Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Lubasz Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności 6 ton i 11 ton

Kody CPV: 34144510-6 (Pojazdy do transportu odpadów),66114000-2 (Usługi leasingu finansowego)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/24/2021 07:07:42
Nr 2021/BZP 00009979

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009979/01 z dnia 02/24/2021 07:07:42

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu

64-720 Lubasz

Stajkowska 23
-

biuro@gzk-lubasz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności 6 ton i 11 ton

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301954643

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stajkowska 23

1.5.2.) Miejscowość: Lubasz

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-720

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672556070

1.5.8.) Numer faksu: 672556070

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@gzk-lubasz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gzk-lubasz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności 6 ton i 11 ton

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1b11702-6c68-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009979

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://gzk-lubasz.pl/category/przetargi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, e-mail: biuro@gzk-lubasz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP. Instrukcja korzystania z systemu miniPortal znajduje się na niniejszym portalu oraz w SWZ. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: e-mail: biuro@gzk-lubasz.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZK.3211.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności 6 ton i 11 ton.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1) Samochód ciężarowy z zabudową śmieciarki dwukomorowej o ładowności 11 ton.a) podwozie:- podwozie trzyosiowe,- rok produkcji 2008 lub młodszy,- skrzynia biegów półautomatyczna bez pedału sprzęgła lub automatyczna,- moc silnika 300 KM, pojemność 8000 - 9000 cm,- norma emisji spalin min. Euro 4,- zawieszenie na poduszkach powietrznych, oś tylna podnoszona i skrętna,- blokada tylnego mostu,- koła 22,5 cala,- przebieg do 250.000 km - udokumentowany,- dopuszczalna administracyjna masa całkowita min. 26000 kg,- dopuszczalna konstrukcyjna masa całkowita min. 26000 kg,- ładowność administracyjna min. 10500 kg,- ładowność konstrukcyjna min. 11000 kg,- ABS,- kontrola trakcji,- tempomat obsługiwany z kierownicy,- elektrycznie sterowane szyby,- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka,- klimatyzacja,- fabryczne radio CD sterowane z kierownicy,- kamera wsteczna z 7 calowym wyświetlaczem LCD lub większym,- kabina dzienna 3 miejscowa,- podgrzewany fotel kierowcy,- pojazd wypiaskowany i pomalowany,- kabina w kolorze białym RAL 700, zabudowa pomarańczowa RAL 2008,- kabina wyposażona fabrycznie w trzy miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa,b) zabudowa:- zabudowa 14-16 m3,- dwukomorowa (podzielona 1/3, 2/3),- dwie niezależne płyty wypychowe,- jeden odwłok podzielony, zabudowa wyprodukowana w 2008 roku lub później,- prasa ze zgniotem liniowym x 4,- niski zasyp przystosowany do opróżniania pojemników 110-360 l do małej komory i 110 - 1100 l do dużej komory,- 2 stopnie dla ładowaczy,- nominalna masa załadunkowa 11000 kg,- wyposażenie w światła ostrzegawcze.c) wyposażenie dodatkowe:- koło zapasowe,- trójkąt ostrzegawczy,- apteczka,- gaśnica,- podnośnik min. 10000 kg udźwigu,- klucz do kół.Dostawa nie później niż do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.Pojazd będzie objęty 6 miesięczną gwarancja - na pojazd i zabudowę. Jest to minimalny okres gwarancji, Wykonawca może go przedłużyć.2) Samochód ciężarowy z zabudową śmieciarki dwukomorowej o ładowności 6 ton.a) podwozie: . podwozie dwuosiowe, . rok produkcji 2008 lub młodszy, . moc silnika 250 koni mech., . pojemność silnika 8000-9000 cm3, . norma emisji spalin - min. EURO 4, . przebieg do 250.000 km, . blokada tylnego mostu, . kamera wsteczna, . koła 22,5 cala, . zawieszenie: przód i tył poduszka powietrzna, . dopuszczalna masa całkowita: konstrukcyjna min. 19000 kg, administracyjna min. 18000 kg, . ładowność konstrukcyjna min. 6000 kg, . kabina dzienna 3 miejscowa, . skrzynia biegów półautomatyczna bez pedału sprzęgła lub automatyczna, . klimatyzacja , . tempomat, . elektrycznie sterowane lusterka i szyby, . podgrzewany fotel kierowcy, . radio fabryczne z CD sterowane z kierownicy.b) zabudowa:- dwukomorowa ( podzielona 1/3, 2/3 )- rok produkcji 2008 lub młodszy- jeden odwłok, przedzielony . pojemności 14-16 m3 . dwie niezależne płyty wypychowe . prasa ze zgniotem liniowym x4 . zasyp przystosowany do opróżniania pojemników 110-360 l i 660-1100 l do dużej komory, . 