Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Warszawa Drukowanie wraz z oprawą czasopism Gazeta SGH e-mentor

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Drukowanie (wraz z oprawą) czasopism: "Gazeta SGH", "e-mentor", "Magiel", "Kulturalna Mapa Warszawy", z zastosowaniem druku offsetowego i materiałów własnych drukarni

Kody CPV: 79800000-2 (Usługi drukowania i powiązane)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/24/2021 13:10:14
Nr 2021/BZP 00010333

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010333/01 z dnia 02/24/2021 13:10:14

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

02-554 Warszawa

al. Niepodległości 162
-

dzp@sgh.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Drukowanie (wraz z oprawą) czasopism: "Gazeta SGH", "e-mentor", "Magiel", "Kulturalna Mapa Warszawy", z zastosowaniem druku offsetowego i materiałów własnych drukarni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 162

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-554

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@sgh.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sgh.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Drukowanie (wraz z oprawą) czasopism: "Gazeta SGH", "e-mentor", "Magiel", "Kulturalna Mapa Warszawy", z zastosowaniem druku offsetowego i materiałów własnych drukarni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1d45f2d-75a7-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010333

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sgh.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sgh.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako "Platforma" lub "Platforma Zakupowa") dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie wnioski, zawiadomienia, informacje, oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl poprzez zakładkę "Pytania / Informacje" za wyjątkiem próbek 4 czasopism, o których mowa w rozdziale XVI SWZ. Za datę wpływu wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest: Bartłomiej Perzyński, email: bartlomiej.perzynski@sgh.waw.pl.4. Wykonawca przystępując do postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://sgh.eb2b.com.pl/ oraz uznaje go za wiążący.5. Zamawiający, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej jako "Rozporządzenie") określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: 1) dokumenty w formacie "pdf" należy podpisywać formatem PAdES; 2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż "pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES. 6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4mb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0,4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program do otwierania plików w formacie PDF, np. Acrobat Reader. 7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach: .pdf. 8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:1) plik załączony przez wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępne jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie "Data przesłania". 9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce "Pytania/ Informacje" poprzez polecenie "Dodaj pytanie / komentarz". Wyjaśnianie treści SWZ oraz jej ewentualna zmiana odbywać się będą zgodnie z art. 284 Ustawy.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.11. Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.12. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje zawarte zostały wrozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający wymaga przedłożenia próbek 4 czasopism, o których mowa w rozdziale XVI SWZ, w formie pisemnej (papierowej) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca do upływu terminu składania ofert określonego w ust. 1 w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres:Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kancelaria Główna, pokój nr 58 (parter)al. Niepodległości 162, 02-554 WarszawaKopertę należy oznaczyć następująco:"Próbki 4 czasopism w postępowaniu o numerze ADZP.25.2.2021Nie otwierać przed dniem .....2021 r. godz. 11:00"

