Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Busko-Zdrój Dostawa mleka i wyrobów mleczarskich

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa mleka i wyrobów mleczarskich dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - część I

Kody CPV: 15500000-3 (Produkty mleczarskie),15510000-6 (Mleko i śmietana),15530000-2 (Masło),15551000-5 (Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne),15500000-3 (Produkty mleczarskie),15511210-8 (Mleko UHT),15511700-0 (Mleko w proszku),15543000-6 (Sery scalone, sproszkowane, z przerostami pleśni i pozostałe sery),15544000-3 (Ser twardy),15545000-0 (Pasty serowe do smarowania),15551000-5 (Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne),15551500-0 (Maślanka)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/25/2021 06:50:30
Nr 2021/BZP 00010451

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010451/01 z dnia 02/25/2021 06:50:30

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku-Zdroju

28-100 Busko-Zdrój

28-100
-

przetargi@szpitalwojskowy.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mleka i wyrobów mleczarskich dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - część I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290524853

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 28-100

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48413780919

1.5.8.) Numer faksu: +48413780394

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalwojskowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwojskowy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mleka i wyrobów mleczarskich dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - część I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ff52a7c-7687-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010451

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004467/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa mleka i wyrobów mleczarskich dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - część I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.szpitalwojskowy.pl/przetargi.php

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem: a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz c) poczty elektronicznej: email: przetargi@szpitalwojskowy.pl. 2) Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /21WSzU-R_Busko-Zdroj/SkrytkaESP. 3) Adres strony internetowej (URL): www.szpitalwojskowy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu lub adresu poczty elektronicznej.6) Wykonawca może w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień.7) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.8) Pytania należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@szpitalwojskowy.pl. W temacie pisma należy podać "numer postępowania 2/PSU/2021". Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.9) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SWZ.10) Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ stanie się częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.11) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.12) Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami:a) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@szpitalwojskowy.plb) w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: Marian PASEK tel. 41-3780919.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000003727, REGON: 290524853, NIP: 6551665170, b) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres poczty elektronicznej e-mail: iod@szpitalwojskowy.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem "IOD", c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego zamówieniapublicznego, d) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, który odpowiedział na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazanym powyżej, e) Zamawiający będzie przetwarzał Pani/Pana dane w zakresie danych kontaktowych, informacji o zatrudnieniu, stopni naukowych oraz inne w zakresie podanym przez podmiot składający ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego, f) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 5. lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjnąZamawiającego i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, h) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, j) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz art. 19 ust. 3 ustawy Pzp, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, k) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/PSU/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wielkości, rodzaj i opis przedmiotu dostawy został określony w formularzu asortymentowo-cenowym, oraz w opisie przedmiotu zamówienia będącym zał. nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15510000-6 - Mleko i śmietana

15530000-2 - Masło

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, określił maksymalną wielkośćprzedmiotu zamówienia będącego składową zamówienia podstawowego (gwarantowanego)oraz zamówienia z prawem opcji. 2) wartość przedmiotu zamówienia: a) podstawowego(gwarantowanego) wynosi 50%; b) z prawem opcji wynosi do 50% maksymalnej wartościprzedmiotu zamówienia; 3) ceny jednostkowe w ramach zamówienia z prawem opcji będątożsame z cenami zamówienia podstawowego (gwarantowanego); 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie; 5) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego; 6) niewykonanie przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w zakresie maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w rozdz. III.4 i 5 SWZ. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty w skali od 0 - 100 punktów gdzie 1 pkt = 1%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 99,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - art. 96 ust.2 pkt 2) lit. e) ustawy Pzp.

4.3.6.) Waga: 1,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w rozdz. III.4 i 5 SWZ. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty w skali od 0 - 100 punktów gdzie 1 pkt = 1%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wielkości, rodzaj i opis przedmiotu dostawy został określony w formularzu asortymentowo-cenowym, oraz w opisie przedmiotu zamówienia będącym zał. nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15511210-8 - Mleko UHT

