Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Szaflary Świadczenie specjalistycznych usług opieki społecznej

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
"Świadczenie specjalistycznych usług opieki społecznej dla osób będących podopiecznymi placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Szaflary"

Kody CPV: 85000000-9 (Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej),85121270-6 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne),85311300-5 (Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży),98200000-5 (Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans),85000000-9 (Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej),85311300-5 (Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży),98200000-5 (Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans),85000000-9 (Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej),85121270-6 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne),85311300-5 (Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży),98200000-5 (Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans),85000000-9 (Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej),85311300-5 (Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży),98200000-5 (Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans),85000000-9 (Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej),85121270-6 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne),85311300-5 (Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży),98200000-5 (Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans),85000000-9 (Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej),85311300-5 (Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży),98200000-5 (Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/25/2021 08:21:26
Nr 2021/BZP 00010508

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010508/01 z dnia 02/25/2021 08:21:26

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Szaflary

34-424 Szaflary

Zakopiańska 18
-

przetargi@szaflary.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Świadczenie specjalistycznych usług opieki społecznej dla osób będących podopiecznymi placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Szaflary"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szaflary

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892713

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakopiańska 18

1.5.2.) Miejscowość: Szaflary

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-424

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 261 23 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szaflary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szaflary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Samorzadu Terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Świadczenie specjalistycznych usług opieki społecznej dla osób będących podopiecznymi placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Szaflary"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55e43af4-7694-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010508

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004599/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 "Świadczenie specjalistycznych usług opieki społecznej dla osób będących podopiecznymi placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Szaflary

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie realizowane w ramach projektu: Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0177/18 pn. "Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szaflary.pl/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przetargi@szaflary.pl, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGGZ.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie specjalistycznych usług opieki społecznej dla osób będących podopiecznymi Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary - oddział Skrzypne.Skrzypne - Psycholog - 32 h/miesiąc tj. 320 h w 2021 roku i 160 h w 2022 roku.Liczba zajęć będzie uzależniona od potrzeb Uczestników/Uczestniczek projektu i może ulec zmianie, w tym zwiększeniu do 50%.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania wobec specjalisty, wymagane dokumenty, warunki zatrudnienia, przedstawia załącznik nr 7a do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 0,00

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

98200000-5 - Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie specjalistycznych usług opieki społecznej dla osób będących podopiecznymi Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary - oddział Skrzypne.Skrzypne - Pedagog - 40 h/miesiąc tj. 400 h w 2021 roku i 200 h w 2022 roku.Liczba zajęć będzie uzależniona od potrzeb Uczestników/Uczestniczek projektu i może ulec zmianie, w tym zwiększeniu do 50%.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania wobec specjalisty, wymagane dokumenty, warunki zatrudnienia, przedstawia załącznik nr 7b do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

98200000-5 - Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie specjalistycznych usług opieki społecznej dla osób będących podopiecznymi Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary - oddział Szaflary.Szaflary - Psycholog - 48 h/miesiąc tj. 480 h w 2021 roku i 240 h w 2022 roku.Liczba zajęć będzie uzależniona od potrzeb Uczestników/Uczestniczek projektu i może ulec zmianie, w tym zwiększeniu do 50%.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania wobec specjalisty, wymagane dokumenty, warunki zatrudnienia, przedstawia załącznik nr 7c do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

98200000-5 - Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie specjalistycznych usług opieki społecznej dla osób będących podopiecznymi Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary - oddział Szaflary.Szaflary - Pedagog - 60 h/miesiąc tj. 600 h w 2021 roku i 300 h w 2022 roku.Liczba zajęć będzie uzależniona od potrzeb Uczestników/Uczestniczek projektu i może ulec zmianie, w tym zwiększeniu do 50%.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania wobec specjalisty, wymagane dokumenty, warunki zatrudnienia, przedstawia załącznik nr 7d do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

98200000-5 - Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie specjalistycznych usług opieki społecznej dla osób będących podopiecznymi Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary - oddział Zaskale.Zaskale - Psycholog - 36 h/miesiąc tj. 360 h w 2021 roku i 180 h w 2022 roku.Liczba zajęć będzie uzależniona od potrzeb Uczestników/Uczestniczek projektu i może ulec zmianie, w tym zwiększeniu do 50%.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania wobec specjalisty, wymagane dokumenty, warunki zatrudnienia, przedstawia załącznik nr 7e do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

98200000-5 - Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie specjalistycznych usług opieki społecznej dla osób będących podopiecznymi Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary - oddział Zaskale.Zaskale - Pedagog - 40 h/miesiąc tj. 400 h w 2021 roku i 200 h w 2022 roku.Liczba zajęć będzie uzależniona od potrzeb Uczestników/Uczestniczek projektu i może ulec zmianie, w tym zwiększeniu do 50%.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania wobec specjalisty, wymagane dokumenty, warunki zatrudnienia, przedstawia załącznik nr 7f do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

98200000-5 - Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne wykształcenie oraz wykażą, że:Część 1, 3, 5 PSYCHOLOG - posiada prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1026)Część 2, 4, 6 PEDAGOG - posiada tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.4. Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wykażą, że:4.1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali co najmniej:PSYCHOLOG (części 1, 3, 5 ) - 2 zamówienia (2 odrębne kontrakty) polegające na:- prowadzenie zajęć specjalistycznych - psychologicznych o wskazanym zakresie przedmiotowym (m.in. diagnozowanie sytuacji wychowawczych, udzielanie pomocy psychologicznej, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych) z dziećmi w wieku do 18. roku życia przeżywającymi trudności w życiu szkolnym, rodzinnym i osobistym;PEDAGOG (części 2, 4, 6 ) - 2 zamówienia (2 odrębne kontrakty) polegające na:- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, takich jak: gimnastyka korekcyjna, usuwanie wad wymowy, usprawnianie i doskonalenie technik szkolnych, a także wdrażanie dziecka do samodzielności możliwej do osiągnięcia, rozwijanie jego zainteresowań, kształtowanie pożądanych postaw; 4.2 posiadają odpowiednie wykształceniePSYCHOLOG ( części 1, 3, 5 ) - dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej 1 osoba posiadająca stosowne wykształcenie zgodne z Rozdziałem XXIV pkt 2 SWZ.PEDAGOG (części 2, 4, 6) - dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej 1 osoba posiadająca stosowne wykształcenie zgodne z Rozdziałem XXIV pkt 2 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów z uwzględnieniem postanowień art. 58 Ustawy Pzp.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 Ustawy Pzp. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmiany umowy oraz warunków ich wprowadzenia określony został we wzorze umowy załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Szaflary przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.