Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Poznań zakup dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku -6 pakietów

Kody CPV: 33141000-0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne),33141000-0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne),33141000-0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne),33141000-0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne),33141000-0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne),33141000-0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/24/2021 08:42:49
Nr 2021/BZP 00010034

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 08:30:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010034/01 z dnia 02/24/2021 08:42:49

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

61-848 Poznań

Długa 1/2
-

beata.zoellner@skpp.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku -6 pakietów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002888828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 1/2

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-848

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.zoellner@skpp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.skpp.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku -6 pakietów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36dd4078-7676-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010034

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000078/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.4 Wyroby medyczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/skpp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/skpp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ część II Komunikacja Rozdział I pkt.C

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/skpp

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP/03/21 DA II

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Czepek pielęgniarski

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Stabilizator do rurek intubacyjnych2.Miękko wyściełana jednoczęściowa poręcz3.Opaska mocująca ręce lub stopy4.Zabezpieczenie na cewnik do podawania tlenu5.Nakładka na sondę donosową

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Pojemnik do odsysania ran2.Dren do drenażu,

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Elektroda samoprzylepna do defibrylacji 2.Radioprzezierna elektroda do EKG3.Elektroda do EKG 4.Elektrody do defibrylacji i stymulacji zewnętrznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Szczoteczka do zębów z odsysaniem2.Zestaw do toalety jamy ustnej3.Zestaw do toalety jamy ustnej4.Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli5.Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Conduit z zastawką aortalną

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający działając na podstawie art. 112 ust 2 ustawy pzp, określa następujące warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) wykaz min 2 dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ - dostarczyć na wezwanie b) dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane - dostarczyć na wezwanie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dostarczy na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni OŚWIADCZENIE o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;- dostarczyć na wezwanie zgodnie z załącznikiem nr 8.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, Wykonawca razem z ofertą złoży następujące przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty: 1) opis przedmiotu zamówienia w języku polskim (oprócz opisu mogą być również prospekty, zdjęcia ( jeżeli prospekt lub folder zawiera opis przedmiotu w języku polskim Wykonawca nie musi dodatkowo dołączać opisu w języku polskim). Zamawiający wymaga powyższego dokumentu w celu sprawdzenia czy zaproponowany przedmiot w danym pakiecie spełnia warunki określone w SIWZ zał nr 1 "Wykaz przedmiotu zamówienia". 2) oświadczenie , o posiadaniu aktualnego dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu w kraju -zgodnie z obowiązującym prawem / np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności - załącznik nr 7 (wzór oświadczenia)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian i warunki zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/skpp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę należy złożyć na "Formularzu ofertowym", zgodnym ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty - zgodnie z SWZ1) Opis/wykaz przedmiotu zamówienia, zgodny z załącznikiem nr 1 do SWZ,2) opis przedmiotu zamówienia w języku polskim (oprócz opisu mogą być również prospekty, zdjęcia ( jeżeli prospekt lub folder zawiera opis przedmiotu w języku polskim Wykonawca nie musi dodatkowo dołączać opisu w języku polskim). Zamawiający wymaga powyższego dokumentu w celu sprawdzenia czy zaproponowany przedmiot w danym pakiecie spełnia warunki określone w SIWZ zał nr 1 "Wykaz przedmiotu zamówienia". 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodne z załącznikiem nr 3 i oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodne z załącznikiem nr 5W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu2) oświadczenie, że posiada aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu w kraju -zgodnie z obowiązującym prawem / np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności - załącznik nr 7 (wzór oświadczenia) 3) informacja o mikro/małym/ średnim przedsiębiorstwa, załączniki nr 6 4) Pełnomocnictwo:a) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; - należy złożyć zgodnie z częścią A ust 33. Formularz ofertowy (lub dokument równoważny) oraz dokumenty wymienione w ust 1 i ust 2 pkt. 1 stanowią treść oferty.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Poznań przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.