie wyposażenia, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ oraz projekt wykonawczy wyposażenia budynku, stanowiący Załącznik nr 12 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 191048,07 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca

38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Postępowanie w wyodrębnionych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Postępowanie w wyodrębnionych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do budynku Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu pn.: "Miejsca pamięci Odry i Warty", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014, wraz z montażem i instalacją, obejmującego następujące zadania częściowe:Zadanie 5 - Dostawa wyposażenia pracowni grafiki komputerowej oraz innego sprzęt komputerowego, sprzętu RTV i AGD; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 5 stanowi załączniki nr 5 do SWZ , Formularz cenowy dla Zadania 5, zawierający zestawienie wyposażenia, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ oraz projekt wykonawczy wyposażenia budynku, stanowiący Załącznik nr 12 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 110752,49 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22160000-9 - Informatory

30213000-5 - Komputery osobiste

30213100-6 - Komputery przenośne

30232100-5 - Drukarki i plotery

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Postępowanie w wyodrębnionych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Postępowanie w wyodrębnionych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do budynku Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu pn.: "Miejsca pamięci Odry i Warty", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014, wraz z montażem i instalacją, obejmującego następujące zadania częściowe:Zadanie 6 - Dostawa i montaż systemu informacji wizualnej, wydruków na sklejce oraz napisów na elewacji w technice sgraffito wraz z dostawą i montażem neonu na elewacji budynku;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 6 stanowi załączniki nr 6 do SWZ, Formularz cenowy dla Zadania 6, zawierający zestawienie wyposażenia, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ oraz projekt wykonawczy wyposażenia budynku, stanowiący Załącznik nr 12 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 47970,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 35261000-1 - Panele informacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22160000-9 - Informatory

31523300-1 - Podświetlane szyldy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Postępowanie w wyodrębnionych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Postępowanie w wyodrębnionych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do budynku Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu pn.: "Miejsca pamięci Odry i Warty", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014, wraz z montażem i instalacją, obejmującego następujące zadania częściowe:Zadanie 7 - Dostawa makiety Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 7 stanowi załączniki nr 7 do SWZ oraz projekt wykonawczy wyposażenia budynku, stanowiący Załącznik nr 12 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 38000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34999400-0 - Modele w skali

