Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Giżycko Usługa w zakresie obsługi konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Usługa w zakresie obsługi konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody oraz zestawu pompowego z podziałem na dwa zadania.

Kody CPV: 50720000-8 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania),50720000-8 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/24/2021 10:02:06
Nr 2021/BZP 00010103

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 07:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010103/01 z dnia 02/24/2021 10:02:06

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy

11-500 Giżycko

Nowowiejska 20
-

m.prokopczuk@ron.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa w zakresie obsługi konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody oraz zestawu pompowego z podziałem na dwa zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Oddział zamawiającego: 24 WOG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280602118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 20

1.5.2.) Miejscowość: Giżycko

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 261 335 156

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.prokopczuk@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://24wog.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

wojskowa jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa w zakresie obsługi konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody oraz zestawu pompowego z podziałem na dwa zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68be38e0-75d6-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000058/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Serwis stacji uzdatniania wody i zestawu pompowego w kotłowniach.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/24wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/24wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej i w języku polskim.2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/24wog 3. W sytuacjach awaryjnych np. braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/24wog Zamawiający może się również komunikować z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.prokopczuk@ron.mil.pl (nie dotyczy składania ofert)4. Zamawiający w zakresie pytań:4.1. technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z CentrumWsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl .Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie platformazakupowa.pl zamieszczonym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz powinien zapoznać się i zastosować się do Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl pod adresem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/viewZamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl t. j.:a) stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa Javascript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowania UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Pytanie należy wysłać za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie ikony "wyślij wiadomość". Wykonawca nie musi posiadać konta aby zadać pytanie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. ochrony danych osobowych przez Zamawiającego określone zostały w Rozdziale XXIII SWZ Szczegóły dotyczące polityki prywatności Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. znajdują się pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/2-polityka-prywatnosci

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych przez Zamawiającego określone zostały w Rozdziale XXIII SWZ Szczegóły dotyczące polityki prywatności Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. znajdują się pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/2-polityka-prywatnosci

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 214341,75 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 - usługi w zakresie obsługi konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody w budynku nr 132, 133 i 125 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo oraz zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku nr 132 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo.2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu, wzory umów, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia dla każdego z zadań, zawarto folderach zip, nazwanych odpowiednio: załączniki - Zadanie 1 Mrągowo

4.2.5.) Wartość części: 182211,75 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVIII SWZ ustalonych odrębnie dla każdego z zadań.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena za 1 rbh

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość serwisantów z uprawnieniami

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVIII SWZ ustalonych odrębnie dla każdego z zadań.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 - wykonanie usługi w zakresie obsługi konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody w budynku nr 3 ; 6 ;16 i 105 w JW. 3797 w Giżycku ul. Wojska Polskiego 21 oraz w budynku nr 17 JW.2031 w Brożówce.2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu, wzory umów, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia dla każdego z zadań, zawarto folderach zip, nazwanych odpowiednio: załączniki - Zadanie 2 Giżycko.

4.2.5.) Wartość części: 32130,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVIII SWZ ustalonych odrębnie dla każdego z zadań.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena za 1 rbh

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość serwisantów z uprawnieniami

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVIII SWZ ustalonych odrębnie dla każdego z zadań.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:a) Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zamiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez określenie ich zakresu, charakteru oraz warunków wprowadzenia takich zmian, b) Wynikają one z zapisów art. 454 lub art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zapisów niniejszej umowy w zakresie wartości zamówienia, o których mowa w § 7 wzoru umowy w przypadku zmiany ilości urządzeń do wysokości 50% zobowiązania umownego określonego w § 7 ust. 1 wzoru umowy. W przypadku zmniejszenia ilości urządzeń wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone proporcjonalnie do zmniejszanie ilości urządzeń. Konsekwencją zmniejszenia liczby urządzeń będzie obniżenie ceny za półroczną usługę serwisu i konserwacji urządzeń określoną w załączniku nr 1 umowy według następującej zasady:- cena za półroczną usługę serwisu i konserwacji urządzeń podana w załączniku nr 1 zostanie pomnożona przez liczbę urządzeń po zmniejszeniu i podzielona przez liczbę urządzeń podanych w opisie przedmiotu zamówienia.3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz załącznikami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/24wog na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-06

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.), osób realizujących przedmiot zamówienia. /dotyczy obu zadań/3.1. Rodzaj czynności osób realizujących zamówienie, do których ma zastosowanie obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę: organizacja pracy i zarządzenie podległymi pracownikami, zapewnienie niezbędnego sprzętu i materiałów do wykonania usługi, dozór nad stosowaniem materiałów i technologii zgodnych z zakresem zamówienia;4. Uwaga! Do prawidłowej realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować osobami/serwisantami z ważnym świadectwem kwalifikacyjnym typu E grupa I na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz 828), w przypadku:- zadania nr 1 (Mrągowo) minimum 2 osoby/serwisantów;- zadania nr 2 (Giżycko) minimum 1 osoby/serwisanta;Złożenie wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z numerami świadectwa kwalifikacyjnego i kategorią uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 1.1.4./1.2.4. do SWZ będzie wymagane w dniu podpisania umowy.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Giżycko przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.