15511700-0 - Mleko w proszku

15543000-6 - Sery scalone, sproszkowane, z przerostami pleśni i pozostałe sery

15544000-3 - Ser twardy

15545000-0 - Pasty serowe do smarowania

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

15551500-0 - Maślanka

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, określił maksymalną wielkośćprzedmiotu zamówienia będącego składową zamówienia podstawowego (gwarantowanego)oraz zamówienia z prawem opcji. 2) wartość przedmiotu zamówienia: a) podstawowego(gwarantowanego) wynosi 50%; b) z prawem opcji wynosi do 50% maksymalnej wartościprzedmiotu zamówienia; 3) ceny jednostkowe w ramach zamówienia z prawem opcji będątożsame z cenami zamówienia podstawowego (gwarantowanego); 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie; 5) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego; 6) niewykonanie przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w zakresie maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w rozdz. III.4 i 5 SWZ. W tymcelu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisaniapunktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty w skaliod 0 - 100 punktów gdzie 1 pkt = 1%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 99

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.6.) Waga: 1

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w rozdz. III.4 i 5 SWZ. W tymcelu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisaniapunktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty w skaliod 0 - 100 punktów gdzie 1 pkt = 1%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - art. 112 ust. 2 pkt 1) Ustawy Pzp: Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2) zdolności technicznej lub zawodowej - art. 112 ust. 2 pkt 1) Ustawy Pzp: Zamawiający wymaga aby Wykonawca: - posiadał zaświadczenie/a niezależnego podmiotu uprawnione do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, - przedstawił wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 5 do SWZ; 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualna decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez organa urzędowej kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. obezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) - jeżeli ustawy nakładają obowiązekposiadania takich uprawnień; 2) zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej osprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP. Przedłożonezaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP -podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) lub protokół z ostatniej urzędowej kontroliżywności przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z arkuszem ocen; 3)wykaz środków transportu spełniających wymagania stawiane przy transporcie żywności będącejprzedmiotem zamówienia (żywność nietrwała mikrobiologicznie chłodzona do temperatury +4°C) - zał. nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy - zał. nr 3 do SWZ; 2) formularz/e asortymentowo-cenowy/e - zał. nr 1 i/lub 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Forma prawna Wykonawcy, w przypadku składania oferty wspólnej: 1) Wykonawcy mogąwspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oudzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawiezamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp; 3) Pełnomocnikiem może byćjeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego zWykonawców); 4) Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będącyosobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowychzasadami reprezentacji; 5) Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być złożone wformie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisemosobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane wofercie wspólnej Wykonawców. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopiidokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanejkwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza; 6)Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w tokupostępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkieoświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawcówskładających ofertę wspólną; 7) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek zWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jestrównież złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielniezamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia; 8) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jakWykonawcy składający ofertę wspólną; 9) W przypadku Wykonawców ubiegających sięwspólnie o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia z postępowania powinien wykazaćkażdy z Wykonawców; 10) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawiezamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Projektowane postanowienia umowy stanowi projekt umowy - zał. nr 8 do SWZ. 2) Zmiany doUmowy mogą zostać wprowadzone na zasadzie zgodnego porozumienia stron i mogą dotyczyćw szczególności wartości przedmiotu zamówienia, terminów realizacji dostaw, z zastrzeżeniem,że nie mogą one prowadzić do naruszenia lub obejścia przepisów ustawy Pzp. 3) Zgodnie z art.455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania istotnejzmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboruWykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, zuwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia w zakresie: a) zmiany wartościumowy spowodowanej w wyniku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w ramach Umowy -zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT; b)zwiększenia do 10 % wartości pierwotnej umowy; c) terminu realizacji dostaw w sytuacjiniemożności terminowej realizacji dostaw określonych w § 3 ust. 2 z przyczyn niezależnych odWykonawcy, uznanych na piśmie przez Zamawiającego; d) zaistnienia okoliczności określonej w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofaniaoferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-02

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniuzamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegoprzepisów ustawy Pzp. 2) Odwołanie przysługuje na: a) niezgodną z przepisami ustawyczynność Zamawiającego, podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym naprojektowane postanowienie umowy, b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniezamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3) Odwołanie wnosisię do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albow postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4) Na orzeczenie Krajowej IzbyOdwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art.519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługujeskarga do sadu. Skargą wnosi sią do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwemPrezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochronyprawnej określone są w Dziale IX "Środki ochrony prawnej" - art. 505-590 ustawy Pzp.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Busko-Zdrój przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.