2 stopnie dla ładowaczy . wyposażony w światła ostrzegawczec) Wyposażenie dodatkowe:- koło zapasowe- trójkąt ostrzegawczy- apteczka- gaśnica- podnośnik min. 10000 kg udźwigu,- klucz do kółDostawa nie później niż do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.Pojazd będzie objęty 6 miesięczną gwarancja - na pojazd i zabudowę. Jest to minimalny okres gwarancji, Wykonawca może go przedłużyć. 3) Zabudowy śmieciarek 6 ton i 11 ton powinny pochodzić od tego samego producenta. 4) Pojazdy, tj. podwozie wraz z zabudową i wyposażeniem dodatkowym w osprzęt wymienione winny być w 100 % sprawne, kompletne, zarejestrowane w Polsce zgodnie z przeznaczeniem użytkowym. 5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i własne ryzyko na adres Zamawiającego - Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 13, 64-720 Lubasz, gdzie dokona rozruchu i przeszkolenia pracowników z obsługi sprzętu. 6) Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych, czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanych przez Wykonawcę pojazdów. Zaoferowane pojazdy musza znajdować się fizycznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7) Dostawca gwarantuje, że pojazdy będące przedmiotem zamówienia są wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 8) W dniu odbioru przedmiotowego sprzętu dostawca przekaże Zamawiającemu dokumenty określające warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego, instrukcje obsługi. 9) Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu standardu.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (nie znaczy, że identyczne opisywanym), a więc przykładowo takie, które spełniają te same funkcje przy zastosowaniu innej technologii. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji w celu wykazania równoważności Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów takich jak deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wskazanych w SWZ, których wybór leży po stronie Wykonawcy.Dopuszczenie w SWZ rozwiązania równoważnego nie oznacza, iż inne zaproponowane w ramach tej równoważności dostawy, ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia, określonego producenta, przyjęte przez projektanta. Wykazanie równoważności nie polega również na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, lub że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ) i w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania "równoważności".3. Gwarancja:Pojazdy będą objęty 6 miesięczną gwarancją - na pojazd i zabudowę. Jest to minimalny okres gwarancji, Wykonawca może go przedłużyć. 4. Warunki finansowania - podstawowe warunki leasingu:1) waluta umowy leasingu - PLN,2) wpłata wstępna - do 5 % ceny netto - kryterium punktowane w SWZ,3) rodzaj leasingu - operacyjny,4) okres finansowania - 60 miesięcy,5) raty leasingowe - miesięczne,6) rata leasingowa obejmuje kapitał i odsetki,7) ubezpieczenie - Zamawiający ubezpiecza i ponosi koszty ubezpieczenia,8) kwota wykupu - 1% wartości przedmiotu leasingu płatna na końcu okresu leasingu, pod warunkiem spłacenia przez Zamawiającego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu, 5. Zamawiający nie przewiduje kluczowych zadań w ramach postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium wpłaty wstępnej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenie w zakresie:1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 2) niepodlegania wykluczeniu. 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.3. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.5. Zdolność techniczna lub zawodowa: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.7. Poleganie na zasobach innych podmiotów:1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.Uwaga: Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia niekompletne, zawierające błędy lub budzące wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający wezwie do ich poprawienia, uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie dotyczące niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 od SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 od SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. oferta i załącznik nr 1 do oferty,2. zobowiązanie innego podmiotu - zał. nr 3 do SWZ - jeżeli dotyczy,3. pełnomocnictwo jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. Nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - zał. Nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.4) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez Zamawiającego.2. Zmiana zaoferowanego przedmiotu zamówienia na inny o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanego sprzętu. Wymagane jest oświadczenie producenta.3. Zmiana przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego.4. Możliwość zmiany spłat rat leasingowych co do terminu i ich wielkości. 5. Zmiana umowy zgodnie z zapisami art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia niekompletne, zawierające błędy lub budzące wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający wezwie do ich poprawienia, uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Lubasz przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.