Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Wrocław Dostawa akcesoriów informatycznych i licencji odnowienia licencji

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa akcesoriów informatycznych i licencji, odnowienia licencji oraz odnowienia wsparcia dla urządzenia Fortigate

Kody CPV: 30234700-5 (Taśmy magnetyczne),32582000-6 (Nośniki danych),30234000-8 (Nośniki do przechowywania),48000000-8 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne),48000000-8 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne),48000000-8 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne),72611000-6 (Usługi w zakresie wsparcia technicznego),48000000-8 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/24/2021 15:08:11
Nr 2021/BZP 00010418

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010418/01 z dnia 02/24/2021 15:08:11

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

GMINA WROCŁAW - ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU

51-163 Wrocław

al. Marcina Kromera, 44
-

sekretariat@zgkikm.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa akcesoriów informatycznych i licencji, odnowienia licencji oraz odnowienia wsparcia dla urządzenia Fortigate

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WROCŁAW - ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934839

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marcina Kromera, 44

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-163

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 713272100

1.5.8.) Numer faksu: 713272390

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkikm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zgkikm.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja zadań służby geodezyjnej i kartograficznej wynikająca z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa akcesoriów informatycznych i licencji, odnowienia licencji oraz odnowienia wsparcia dla urządzenia Fortigate

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f18e0920-75c0-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002494/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, licencji i oprogramowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.zgkikm.wroc.pl/zgk/przetargi/ogloszenia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) https://miniportal.uzp.gov.pl/2. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularz do komunikacji. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@zgkikm.wroc.pl8. Dokumenty składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 9. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 7 adres e-mail.10. Sposób sporządzenia dokumentów musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).11. Za datę przekazania dokumentów oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę i godzinę wpływu na skrzynkę poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonympostępowaniem na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO": a) administratorem danych osobowych Wykonawcy zawartych w dokumentach ofertowych jest Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu z siedziba przy al. Marcina Kromera44, 51-163 Wrocław, tel. 71 32 72 100, e-mail: sekretariat@zgkikm.wroc.pl b) inspektor ochrony danych osobowych, e-mail: iodo@zgkikm.wroc.pl, dane adresowe al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław; c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa akcesoriów informatycznych i licencji, odnowienia licencji oraz odnowienia wsparcia dla urządzenia Fortigate" znak postępowania ZGKIKM.EA.260.2.2.2021" znak postępowania ZGKIKM.EA.260.2.2.2021 prowadzonym w trybie podstawowym; d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; e) dane osobowe będą przechowywane, stosownie do art. 78 ust. 1 ustawy Pzp oraz uregulowań wewnętrznych Zamawiającego, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencjeniepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;h) Wykonawcaposiada:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmierniedużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danychosobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);? na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczeniaprzetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, żeprzetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;i) Wykonawcy nie przysługuje:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;?prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawnąprzetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGKIKM.EA.260.2.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 29485 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 29484,31 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa taśm do Streamera LTO7 Data Cartridge 6/15 TB - 20 szt. Szczegółowa specyfikacja dotycząca części nr I zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1a do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 4881,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30234700-5 - Taśmy magnetyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32582000-6 - Nośniki danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 2 sztuk dysków twardych. Szczegółowa specyfikacja dotycząca części nr II zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1b do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 1573,98 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30234000-8 - Nośniki do przechowywania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odnowienie 2 sztuk posiadanych przez Zamawiającego licencji SolarWinds DameWare Remote Support Per Technician na okres 1 roku lub dostawa produktu równoważnego spełniającego wymagania Zamawiającego. Szczegółowa specyfikacja dotycząca części nr III zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1c do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 435,51 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-03 do 2022-04-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa bezterminowej licencji dla podmiotów administracji publicznej Microsoft Windows Server 2019 Standard 16 Core - 3 szt. lub produktu równoważnego spełniającego wymagania Zamawiającego. Szczegółowa specyfikacja dotycząca części nr IV zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1d do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 10131,69 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wsparcie dla urządzenia FortiGate 100E UTM Bundle 8x5 FortiGuard (FC-10-FG1HE-900-02-12) posiadanego przez Zamawiającego na okres 1 roku. Szczegółowa specyfikacja dotycząca części nr V zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1e do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 5048,23 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-05-21 do 2022-05-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 2 sztuk licencji FortiClient Enterprise Management Server License FC1-15-EMS01-158-02-12 dla 100 klientów na okres 1 roku lub produktu równoważnego spełniającego wymagania Zamawiającego. Szczegółowa specyfikacja dotycząca części nr VI zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1f do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 7413,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku oferowania produktów równoważnych Wykonawca złoży wraz z ofertą nw. dokumenty:a) pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego,b) wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XIX pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:1) zmiana terminu realizacji podyktowana okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć,2) zmiana stawki podatku VAT w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie dotyczy


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Wrocław przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.