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADZP.25.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie drukowania (wraz z oprawą) czasopism:6 numerów czasopisma "Gazeta SGH",5 numerów czasopisma "e-mentor",2 numerów czasopisma "Magiel",1 numeru czasopisma "Kulturalna Mapa Warszawy",z zastosowaniem druku offsetowego i materiałów własnych drukarni, dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie przyznawał punktację w poszczególnych kryteriach w następujący sposób: 1) Cena: 60 % - C a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium C: Liczba punktów (max 60 pkt) = cena brutto oferty z najniższą ceną / cena brutto oferty badanej x 60 b) Uwagi: Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku. W kryterium C, oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt, przy założeniu, że 1% = 1 pkt; Do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto z formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 2) Ocena techniczna publikacji: 40 % - T: W kryterium Zamawiający punktować będzie, maksymalnie 40 punktami, ocenę techniczną drukowanych przez wykonawców czasopism, przy założeniu, że 1pkt = 1 %.Do oceny jakości (kryterium nr 2 ? ocena techniczna publikacji) wykonywanej usługi drukowania (wraz z oprawą) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu w terminie i w sposób określony w rozdziale XI ust. 10 SWZ 4 czasopism (o których mowa niżej) - jako próbki. Każda publikacja powinna być oznaczona odpowiednim numerem. Nie złożenie próbek będzie skutkowało przyznaniem "0" punktów w kryterium "Ocena techniczna publikacji", natomiast próbki złożone po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert w tym kryterium. Czasopismo nr 1: oprawa zeszytowa klejona + folia matowa; okładka papier - Arctic Volume White 250 g/m2 lub odpowiednik o tożsamych parametrach, druk 4+4; środek: papier - Arctic Volume White lub odpowiednik o tożsamych parametrach, druk 4+4; Czasopismo nr 2: oprawa miękka klejona + folia błyszcząca; okładka - papier: kreda błysk, druk: 4+4; środek - papier: offset, druk: 1+1; Czasopismo nr 3: oprawa miękka klejona + folia matowa; papier okładki i środka: kreda mat, druk: 4+4; Czasopismo nr 4: oprawa zeszytowa szyta; okładka: papier - kreda błysk, druk 4+4; środek: papier - kreda mat, druk 1+1. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków opis sposobu przyznawania punktacji za poszczególne kryteria oceny jakości zostały opisane w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena techniczna publikacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową będą wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.2. Zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (rozumiane jako dwie odrębne umowy) polegające na świadczeniu usług w zakresie drukowania wraz z oprawą czasopism z zastosowaniem technologii offsetowej, każde o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każde z nich.Zamówienia na usługi drukowania czasopism wraz z oprawą, o których mowa wyżej, winny obejmować drukowanie na papierze offsetowym i na kredzie, strony czarno-białe i kolorowe (w tym druk z Pantonu), oprawianie w oprawy zeszytowe, miękkie klejone, z zastosowaniem folii matowej lub błyszczącej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ;2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy;3. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa rozdziale XIV ust. 1 pkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 9 i 10 Ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert - załącznik nr 6 do SWZ;2. Dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale XIII ust. 1 pkt 2.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawcy w celu uzyskania punktów w kryterium "Ocena techniczna publikacji" składają próbki 4 czasopism, o których mowa w rozdziale XVI SWZ, w sposób określony w rozdziale XI ust. 10 SWZ.2. Próbki, o których mowa w rozdziale XVI SWZ nie podlegają uzupełnieniu zgodnie z art. 107 ust. 3 Ustawy.3. Próbki, o których mowa w rozdziale XVI SWZ wykonawcy składają do upływu terminu składania ofert. 4. Nie złożenie próbek będzie skutkowało przyznaniem "0" punktów w kryterium "Ocena techniczna publikacji". 5. Próbki złożone po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert w kryterium "Ocena techniczna publikacji".

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ);2. Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SWZ);3. Tabela cen (załączniki nr 2A - 2D do SWZ);4. Dowody dot. "samooczyszczenia" (opcjonalnie);5. Pełnomocnictwa (opcjonalnie);6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy (opcjonalnie);7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (opcjonalnie);8. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (opcjonalnie).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.2. Każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawcówwykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie muszą posiadać doświadczenie wskazane w rozdziale XIII. ust. 1 pkt 3) SWZ.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z wykonawców nie zachodzą przesłanki podstaw do wykluczenia z postępowania.6. Zgodnie z art. 117 ust. 3 i 4 Ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia publicznego.7. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zmiana Umowy może nastąpić na zasadach określonych w art. 454 i 455 ustawy Pzp. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany obowiązywania Umowy poprzez możliwość jej wydłużenia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 1 wzoru umowy w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub braku wyczerpania kwoty maksymalnej Umowy określonej w § 6 ust. 2 wzoru umowy.4. Potwierdzenie konieczności zmiany umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez przedstawicieli Stron stosownego protokołu, wraz z uzasadnieniem, opisującym przesłanki i celowość zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.