Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Dalików Opracowanie dokumentacji projektowej Remont drogi gminnej

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej - Remont drogi gminnej Gajówka-Parcel - Gajówka-Wieś

Kody CPV: 71220000-6 (Usługi projektowania architektonicznego),71248000-8 (Nadzór nad projektem i dokumentacją),71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/24/2021 16:11:03
Nr 2021/BZP 00010429

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010429/01 z dnia 02/24/2021 16:11:03

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

GMINA DALIKÓW

99-205 Dalików

Plac Powstańców 1
-

malgorzatakonopka@dalikow.eu

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej - Remont drogi gminnej Gajówka-Parcel - Gajówka-Wieś

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DALIKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934401

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców 1

1.5.2.) Miejscowość: Dalików

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-205

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 436780183

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzatakonopka@dalikow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dalikow.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej - Remont drogi gminnej Gajówka-Parcel - Gajówka-Wieś

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7b82eef-76a9-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010429

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004638/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowej - Remont drogi gminnej Gajówka-Parcel - Gajówka-Wieś

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.dalikow.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: //ll370q6pcb/ZP) oraz udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji ( https://miniportal.uzp.gov.pl/) a także poczty elektronicznej: malgorzatakonopka@dalikow.eu b. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem "Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres mail: malgorzatakonopka@dalikow.eu adres strony internetowej:http://www.bip.dalikow.eu/p,72,zamowienia-publiczne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: c. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania informacji. Wiadomość przesłaną przez Zamawiającego na skrzynkę urzędową ePUAP, z której przesłano ofertę uważa się za doręczoną. Wiadomość przesłaną przez Zamawiającego na skrzynkę pocztową o adresie e-mail podanym w Formularzu ofertowym wykonawcy uważa się za dostarczoną.d. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.e. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.f. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).g. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. i. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. h. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.i. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.j. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dn. 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452)

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików, (43) 678-01-83;? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dalików jest Pan Janusz Wyspiański email: januszwyspianski@abi24.eu ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej -? Remont drogi gminnej Gajówka-Parcel - Gajówka-Wieś - 271.1.2021 prowadzonego w trybie podstawowym;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przewiduje się ograniczeń

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1) Zamówienie obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Poddębicach. 2) Droga gminna o długości 2,12 km zlokalizowana jest na działkach oznaczonych nr 203/1, 203/2, 203/3, obręb Gajówka,3) Lokalizacja drogi została przedstawiona w załączniku nr 1 do SWZ4) Parametry techniczne drogi:? droga gminna klasa D,? istniejąca jezdnia o nawierzchni żużlowo-gruntowej, ? obecny pas drogowy o szerokości ok. 8 m.5) W ramach remontu przewiduje się zmianę konstrukcji drogi dostosowaną do nawierzchni bitumicznej (szerokość 5 m), z poboczami (szerokość po 1m z każdej strony), zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego, usunięcie drzew w pasie drogowym oraz innych kolizji, oznakowanie drogi.2.2. Zakres zamówienia obejmuje:1) wykonanie badań i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej,2) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1129 ze zm) , 3) przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,4) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,5) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 6) opracowanie i uzgodnienie projektu docelowej organizacji ruchu, 7) inwentaryzację drzew przewidzianych do usunięcia oraz projekt nasadzeń kompensacyjnych,8) uzgodnienie dokumentacji projektowej ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa jednostkami opiniującymi i organami, w tym również uzgodnienie z ZDP w Poddębicach w zakresie włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej, niezbędne do dokonania zgłoszenia.9) zapewnienie nadzoru autorskiego.2.3. Wytyczne dotyczące projektowania:1) Rozwiązania projektowe należy uzgadniać w trybie roboczym z Zamawiającym. Należy przewidzieć min. cztery spotkania konsultacyjne z Zamawiającym.2) Dokumentacja musi być opracowana w sposób kompleksowy i zgodny z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami niniejszego zamówienia. Dokumentacja objęta przedmiotem zamówienia powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej na dzień odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.3) Projekty budowlane należy sporządzić i przekazać w 5 egz., projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) w 3 egz., kosztorysy, STWiOR, dokumentacja geotechniczna oraz inwentaryzację drzew w 2 egz., 4) Całość dokumentacji projektowej należy przekazać także wersji elektronicznej w formacie PDF. 5) Wraz z dokumentacją projektową wykonawca winien przedłożyć: ? wykaz opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej,? oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej a także, że wydana zostaje w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy);? imienny wykaz projektantów, którzy wykonali dokumentację z numerami uprawnień projektowych oraz kserokopię tych uprawnień potwierdzona za zgodność z oryginałem.6) Zakres zamówienia obejmuje także zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w razie wniesienia zapytania na etapie postępowania przetargowego, uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych ewentualnych wątpliwości powstałych w trakcie realizacji tych robót, minimum 4 wizyty na placu budowy lub w siedzibie zamawiającego), a także ewentualną aktualizację kosztorysu inwestorskiego przed ogłoszeniem procedury przetargowej na roboty budowlane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunki zdolności technicznej lub zawodowej- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej remontu, przebudowy, budowy dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości dokumentacji min. 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), zakończonego uzyskaniem decyzji ZRID, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót. - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim do realizacji zamówienia potencjałem kadrowym. W tym celu musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówieniaWarunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą:. posiadającą co najmniej od 3 lat uprawnienia do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t. j.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa na stanowisku projektanta w specjalności drogowej lub w przypadku wykonawców zagranicznych - uprawnienia odpowiadające wymaganym. Doświadczenie zawodowe projektanta skierowanego przez wykonawcę do realizacji zadania będzie stanowiło kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis przyznawania punktacji w kryterium - Doświadczenie zawodowe projektanta znajduje się w rozdz. XIV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga ich składania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - zgodnie z zał. nr 4 do SWZ;- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zał. nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie - zał. nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniuOferta powinna zostać podpisana w sposób określony w SWZ przez obu Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunków ich wprowadzania do umowy jest szczegółowo określony w Załączniku nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Dalików przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.