Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Kody CPV: 15100000-9 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/25/2021 08:53:49
Nr 2021/BZP 00010538

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010538/01 z dnia 02/25/2021 08:53:49

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Dom Pomocy Społecznej

19-321 Nowa Wieś Ełcka

Lipowa 1
-

zp@dpsnwe.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Wieś Ełcka

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-321

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 87 6197770

1.5.8.) Numer faksu: 87 6197490

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@dpsnwe.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsnwe.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8927bb6-7736-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010538

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005978/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa mięsa i wędlin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dpsnwe.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza -nazwa - DPSNWE) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zp@dpsnwe.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej "RODO" informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej jest Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Ełcka;2. jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej za pomocą adresu e - mail: zp@dpsnwe.pl ;3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania;4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp"; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/DPSNWE/1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Baleron wysokogatunkowy (mający w składzie minimum 90% surowego karczku) 30 kg2 Blok mięsny drobiowy. Produkt drobno rozdrobniony, parzony (mięso z kurczaka minimum 73%) 20 kg3 Boczek pieczony, podpiekany (boczek wieprzowy minimum 79%) 25 kg4 Boczek wędzony parzony (boczek wieprzowy minimum 85% ) 150 kg5 Boczek surowy bez żeberek 150 kg6 Boczek-rolada wysokogatunkowa (mająca w składzie minimum 85% boczku wieprzowego) 15 kg7 Ćwiartka z kurczaka 500 kg8 Filet z kurczaka surowy (vacum) 260 kg9 Filet z indyka surowy (vacum) 40 kg10 Filet drobiowy, parzony (grubo rozdrobniony, mający w składzie minimum 66% mięsa z fileta drobiowego surowego) 40 kg11 Filet z indyka wędzony (mająca w składzie minimum 70% surowego fileta z indyka ) 40 kg12 Flak wołowy krojony gotowany (hermetycznie zamknięty w opakowaniach od 1k wzwyż) 130 kg13 Galareta z mięsem wieprzowym (minimum 50% mięsa) 20 kg14 Galareta z mięsem drobiowym (minimum 50% mięsa) 20 kg15 Golonka prasowana, parzona, w bloku (mająca w składzie minimum 60% mięsa wieprzowego) 60 kg16 Golonka wieprzowa surowa z/k tylnia 25 kg17 Indyk w galarecie 80 kg18 Kurczak w galarecie 80 kg19 Kabanos wieprzowo-drobiowy o średnicy 1cm i małym stopniu wysuszenia (mający w skłądzie na 100g gotowego produktu minimum 60g mięsa wieprzowego i 50g mięsa drobiowego) 40 kg20 Karczek wieprzowy b/k (vacum) 300 kg21 Kaszanka pieczona (mająca w składzie minimum 50% mięsa wieprzowego, w tym tłuszcz wieprzowy co najmniej 14%, kasza jęczmienna 12%, cebula smażona oraz przyprawy ) 80 kg22 Kiełbasa biała surowa wysokogatunkowa (90% mięsa) 150 kg23 Kiełbasa śląska, średnio rozdrobniona (mająca w składzie minimum 80% mięsa) 70 kg24 Kiełbasa krakowska sucha wieprzowa (mająca w składzie minimum 87% mięsa) 150 kg25 Kiełbasa krakowska parzona (mająca w składzie minimum 60% mięsa) 70 kg26 Kiełbasa podwawelska, średnio rozdrobniona (mająca w składzie minimum 80% mięsa) 70 kg27 Kiełbasa toruńska, średnio rozdrobniona (mająca w składzie minimum 80% mięsa) 70 kg28 Kiełbasa palcówka wędzona (mająca w składzie minimum 87% mięsa) 30 kg29 Kiełbasa parówkowa, drobno rozdrobniona, wędzona (mająca w składzie minimum 35% mięsa wieprzowego) 120 kg30 Kiełbasa piwna, średnio rozdrobniona, wieprzowa, wędzona (mająca w składzie minimum 64% mięsa wieprzowego) 20 kg31 Kiełbasa szynkowa drobiowo-wieprzowa, grubo rozdrobniona, parzona (mająca w składzie minimum 53% mięsa) 50 kg32 Kiełbasa żywiecka wieprzowa, średnio rozdrobniona, podsuszana, podwędzana (100g gotowego wyrobu wyprodukowane ze 125g mięsa wieprzowego) 80 kg33 Kiełbasa cienka drobiowa, średnio rozdrobniona (mająca w składzie minimum 93% mięsa z piersi kurczaka) 90 kg34 Kiszka ziemniaczana, wyrób garmażeryjny (mająca w składzie 75% ziemniaków, tłuszcz wieprzowy, mąkę pszenną, cebulę, sól i przyprawy) 150 kg35 Konserwa mięsna 300g (mająca w składzie minimum 85% mięsa) 500 szt36 Kości karkowe 160 kg37 Kości schabowe 150 kg38 Kurczak cały świeży 180 kg39 Kurczak gotowany, grubo rozdrobniony (mający w składzie minimum 87% mięsa z piersi kurczaka) 40 kg40 Łopatka wieprzowa b/k (vacum) 500 kg41 Mortadela z warzywami, pieczarkami, serem 50 kg42 Mielonka wieprzowa w bloku (mająca w składzie minimum 60% mięsa) 80 kg43 Mięso drobne indycze (vacum) 30 kg44 Nogi wieprzowe 65 kg45 Ogonówka wędzona, wieprzowa (mająca w składzie minimum 80% mięsa wieprzowego) 60 kg46 Ozory wieprzowe 65 kg47 Parówki cienkie z dodatkiem cielęciny; produkt homogenizowany, wieprzowo-drobiowo-cielęcy (mający w składzie minimum 66% mięsa wieprzowego, mięso z kurczaka 4%, cielęcina 4%) 100 kg48 Parówki z szynki (mająca w składzie minimum 90% szynki wieprzowej) 100 kg49 Pasztet z indykiem, z dodatkiem wieprzowiny, pieczony (mający w składzie minimum 48% mięsa z indyka, mięso wieprzowe 4%, tłuszcz wieprzowy 12%) 120 kg50 Pasztet drobiowy z dodatkiem wieprzowiny (mający w składzie minimum 52% mięsa z kurczaka, mięso wieprzowe 7%) 120 kg51 Pasztetowa w osłonce foliowej (mająca w składzie minimum 45% mięsa) 70 kg52 Pasztetowa we flaku (mająca w składzie minimum 60% mięsa) 80 kg53 Pasztet drobiowy, drobiowo-wieprzowy w konserwie, w słoiku (300g) 400 szt54 Podgardle surowe bez skóry 100 kg55 Podudzie z kurczaka surowe 330 kg56 Podudzie wędzone z kurczaka (vacum) 330 kg57 Porcje rosołowe 930 kg58 Polędwica sopocka wieprzowa (mająca w składzie minimum 64% mięsa) 100 kg59 Polędwica drobiowa (mająca w składzie minimum 43% mięsa) 60 kg60 Pieczeń rzymska wieprzowa, pieczona (mająca w składzie minimum 62% mięsa wieprzowego)) 50 kg61 Rolada z kurczaka (mająca w składzie minimum 40% mięsa) 100 kg62 Salami, kiełbasa drobno rozdrobniona, suszona (do wyprodukowania 100g gotowego wyrobu zużyto minimum 54g mięsa wieprzowego i 14g mięsa wołowego) 60 kg63 Salceson wieprzowo-drobiowy, parzony (mięso z głów wieprzowych minimu 58%, mięso drobiowe mechanicznie oddzielone minimum 10%) 100 kg64 Schab pieczony, produkt wysokodajny, wieprzowy (mająca w składzie minimum 65% surowego schabu) 100 kg65 Schab w przyprawach; produkt wędzony, parzony (mający w składzie minimum 60% surowego schabu) 70 kg66 Schab wp surowy b/k (vacum) 250 kg67 Schab wędzony wysokogatunkowy (mająca w składzie minimum 90% mięsa) 100 kg68 Serdelki wieprzowe 130 kg69 Słonina surowa bez skóry 90 kg70 Szynka wieprzowa wędzona,parzona, pieczona (mająca w składzie minimum 99% mięsa) 90 kg71 Szynka wieprzowa gotowana, wysokodajna (mająca w składzie minimum 65% mięsa) 90 kg72 Szynka wieprzowa tradycyjna, wędzona, wysokodajna (mająca w składzie minimum 97% mięsa) 70 kg73 Szynka drobiowa konserwowa, produkt blokowy, grubo rozdrobniony (mająca w składzie minimum 65% mięsa) 40 kg74 Szynka wieprzowa konserwowa, produkt blokowy, grubo rozdrobniony (mająca w składzie minimum 65% mięsa) 50 kg75 Szynka wp surowa b/k (vacum) 400 kg76 Udziec z indyka surowy z/k i skórą (vacum) 50 kg77 Udziec z kurczaka surowy 80 kg78 Udziec wołowy b/k (vacum) 110 kg79 Wątróbka drobiowa 105 kg80 Żołądki z indyka (vacum) 120 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji i powiększenie ilości realizacji dostaw: do 50% wartości określonej w umowie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:- dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej 150 tys. zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznym obrotem gospodarczym za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej SWZ;d) zdolności technicznej lub zawodowej:- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona obejmują:a) dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej 150 tys. zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznym obrotem gospodarczym za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej SWZ,b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. VIII.2. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy sprawie zamówienia publicznego zawarte są we wzorze umowy stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej - nazwa - DPSNWE) i udostępnionego również na mini Portalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-08 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje końcoweZamawiający nie przewiduje:1. Zawarcia umowy ramowej.2. Składania ofert wariantowych i częściowych.3. Przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.4. Rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia będą się odbywały w walucie polskiej, tj. w złotych polskich.5. Aukcji elektronicznej.6. Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.7. Wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.8. Zamawiający przewiduje prawo opcji i powiększenie ilości realizacji dostaw: do 50% wartości określonej w umowie.9. Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane we wzorze umowy (Załączniku nr 4 do SWZ).


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Nowa Wieś Ełcka przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.