Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Chełm Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i komputera w ramach certyfikatu

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
"Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i komputera w ramach certyfikatu ECDL (BASE)"

Kody CPV: 80533000-9 (Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/23/2021 11:53:36
Nr 2021/BZP 00009742

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009742/01 z dnia 02/23/2021 11:53:36

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

22-100 Chełm

pl. Niepodległości 1
-

luch@praca.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i komputera w ramach certyfikatu ECDL (BASE)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110259460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Niepodległości 1

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 562 76 97

1.5.8.) Numer faksu: 82 562 76 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: luch@praca.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pupchelm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i komputera w ramach certyfikatu ECDL (BASE)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-646df24c-75cb-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009742

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004453/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Szkolenie "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera w ramach certyfikatu ECDL (BASE)"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (V)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.pupchelm.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę wraz z załącznikami oraz oświadczenia wstępne należy złożyć poprzez https://miniportal.uzp.gov.pl Dokumenty inne niż oferty wraz z załącznikami, oświadczenia wstępne należy przekazać na adres poczty: abrodziak@pupchelm.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formacie danych pdf, doc, docs, rtf, xps, odt. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) znajdującej się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień dokumentów elektronicznych oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa szkolenia: "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera w ramach certyfikatu ECDL (BASE)"Źródło finansowania: szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych, realizowane w ramach projektu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (V)" realizowanym w ramach PO WER 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1Celem szkolenia jest zdobycie przez jego uczestników kwalifikacji zawodowych do prowadzeniasprzedaży oraz uzyskanie przez uczestników szkolenia certyfikatu ECDL (BASE) po otrzymaniuprzez nich pozytywnych wyników egzaminów poszczególnych modułów.Liczba godzin szkolenia: 250 w tym co najmniej 150 godzin z modułu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz 100 godzin z modułu obsługi komputera w ramach certyfikatu ECDL (BASE), z czego min. 200 godzin mają stanowić zajęcia praktyczne. Liczba osób do przeszkolenia 15 osób tj. I grupa 15 osobowaPrzewidywany termin realizacji szkolenia: marzec-kwiecień 2021 r.Miejsce realizacji szkolenia: Miasto Chełm.Natomiast przy założeniu, że egzaminy będą odbywały się w Laboratorium Egzaminacyjnym poza Miastem Chełm, Wykonawca winien zapewnić i pokryć koszty transportu uczestników szkolenia z Chełma do Laboratorium Egzaminacyjnego i z powrotem.Uczestnikami szkolenia będą m.in. osoby bezrobotne zamieszkałe w różnych miejscowościach powiatu chełmskiego, dlatego też wyjazd z Chełma winien być zapewniony ok. godz. 8.00 zaś powrót do Chełma do godz. 18.00.Na uczestnika szkolenia powinno przypadać max. 50 dni szkolenia + egzaminy z poszczególnych modułów wchodzących w skład ECDL (BASE) przeprowadzonych przez akredytowanego egzaminatora.Wykonawca winien dołączyć informację opisową o sposobie organizacji zajęć praktycznych szkolenia tj. w sposób szczegółowy wymienić liczbę i rodzaje kas fiskalnych, liczbę stanowisk komputerowych z legalnym oprogramowaniem, liczbę terminali płatniczych i czytników itp. Wykonawca winien opisać sposób organizacji transportu uczestników szkolenia - w przypadku realizacji szkolenia, egzaminów poza miastem Chełm.Program szkolenia powinien obejmować 2 moduły:I moduł zawierający m.in. bloki tematyczne:? Aspekty prawne dotyczące teorii sprzedaży? Obsługa urządzeń na stanowisku sprzedawcy, w tym kasy fiskalne, czytniki, terminale płatnicze? Komputer w pracy sprzedawcy m.in. obsługa programów sprzedażowych, magazynowych? Zasady wystawiania faktur? Proces sprzedaży i jego kształtowanie ( reklama, marketing w handlu)? Profesjonalna obsługa klienta ( m.in. gwarancja, reklamacja)? Obsługa kas fiskalnychII moduł ECDL (BASE) zawierający m.in. bloki tematyczne: Program szkolenia powinien być zgodny z sylabusami zawartymi na stronie internetowej ECDL www.ecdl .pl i obejmować tematykę obowiązującą na poszczególnych egzaminach tj.:- Sylabus B1- Podstawy pracy z komputerem - Sylabus B2 - Podstawy pracy w sieci - Sylabus B3 - Przetwarzanie tekstów - Sylabus B4 - Arkusze kalkulacyjne Każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewnioną realizację wszystkich tematów określonych