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Postępowanie w wyodrębnionych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Postępowanie w wyodrębnionych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do budynku Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu pn.: "Miejsca pamięci Odry i Warty", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014, wraz z montażem i instalacją, obejmującego następujące zadania częściowe:Zadanie 8 - Dostawa wyposażenia Sali ŚlubówSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 8 stanowi załączniki nr 8 do SWZ wraz z koncepcją projektową Sali Ślubów, Formularz cenowy dla Zadania 8, zawierający zestawienie wyposażenia, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 12807,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Postępowanie w wyodrębnionych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Postępowanie w wyodrębnionych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych zapisów; Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;a) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:Zadanie 1 - Dostawa zabudów stolarskich i sprzętu AGD pod zabudowy - 100.000 zł, Zadanie 2 - Dostawa mebli i wyposażenia ruchomego - 150.000 zł, Zadanie 3 - Dostawa wyposażenia pracowni artystycznych (pracowni malarstwa i rysunku, pracowni ceramiki, pracowni litograficznej) - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tej części zamówienia. Zadanie 4 - Dostawa wyposażenia pracowni filmowo-fotograficznych - 100.000 zł, Zadanie 5 - Dostawa wyposażenia pracowni grafiki komputerowej oraz innego sprzęt komputerowego, sprzętu RTV i AGD - 50.000 zł, Zadanie 6 - Dostawa i montaż systemu informacji wizualnej, wydruków na sklejce oraz napisów na elewacji w technice sgraffito wraz z dostawą i montażem neonu na elewacji budynku - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tej części zamówienia. Zadanie 7 - Dostawa makiety Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tej części zamówienia.Zadanie 8 - Dostawa wyposażenia Sali Ślubów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tej części zamówienia.4) zdolności technicznej i zawodowej; wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy związanej z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalnej, polegające na:dla Zadania 1 - wykonanie dostawy zabudów stolarskich, wykonanych ze sklejki, o łącznej wartości zamówień co najmniej 50.000 zł, dla Zadania 2 - wykonanie dostawy mebli o łącznej wartości zamówień co najmniej 50.000 zł, dla Zadania 3 -- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tej części zamówienia, dla Zadania 4 - wykonanie dostawy sprzętu filmowo-fotograficznego do pracowni filmowych, studia filmowego o łącznej wartości zamówień co najmniej 50.000 zł, dla Zadania 5 - wykonanie dostawy sprzętu komputerowego o łącznej wartości zamówień co najmniej 50.000 zł dla Zadania 6 - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tej części zamówienia. dla Zadania 7 - wykonanie modelu architektonicznego wraz z elementami zagospodarowania terenu, Zadanie 8 - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tej części zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do Formularza ofertowego;b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: .Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, zgodnie z art. 273 ust.2 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - zgodnie z Załącznikami nr 2 i 3 do Formularza ofertowego;2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumy gwarancyjne ubezpieczenia, określone dla poszczególnych zadań w rozdziale V ust.7 pkt 3 SWZ b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa ust.4 pkt 2 lit a), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3) W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 6 do Formularza ofertowego;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i cechy, opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań, stanowiącym załączniki do SWZ, Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 106. ust.1 ustawy Pzp, dołączenia do oferty złożonej na Zadanie nr 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 8 opisów oferowanego wyposażenia w postaci katalogów elektronicznych zawierających wykaz zamawianych produktów, w formacie umożliwiającym przetwarzanie danych, zgodnie z Rozdz. II ust.6 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z art. 107 ust.2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy złożyć z wymaganymi załącznikami:1 Formularz ofertowy sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ wraz z Oświadczeniem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.2 Formularz cenowy sporządzony wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ - dla wybranych zadań lub wszystkich zadań.3 Przedmiotowe środki dowodowe w postaci katalogów elektronicznych dla ofert na Zadanie nr 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 8 zawierających wykaz zamawianych produktów, stanowiące opisy oferowanego wyposażenia, potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i cechy, opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań, stanowiącym załączniki do SWZ. 4 Oświadczenia, o których mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Formularza ofertowego;- zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Formularza ofertowego;5 Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 6 Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą: 1) oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w rozdziale V ust. 8 pkt.3 SWZ,2) oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 8 pkt.6 SWZ., zgodnie z załącznikiem 2A i 3A do Formularza ofertowego.7Informacja o wystąpieniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Formularza ofertowego;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty: 1) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,2) oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy,3) Oświadczenia o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - zgodnie z Załącznikami nr 2 i 3 do Formularza ofertowego (składa każdy z wykonawców);

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie: 1) zmiany producenta lub marki dostarczanego przedmiotu zamówienia na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie takiej samej lub lepszej jakości oraz w zbliżonej cenie, a Wykonawca uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany; 2) parametrów przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy zmiany te będą korzystniejsze dla Zamawiającego; 3) przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności zmiany ilości dostaw określonych w ofercie Wykonawcy, polegające na zwiększeniu bądź zmniejszeniu przewidzianych ilości dostaw. Rozliczenie wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi na podstawie stawki jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy i ilości wykonanych dostaw;4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zakresu rzeczowego dostaw objętych umową, wówczas nastąpi zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o wartość niewykonanych bądź dodatkowo wykonanych dostaw. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie stawki jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy i ilości wykonanych dostaw;5) terminu realizacji zamówienia - w przypadku: a) wstrzymania dostawy przez Zamawiającego;b) działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy;6) wprowadzenia zmian o charakterze informacyjnym niezbędnym dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących zmiany danych Wykonawcy, nazwy, numeru rachunku bankowego stron, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, adresu siedziby, wraz z numerami telefonu, faksu, poczty elektronicznej etc.;7) W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszej umowy;8) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych;9) zmiany podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawcy.10) innych zmian, określonych w art. 455 ustawy Pzp;4. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia.Pozostałe warunki zawarto w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania o numerze ZP.271.1.2021.EK w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 05.03.2021r. do godziny 9.30.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z problemami technicznymi dotyczącymi braku możliwości dodania w części 8 w Rodzaju kryterium: kategorii: inne, dodano kategorię możliwą do zaznaczenia w systemie. Jednakże informujemy, że w punkcie 4.3.4.) Rodzaj kryterium winno być "INNE"


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kostrzyn nad Odrą przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.