w programie szkolenia. Realizacja szkolenia powinna odbyć się według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu na każdego uczestnika szkolenia, w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych w godzinach 8.00-18.00 (5 godzin zegarowych zajęć dziennie ,nie więcej niż 8 godzin).Godzina zegarowa szkolenia obejmuje 60 minut i obejmuje 45 minut zajęć edukacyjnych i 15 minut przerwy.Każda osoba powinna otrzymać na własność:. co najmniej dwa podręczniki dotyczące zakresu szkolenia: jeden przygotowujący uczestnika szkolenia do zdania egzaminów umożliwiających zdobycie certyfikatu ECDL BASE, drugi dot. modułu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej /nie mogą być kopiowane/, . brulion w twardej oprawie A4/96 kartek,. teczkę do przechowywania i transportu dokumentów,. długopis,. kolorowy zakreślacz,Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia podczas trwania szkolenia:- serwis kawowy /kawa, herbata, napoje, ciastka/,- materiały związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego podczas zajęć m.in.: środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, środki do dezynfekcji sprzętu.Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia i zorganizowania egzaminów zewnętrznych poszczególnych modułów szkolenia przed akredytowanym egzaminatorem w akredytowanym przez PTI Laboratorium Egzaminacyjnym i poinformowania Zamawiającego o terminie ww. egzaminów i jego wynikach.Każdy uczestnik szkolenia ma przystąpić do egzaminów wewnętrznych oraz do wszystkich egzaminów wchodzących w skład certyfikatu ECDL BASE .W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada akredytowanego przez PTI Laboratorium Egzaminacyjnego, gdzie będą przeprowadzane egzaminy zewnętrzne należy dołączyć do formularza ofertowego dokument (uwierzytelnioną przez Wykonawcę kopię) potwierdzający, prawo do dysponowania w/w Laboratorium Egzaminacyjnym.Szkolenie winno gwarantować 100% zdawalność. W przypadku uzyskania przez uczestników szkolenia negatywnego wyniku egzaminu/ów Wykonawca zobowiąże się do koordynowania działań dotyczących ustalenia poprawkowego/ych egzaminu/ów najpóźniej w ciągu 3 tygodni od ukończenia szkolenia oraz poinformowania uczestników i Zamawiającego o terminie egzaminu/-ów.Pomieszczenia, dokumentacja szkoleniowa, materiały i zaświadczenia szkoleniowe powinny być oznakowane zgodnie z odpowiednimi logotypami, które będą określone w umowie szkoleniowej.Wyżej wymienione szkolenie powinno zakończyć się egzaminami wewnętrznymi po module sprzedażowym i po każdym module szkolenia informatycznego oraz egzaminami zewnętrznymiz poszczególnych modułów wchodzących w skład certyfikatu ECDL BASE przeprowadzonymi przez akredytowanego egzaminatora w akredytowanym przez PTI Laboratorium Egzaminacyjnym oraz otrzymaniem przez uczestników szkolenia:? zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zawierające elementy określone w § 71 ust.4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 667) w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy z informacją, że szkolenie realizowane było w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (V)" realizowanym w ramach PO WER 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.? certyfikatów ECDL BASE lub certyfikatów ECDL Profile (w przypadku pozytywnego egzaminu państwowego)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80533000-9 - Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry w prowadzeniu szkoleń będących przedmiotem zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:a) posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: a) posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.), 3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:a) nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat w Urzędzie Skarbowym oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,2.Dysponują potencjałem technicznym:a) zapewnienie warunków do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych spełniających wymagania bhp i p.poż. uregulowane w odrębnych przepisach, sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zajęć praktycznych tj. salę wyposażoną w 16 stanowisk komputerowych z legalnym oprogramowaniem oraz czytniki, terminale płatnicze itp., min. 5 różnych rodzajów kas fiskalnych. Liczba kas fiskalnych winna być nie mniejsza niż 5szt., co zapewni pracę trzech osób przy 1 kasie fiskalnej.3.Dysponują kadrą dydaktyczną:a) co najmniej 2 osoby posiadające udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obsługi komputera i kas fiskalnych oraz tematyki sprzedawcy - dot. modułu sprzedażowego, oraz przeprowadzone zajęcia lub szkolenia będącego przedmiotem zamówienia - co najmniej 2 szkolenia,b) co najmniej 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z danego zakresu- dot. modułu ECDL (BASE) oraz przeprowadzone zajęcia lub szkolenia będącego przedmiotem zamówienia - co najmniej 2 szkolenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru są możliwe w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy są możliwe ponadto gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których mowa w art. 455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Chełm przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.